Publikationer

  Publikationer från Trivector

  Här har vi samlat rapporter, produktblad och artiklar producerat av Trivectors medarbetare. Här finner du också examensarbeten som Trivector har handlett. Använd filtreringen till vänster eller sökfunktionen för att hitta rätt publikation.

  Böcker från Trivector finns under Inspiration/Böcker.
  White papers finns under Inspiration/White papers.

  pdf

  Mobilitetstjänster i Gottsunda – Rapport v1.1

  Mobilitetstjänster, även kallat Mobility as a Service (MaaS), utvecklas ständigt med syfte att erbjuda god mobilitet genom delning av fordon och tjänster med hjälp av digi-tala verktyg. Mobilitetstjänster har potential att bidra till ökad hållbarhet bl a genom ökad tillgänglighet och att möjliggöra minskat privat bilägande genom att andra lös-ningar erbjuds för mobilitet, såsom kollektivtrafik, fordonspooler och hemleverans. Det har gjort att kommuner tillåter fastighetsägare att minska parkeringsutbudet vid nybyggnation om mobilitetstjänster erbjuds. Forsknings- och utvecklingsprojekt som berör mobilitetstjänster riktar sig ofta mot en välbärgad medelklass i innerstadsmiljöer. Det saknas däremot kunskap om förutsättningar och behov gällande mobilitetstjänster i områden som präglas av socioekonomiska utmaningar.

  2024-05-28
  pdf

  Analys av en planerad motor trafikled utifrån ett transporteffektivt samhälle, rapport

  Trivector Traffic har på uppdrag av Naturskyddsföreningen gjort en genomlysning av Tvärförbindelse Södertörn som är det största nya vägprojektet i den nationella planen för infrastrukturen 2022–2033 med utgångspunkt från ett transporteffektivt samhälle. I uppdraget som tar sin utgångspunkt i Trafikverkets åtgärdsvalsstudie har även ingått att utifrån där föreslagna åtgärder och styrmedel ta fram ett konkret förslag som uppnår acceptabel trafiksäkerhet och framkomlighet utan att bygga den planerade motortrafikleden. Utöver genomlysningen av Tvärförbindelse Södertörn är syftet att belysa ett mer generellt alternativ till nya mötesseparerade vägar och andra större vägprojekt i ett transporteffektivt samhälle samt att beskriva den påverkan som nya vägar med ökad framkomlighet ger på trafik, transporter, samhälle och miljö.

  2024-01-23
  Rapporter
  pdf

  På väg mot ett jämställt transportsystem? Analysrapport 2023 – kortversion

  På uppdrag av Nätverket jämställdhet i transportsektorn har vi sedan december 2022 undersökt hur det ligger till med jämställdheten i transportplaneringen. Behovet kommer ifrån att nätverket sett ett behov av att lyfta upp jämställdhet tydligare på agendan genom att studera nuläget och var det finns behov av insatser för att öka jämställdheten i transportsektorn.

  2023-10-27
  pdf

  På väg mot ett jämställt transportsystem? Analysrapport 2023

  På uppdrag av Nätverket jämställdhet i transportsektorn har vi sedan december 2022 undersökt hur det ligger till med jämställdheten i transportplaneringen. Behovet kommer ifrån att nätverket sett ett behov av att lyfta upp jämställdhet tydligare på agendan genom att studera nuläget och var det finns behov av insatser för att öka jämställdheten i transportsektorn.

  2023-10-26
  Rapporter
  pdf

  Målstyrd planering, processer, metoder, styrmedel och åtgärder för ett transporteffektivt samhälle

  Rapporten beskriver resultatet av en förstudie som utförts av IVL Svenska Miljöinstitutet och Trivector Traffic AB, med finansiering från Trafikverket (TRV 2020/119125). Förstudiens syfte var att identifiera nödvändiga komponenter för det tidiga planeringsskedet med att komma överens om mål, metoder och åtgärder för transport- och samhällsplanering i samverkan mellan olika aktörer för att nå transporteffektivitet och olika hållbarhetsmål såsom till hälsa, socialt hållbara lokalsamhällen och klimatmål. Med tidigt skede menas innan konkreta styrmedel, åtgärder och infrastrukturer diskuteras och utformas.

