Almedalen 2023

28-30 juni 2023
Hållbara transporter
Visby

Vi ser fram emot att träffas i Almedalen! Flera av våra medarbetare är på plats och deltar i andra aktörers arrangemang. Kontakta oss gärna om du behöver expert, moderator eller paneldeltagare inom området hållbara transporter.

20 procent cykelresor! En orealistisk grön utopi eller nästa stora hälsoprojekt?

Vi deltar med eget program i samband med Stiftelsen Byggekologis arrangemang.

Utvecklingen av cykelresandet står och stampar och cykelresandet minskar för barn och unga. En sämre folkhälsa p.g.a av inaktivitet utgör en stor samhällsutmaning. Cykelsatsningar avfärdas som betydelselösa för att nå Sveriges klimatmål och cyklingens folkhälsoeffekt tas ej på allvar. Potentialen är dock stor, cirka 35 % av alla resor under 10 km sker idag med bil. Ändå uteblir de stora satsningarna. Varför har det blivit så?

Bilar mot cyklister omdebatteras i de flesta svenska kommuner. Samtidigt som städer säljer in sig som cykelvänliga så betraktas cyklisterna som oskyddade. I våra städer skjutsas barnen till skola och fritidsaktiviteter i allt snabbare takt där endast köerna saktar ner farten. Trafiksituationen runt flera skolor gör det mer hälsosamt att sitta inne i bilen än att cykla utanför. Men om barnen själv får välja vill de hellre cykla eller gå!

Trafikverket ser potential för ökad cykling i och kring större tätorter, men under 2022 anlades endast 24 km gång- och cykelväg längs det statliga vägnätet, motsvarande en promille av cykelvägnätet i Sverige. Utbyggnadstakten av de regionala cykelstråken går långsamt. 80 % av de regionala cykellänkar som behövs på landsbygden och mellan svenska städer är ännu inte byggda.  Längs de vägar som Trafikverket istället erbjuder är cyklingen antingen förbjuden eller förenad med livsfara.

Kan vi tillsammans bygga cykling som ett svenskt hälsoprojekt för välfärd, näring och stärkt ekonomi? Välkommen till ett samtal om temperaturen på svensk cykling, utvecklingstakt och framtidstro.

Medverkande:

  • Cykelcentrum, VTI
  • Svenska Cykelstäder
  • Cykelfrämjandet
  • Trivector Traffic

Datum: Onsdag 28 juni
Tid: Kl.12-12.45
Plats
: Södertorg
Arrangör: Stiftelsen Byggekologi
Talare och kontaktperson: Malin Gibrand, Affärsområdesansvarig Human Mobilitet, Trivector Traffic, 010-456 56 72

Infrastrukturplanering i ett transporteffektivt samhälle

Vi deltar med eget program i samband med 2030-sekretariatets arrangemang.

För en hållbar klimatomställning av transportsektorn behöver samhället bli mer transporteffektivt med mindre bil- och lastbilstrafik. Vad betyder det för planeringen av transportinfrastrukturen – vilka investeringsbeslut behöver omprövas, och vad ska vi göra i stället?

Dagens planering av transportinfrastrukturen utgår från mål om samhällsekonomisk effektivitet och prognoser om ökad bil- och lastbilstrafik. Många större vägåtgärder i de svenska infrastrukturplanerna innebär nya mötesseparerade vägar med ökad hastighet och kortare restider för bil, projekt som ofta initierats långt innan klimatkrisen blev akut. Vad händer om vi i planeringen i stället utgår från ett transporteffektivt samhälle och mål om minskad trafik? Vilka brister finns då i transportsystemet? Vilka planerade åtgärder är inte längre prioriterade, och hur kan vi hitta nya vägar förbi gamla låsningar? På seminariet tittar vi på några internationella exempel där en sådan omprövning av tidigare beslutade projekt redan gjorts, och belyser vad ett sådant perspektiv skulle kunna innebära för nationell och regional infrastrukturplanering i Sverige. Resultaten och rekommendationerna diskuteras med en panel med företrädare för myndighet, region och kommun.

Datum: Torsdag 29 juni
Tid: Kl.10.00-10.45
Plats: Mellangatan 27, ”2030-arenan”
Arrangör
: 2030-sekretariatet
Talare och kontaktpersoner: Håkan Johansson, Emma Lund, Trivector Traffic

Mer information: Se Almedalens program

Hur ställer vi om transportsektorn för att nå 2030-målet?

Fredag 30 juni kl.13-13.45, 2030-sekretariatet presenterar Beteendepraktikan med 55 konkreta förslag för minskade utsläpp. Håkan Johansson, Trivector Traffic, deltar.

Bilen och Bränslet – där vet vi ungefär vad som behöver göras för att nå 2030-målet. Men på beteendesidan är det mer diffust, trots att potentialen är stor och genomförandet kan gå mycket snabbare än att t.ex. införa elflyg eller lägga nya stambanor.
Därför har 2030-sekretariatet tagit fram Beteendepraktikan med 55 färdiga förslag som redan utretts och remissbehandlats i Sverige eller införts i andra länder. I samband med Almedalen uppdateras praktikan och relanseras med en genomgång av de viktigaste förslagen.

Medverkande:

Mattias Goldmann, 2030-sekretariatet
Maria Stenström, 2030-sekretariatet
Samuel Williams, Svenska cykelstäder
Håkan Johansson, Trivector Traffic

Plats: Mellangatan 27, ”2030-arenan”
Arrangör
: 2030-sekretariatet