Stadsutveckling

  Transportlösningar för hållbar stadsutveckling

  Allt fler vill bo i städer vilket ger möjligheter till stadsliv, intressanta möten och en närhet mellan människor och det staden har att erbjuda. En utmaning för framtiden är därför  hur vi kan bygga mer tättbebyggda städer, och på samma gång erbjuda ett attraktivt, hälsosamt och säkert transportsystem för både människor och gods.

  Transportlösningar som bidrar till positiv stadsutveckling

  Vi har länge arbetat tillsammans med mindre och större städer för att hitta väl avvägda transportlösningar som bidrar till en positiv stadsutveckling. Bland annat är vi projektledare för innovationsprojektet Bikeable city – modell för stadsområdesutveckling för aktiv transport och vardagsmotion. Vi har också arbetat med en gång- och cykelanalys för Sundbybergs nya stadskärna.

  Trivector Traffic ordförande i ITS

  I mars 2019 tog Trivector Traffic över det svenska ordförandeskapet för området ITS (Intelligenta transportsystem) Ansvariga för Trivectors ordförandeskap är Sara Boije af Gennäs och Anna-Klara Ahlmer på Trivector Traffic.

  Citylab Guide ett stöd för hållbara städer

  Citylab Guide syftar till att stödja stadsutvecklingsprojekt i att formulera hållbarhetsmål och säkerställa att dessa realiseras i stadsbyggnadsprocessen. Vi har varit med och tagit fram transportdelarna i nya Citylab Guide – handledning och certifiering.

  Citylab hjälper dig att skapa en hållbar stad

  Nätverk för Mobility Management i Samhällsplaneringen

  Sedan 2012 koordinerar vi nätverket Möjligheter med Mobility Management i Samhällsplaneringen, som vi till vardags kallar MMMiS.

  Rikare grannskap

  Rikare grannskap är ett forskningsprojekt där vi undersöker hur nya mobilitetstjänster kan frigöra mark för stadsutveckling och bostadsbyggande på tidigare parkeringsytor i bildominerade bostadsområden från 1950-70-talet. Projektet drivs av Nyrens arkitekter tillsammans Trivector.

  Tjänster vi erbjuder inom stadsutveckling

  Gångtrafik
  Säkerställ att staden fungerar för fotgängarna. Alla transporter börjar ju med en gångresa.

  Trafikutredningar
  I en trafikplan illustreras vilka åtgärder ni behöver genomföra för att nå er önskvärda utveckling.

  Cykeltrafik
  Gå från ambition till att faktiskt planera för ökad cykeltrafik.

  Parkering
  En bil står parkerad 97 procent av tiden, en smart och effektiv parkeringshantering är därför en av nycklarna för att åstadkomma en tät och attraktiv stad.

  Mobilitetsprogram och Mobilitetskoncept

  Med ett mobilitetsprogram eller ett mobilitetskoncept tar ni ett större och mer samlat grepp kring mobiliteten i en fastighet, ett kvarter eller en stadsdel.

  Godstransporter och citylogistik
  Att varor och gods kommer fram är en förutsättning för en levande stad, men var noga med att transporterna går på rätt gator, med anpassade fordon och i rätt tid.

  Referenser

  Omslag till slutrapport Rikare grannskap pdf

  Rikare grannskap slutrapport

  Syftet med projektet Rikare grannskap är att uppnå en snabbare omställning av dagens samhällsstrukturer mot ökad resurseffektivitet och minskat bilresande genom att införa mobilitetslösningar som möjliggör omvandling av parkeringsytor i befintliga bostadsområden till nya bostäder och bättre boendemiljöer.

  2022-11-17
  Rapporter
  pdf

  Gång- och cykelanalys i Sundbybergs nya stadskärna

  2021-03-19
  Referenser
  pdf

  Planhandling för Tegelbruket – nytt bostadskvarter på Kungsholmen

  2021-03-19
  Referenser
  pdf

  Väg 503 – från trafikled till attraktiv stadsgata

  2020-03-19
  Rapporter
  pdf

  Ortsutveckling längs Skånebanan

  2021-03-19
  Referenser
  pdf

  Trafiksystemlösning Mariehamn centrum

  2016-09-08
  Referenser
  pdf

  Handlingsplan för mobilitet i Ulleråker

  2016-09-08
  Referenser
  pdf

  Södra Värtan – ny stadsdel i Norra Djurgårdsstaden

  2021-03-19
  Referenser
  pdf

  Trafiksystemlösning för centrala Skellefteå

  2021-03-19
  Referenser

  Kontakta oss

  Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig.

  Malin Gibrand

  Affärsområdesansvarig human mobilitet

  malin.gibrand@trivector.se

  010-456 56 72