  2023-06-14
  Rapporter
  pdf

  Utformning av BRT-liknande system med hänsyn till trafiksäkerhet och framkomlighet

  2023-04-25
  Rapporter
  pdf

  Vinnova inkluderande Maas slutrapport

  2023-03-29
  Rapporter
  En flicka cyklar över spårvägsspår. I bakgrunden en spårvagn pdf

  Vägledning för kommuner: Systematiskt trafiksäkerhetsarbete i linje med Agenda 2030

  2023-02-17
  Manualer
  En flicka cyklar över spårvägsspår. I bakgrunden en spårvagn pdf

  Systematiskt trafiksäkerhetsarbete på lokal nivå i linje med Agenda 2030

  Trafiksäkerhet är en del i en hållbar utveckling genom Agenda 2030. De synergier som finns med andra hållbarhetsmål är en viktig utgångspunkt för trafiksäkerhetsarbetet. Men hur kan en kommun rent konkret omsätta ett sådant synsätt på trafiksäkerheten? Det har Trivector undersökt i ett forskningsprojekt tillsammans med Göteborgs stad.

  2023-02-17
  Rapporter
  pdf

  Region Skånes framtidssäkring RTI-planen

  2022-11-21
  Rapporter
  Omslag till slutrapport Rikare grannskap pdf

  Rikare grannskap slutrapport

  Syftet med projektet Rikare grannskap är att uppnå en snabbare omställning av dagens samhällsstrukturer mot ökad resurseffektivitet och minskat bilresande genom att införa mobilitetslösningar som möjliggör omvandling av parkeringsytor i befintliga bostadsområden till nya bostäder och bättre boendemiljöer.

  2022-11-17
  Rapporter
  pdf

  Verksamheters trafiksäkerhetspåverkan som en del i hållbarhetsarbetet

  Författare: Hanna Wennberg, Frida Odbacke, Pernilla Hyllenius Mattisson, Michael Lundgren

  Trivector har i ett FOI-projekt finansierat av Trafikverket undersökt behov och drivkrafter hos verksamheter när det gäller att arbeta med sin trafiksäkerhetspåverkan som en del i hållbarhetsarbete och hållbarhetsredovisning. Projektet tar avstamp i trafiksäkerhet som hållbarhetsfråga i linje med Agenda 2030 och Stockholmsdeklarationen.

  2022-11-08
  Rapporter
  pdf

  Spårväg och oskyddade trafikanter

  Författare: Frida Odbacke, Carl Johnsson, Hanna Wennberg, Aliaksei Laureshyn, PG Andersson

  Trivector har tillsammans med LTH (Institutionen för Teknik och samhälle, Trafik & väg) studerat hur trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter, i både objektiv och subjektiv mening, har påverkats av införandet av spårväg. I projektet har vägkantsintervjuer gjorts med gående och cyklister före och efter spårvägen i Lund öppnade för trafik samt filmade beteendeobservationer på ett antal platser i Lund. I denna rapport presenteras resultat från fältstudierna samt slutsatser och rekommendationer.

  2022-04-12
  Rapporter
  pdf

  Tillfälliga åtgärder i trafikmiljön – Råd och vägledning för användning i trafiksäkerhetsarbetet

  Författare: Kristen Koehler, Thaddäus Tiedje, Sara Malm, Hanna Wennberg

  Syftet med denna studie är att undersöka hur åtgärder av tillfälliga karaktär kan användas för att öka trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter samt för att nå andra hållbarhetsmål, inte minst genom att förbättra möjligheten att gå och cykla. I studien kartläggs möjligheter, utmaningar och hinder med tillfälliga åtgärder baserat på erfarenheter från städer i Sverige och Europa.

