White papers

  Ladda ner våra white papers

  Här har du möjlighet att ladda ner våra white papers. De är författade av medarbetare med specialistkunskaper inom områden som många har intresse av.

  • Externa stationslägen (av Mats Améen)
  • Spårfaktorn finns, svensk och engelsk version (av Mats Améen)
  • Regional kollektivtrafikplanering – en delikat balansakt (av Joel Hansson)
  • Omvänd kollektivtrafik – ett koncept för ökad rättvisa och effektivitet i både glesbygd och tätbebyggda områden (av Mats Améen, Stephan Bösch och Martin Andersson)
  • Takttrafik och knutpunktstrafik (av Mats Améen)
  • Transport som tjänst (av Emma Lund)
  • Mobility management (av Caroline Ljungberg Toulson och Caroline Mattsson)

  Effekten av externa stationslägen jämfört med centrala

  Det planeras flera nya järnvägssträckningar i Sverige, där stationsplaceringarna inte är givna. Kunskapen är därför viktig kring externa stationsetableringar, den kan bidra till att rätt beslut fattas om lokaliseringarna.

  Spårfaktorn finns

  En viktig frågeställning för alla som planerar kollektivtrafik är när det är motiverat med spårtrafiksatsningar och när det är bättre att satsa på buss. För att kunna göra välgrundade ställningstaganden om lämpligt färdmedel behövs kunskaper om spårfaktorn, det vill säga effekten av spårvägs- eller tågtrafik som inte uppkommer vid motsvarande satsningar på buss, förutsatt att restider, turtäthet, gångavstånd med mera är lika.

  The rail bonus – with Swedish examples (engelsk version av Spårfaktorn finns)

  Does the rail bonus exist at all, and if so, how significant is it? The short answer is that there are several different types of rail bonuses, and when expressed as a percentage increase in ridership, it can vary considerably from case to case. One challenge is that comparative bus services often operate under vastly different preconditions than the substituting rail services – comparison of completely equivalent alternatives is very seldomly possible.

  Regional kollektivtrafikplanering – en delikat balansakt

  Kollektivtrafikplanering är en delikat balansakt. I många planeringssituationer behöver medborgarnas olika preferenser och behov vägas mot varandra, vilket i slutändan innebär avvägningar mellan olika övergripande mål för kollektivtrafiken. Dessa avvägningar kan vara betydligt mer komplexa än vad som vanligtvis framgår i debatter och utvärderingar. Det är därför viktigt att beakta effekter bortom de mest uppenbara sambanden.

  Omvänd kollektivtrafik - ett koncept för ökad rättvisa och effektivitet i både glesbygd och tätbebyggda områden

  Konceptet innebär att kompletteringstrafiken blir kollektivtrafikens bas – bastrafik. Det är denna trafikstandard som alla medborgare kan räkna med. Bastrafiken blir automatiskt tillgänglig när det inte finns någon linjetrafik.

  Takttrafik och knutpunktstrafik

  Schweiz har Europas högsta kollektivtrafikresande, den bästa punktligheten och det högsta utnyttjandet av bankapaciteten. Hur gör de? En av de viktigaste förklaringarna är att de har takttrafik med knutpunktsupplägg. Lär dig mer om denna planeringsfilosofi och hur den kan ge framgång i både mindre och större kollektivtrafiksystem.

  Transport som tjänst

  Transport som tjänst, eller Mobility as a Service (MaaS) är hett i diskussionen om framtidens transporter. Men vad är egentligen transport som tjänst, hur långt har utvecklingen inom området kommit, och vilka problem kan det vara lösningen på?

  Mobility management

  Mobility management (MM) har gått från att vara en entusiastdriven verksamhet till ett viktigt verktyg i det vardagliga arbetet med att skapa ett hållbart transportsystem. Med de senaste årens teknikutveckling och utveckling inom beteendeekonomi finns potential till ytterligare utveckling i MM-arbetet. Men hur ser framtidens MM ut?