Böcker

  Böcker

  Välkommen till Trivectors bokhandel! Här finner du böcker och kompendier som vi tagit fram själva eller i samarbete med andra organisationer eller medförfattare.

  Betalning sker via faktura efter leverans.

  Allmänna villkor för bokköp

  Spårvägsgeometri

  Spårväg är en annan konst än att bygga järnväg – båda placerar ut räler i den fysiska miljön men sättet man gör det på och hur man utformar anläggningen skiljer sig helt åt. Med detta som bakgrund har Trivector Traffic sedan 2012 erbjudit kurser i spårvägsutformning med tyngdpunkt på spårgeometrin för spårväg. Stig Hammarson har varit kursledare och lärt ut den ädla konsten att utforma en spårväg. Spårvägens framdragning i tät stadsmiljö innebär betydligt större utmaningar än en järnväg i ett öppet landskap.

  Trave med böcker, titeln är Rikare grannskap

  Rikare grannskap

  RIKARE GRANNSKAP – Mobilitetslösningar som minskar bilanvändning och frigör ytor för fler bostäder, mer grönska och bättre livsmiljö i bildominerade bostadsområden

  Bostadsbristen är hög i många av Sveriges större städer och trycket på att hitta bra lägen för nya bostäder är stort. Samtidigt finns mer parkeringsyta än bostadsyta i Sverige och fler parkeringsplatser än invånare.

  Rikare grannskap är ett projekt där vi undersökt hur nya mobilitetstjänster kan frigöra mark för stadsutveckling och bostadsbyggande på parkeringsytor i bildominerade bostadsområden från 1950-70-talet.

  Kajer mot det gröna

  Vi måste få till ett bättre stadsbyggande som både tar hänsyn till att vi behöver bygga mer och att vi behöver värna skog och åkermark. Nu finns en ny handbok med verktyg, dialogmetoder och exempel på för hur vi kan skapa ett mer hållbart gränssnitt mellan förorten, staden och omgivande natur.

  Trådbuss Landskrona

  Den 27 september 2003 invigdes trådbusslinjen i Landskrona. Därmed hade detta trafikmedel återkommit till Sverige efter nästan trettionio års frånvaro.

  Denna bok beskriver hur processen kring trådbussprojektet i Landskrona fortskred, från första förslag, via utredningar om andra trafikformer, fram till byggprocess och idrifttagandet. Innehållet baseras på intervjuer med personer som varit delaktiga i processen, på utredningar och studier och på historiskt material.