Buller Väg

  Beräkna buller från väg med Buller Väg II

  Med programmet Buller Väg kan du beräkna trafikbuller från vägar.

  Buller Väg är ett Windowsbaserat program för beräkning av vägbuller. Eftersom det är komplicerat att mäta bullernivåer, samtidigt som resultatet ofta är osäkert, genomförs oftast beräkningar istället för mätningar.

  Bygger på samnordisk modell

  Programmet bygger på den samnordiska beräkningsmodell som Naturvårdsverket tagit fram i samarbete med övriga nordiska länder. Det innehåller den senaste justeringen av modellen, revidering 1996.

  Givetvis är programmet fullt kompatibelt med Windows 10, 8, 7, Vista och XP, och passar för både 32 och 64 bit.

  Upp till tjugo delsträckor

  Med Buller Väg II, som är ett Windowsprogram, kan du räkna med upp till tjugo delsträckor som påverkar en mottagare på en och samma gång. Programmet räknar ut både ekvivalentnivån och maxnivån. För maxnivån finns möjlighet att räkna ut den maximala ljudnivå som högst fem fordon överskrider per natt eller mest belastad timme per dag/kväll. Programmet kan iterativt beräkna vilket avstånd eller vilken höjd som krävs på bullerskärmen för att klara ett önskat bullervärde.

  Programmet är mycket lättanvänt – om du behärskar teorin bakom modellen så är du igång direkt.
  Buller Väg används idag i hela Sverige av såväl kommunala förvaltningar som av Trafikverket och konsultfirmor. Den mest aktuella versionen av programmet är Buller Väg II, version 1.3.2.

  Kurs i Buller Väg

  Frågor om programmet?

  Vill du veta mer om programmet, kan du ladda ner vårt produktblad om Buller Väg II. Har du fler frågor? Läs vår FAQ.

  Pris och villkor

   

  Fullversion

  Buller Väg II 1.3

   

  Grundlicens *

   

  16 500

   

  Extralicenser  **

   

  9 900

   

  *  Ett års användar- och serviceavtal ingår (gäller även vid köp av uppgradering).
  **  Rabatterade extralicenser får köpas av samma kontor/avdelning som har grundlicensen.

  Alla priser exklusive moms och med reservation för framtida prishöjningar. Licenserna gäller för namngiven användare. Är ni flera personer som ska använda programmet krävs en licens per person. Betala mot faktura på 30 dagar netto. Vid försenad betalning tar vi ut dröjsmålsränta med gällande diskonto +8%.

  Om serviceavtalet

  I Trivectors användar- och serviceavtal ingår både uppdateringar inom samma grundversion och support. Efter det inledande året kostar avtalet 2 000 kr/år och användare för Buller Väg. Avtalet kan sägas upp senast tre månader innan det löper ut, om du inte önskar användar- och serviceavtal under det kommande året. Utan användar- och serviceavtalet har du varken rätt att använda programmet eller tillgång till support och uppdateringar.

  Beställning av programvara

  Information

  Ladda ner Buller Väg

  Om programversion 1.3.3

  I programversion 1.3.3 har vi gjort justeringar avseende formulering kring beräkning av maximal ljudnivå dag/kväll för att det ska bli tydligare för användaren att det numera inte längre är per mest belastad timme dag/kväll som beräkningarna enligt riktvärden vid uteplatser ska baseras på utan per timme dag/kväll.

  Om programversion 1.3.2

  I programversion 1.3.2 har vi gjort en rad justeringar för att det ska bli tydligare för användaren att när det endast finns några få tunga fordon aktuell period som studeras, kommer de maximala ljudnivåerna att helt baseras på dessa, oavsett hur få de är.

  Fält för att ange andel lätta fordon under perioden släcks därför nu ner så länge antalet tunga fordon under perioden inte är 0.

  Vidare har andra justeringar gjort i programmet för att förenkla för användaren. Vissa siffror som användaren inte kan påverka har t ex dolts och andra har gråskrafferats.

  Ett annat exempel är när användaren har varit inne i ”Reflektionsplanemodulen”, så kommer uppgifter som är beroende av var reflektionsplanet ligger (bankhöjd, skärmhöjd och mottagarens höjd över reflektionsplanet), inte längre att vara möjliga att ändra på första sidan. Detta för att det för användaren ska vara tydligt att dessa uppgifter är beroende av reflektionsplanet och hänger samman med det som angivits i reflektionsplanemodulen.

  Om programversion 1.3.1

  I programversion 1.3.1 har vi gjort en rättning i beräkning av maximal ljudnivå för beräkningsfallet då hastigheten är högst 30 km/h, inga tunga fordon finns och de lätta fordonen är färre än 10 per natt eller mest belastad timme. Detta efter att vi i version 1.3.0 upptäckt att de beräknade maximala ljudnivåerna nattetid/mest belastad timme vid dessa beräkningsfall blev för höga. Vi har också passat på att i denna nya programversion i hjälptexten under ”innenivåer” ge exempel på vilka Rw,tr-värden man kan anta vid olika typer av fönster, ventiler och fasadkonstruktioner.

  Om programversion 1.3.0

  I programversion 1.3.0 har vi utifrån Boverkets rekommendationer (Boverket, Bullerskydd i bostäder och lokaler, Handbok november 2008) gjort en förändring i beräkningen av maximal ljudnivå vid färre än 10 passager av fordon per natt (eller per timme dag/kväll). Ändringen innebär att vid färre än 10 passager under den studerade tidsperioden beräknas den maximala ljudnivån nu som den aritmetisk medelmaxnivå man får ur formel 2.27 och 2.28 i Road traffic noise 1996, del 2 för den mest bullrande fordonstypen. Detta för att inte överskatta den maximala ljudnivån vid väldigt få passager av fordon.

  I tidigare version fanns också en felaktig vägkorrektion vid vissa trafikförutsättningar för beläggning 31, Cementbetong, slipad (slipning ej sliten). Detta är nu rättat i version 1.3.0. Korrektionen har vid vissa trafikförhållanden (för beläggningstyp 31) gett ett påslag på ljudnivån jämfört med referensbeläggningen istället för ett avdrag, vilket inneburit att beräknade värden då blivit för höga.

  Mer information

  Har du fler frågor, kontakta någon av våra bullerexperter.

  Lovisa Indebetou

  Ansvarig genomförande uppdrag, Fokusområdesansvarig buller och miljö samt resvanor

  lovisa.indebetou@trivector.se

  010-456 56 05

  Petra Ahlström

  Konsult hållbara transporter

  petra.ahlstrom@trivector.se

  010-456 56 06