  2022-03-09
  Rapporter
  pdf

  Olika perspektiv på spårfaktorn – Resande, fastighetsvärden och byggande, sociala nyttor

  En viktig frågeställning för kollektivtrafikplanerare – särskilt i Göteborg – är när det är motiverat med spårvägssatsningar och när det är bättre att satsa på buss. Som underlag för att kunna göra välgrundade ställningstaganden om lämpligt färdmedel är det av intresse att få ökade kunskaper om det finns effekter av spårvägstrafik som inte uppkommer vid motsvarande satsningar med buss. Ofta kallas detta spårfaktorn. Spårfaktorn kan delas upp i tre delar:
  1. Spårfaktor för resandet
  2. Spårtrafikens påverkan på byggande och fastighetsvärden
  3. Spårtrafik som social investering
  Dessa delar behandlas i det följande i vars ett kapitel. Litteraturgenomgång, metodfrågor etc behandlas i respektive avsnitt.

  2022-03-01
  pdf

  Modell för regional cykelplanering med hänsyn till folkhälsa och social hållbarhet

  Författare: Christian Dymén med flera

  Den nya regionala cykelmodellen identifierar och prioriterar förbättringar i infrastrukturen med avseende på, dels efterfrågan, dels den befintliga infrastrukturen. Med andra ord beräknar modellen den potentiella cykelefterfrågan på det regionala vägnätet för flera typer av ärenden för både cykel och elcykel och matchar efterfrågan med den rekommenderar infrastruktur enligt bland annat VGU. Modellen inkluderar också ett jämlikhetsperspektiv där exempelvis socioekonomiskt svagare områden och områden med höga ohälsotal kan tilldelas en proportionerligt större andel investeringar.

  2021-12-21
  Rapporter
  pdf

  Fastighetsnära bilpooler 1-0

  2021-04-29
  Rapporter
  pdf

  2021-04-29
  Rapporter
  pdf

  Trafikverket Fullt genomslag för fyrstegsprincipen Forskningsöversikt

  2021-04-29
  Rapporter
  pdf

  Nattåg Oslo-Hamburg

  I denna rapport redogörs för förutsättningarna för nattågstrafik Oslo-Hamburg. Vi diskuterar inte de marknadsmässiga förutsättningarna utan endast möjligheterna att etablera trafiken.

  2021-04-15
  Rapporter
  pdf

  Connecting Sweden to Europe – making international rail travel a reality

  The purpose of this report is to present facts that point to the shortcomings that exist within the EU when it comes to cross-border rail services as well as to identify the low hanging fruits that may exist concerning ”missing links” across borders within the EU. The report focuses on the northern part of Europe which is defined as Scandinavia and Germany, and to some extent the neighbouring countries of Germany.

  2021-04-15
  pdf

  Forskningsöversikt 1.0

  2021-03-22
  Rapporter
  pdf

  Planhandling för Tegelbruket – nytt bostadskvarter på Kungsholmen

  2021-03-19
  Referenser
  pdf

  Ortsutveckling längs Skånebanan

  2021-03-19
  Referenser
  pdf

  Trafiksystemlösning för centrala Skellefteå

  2021-03-19
  Referenser
  pdf

  Södra Värtan – ny stadsdel i Norra Djurgårdsstaden

  2021-03-19
  Referenser
  pdf

  Gång- och cykelanalys i Sundbybergs nya stadskärna

  2021-03-19
  Referenser
  pdf

  School Mobility Labs kortversion

  2021-02-26
  Rapporter
  pdf

  Var är det farligt att cykla?

  2020-09-28
  Rapporter
  pdf

  Resultatbilaga SHIFT 2020

  Resultatbilaga kommunrankning SHIFT 2020

  2020-09-15

  PM SHIFT 2020

  PM SHIFT kommunrankning 2020

  2020-09-15
  barn cykelrekommendationer pdf

  Säkrare cykling för barn i tätort – Vägledning för barns cykling till skolan

  Författare: Erik Stigell, Annika Nilsson, Jonas Åström

  Denna rapport ger ett underlag för rekommendationer för när, i vilka trafikmiljöer och under vilka omständigheter barn kan cykla själva sett ur ett trafiksäkerhetsper-spektiv med hänsyn tagen även till Barnkonventionen, hälsoaspekten, sociala aspekter och barns självständiga rörlighet.

  2020-08-24
  Rapporter
  pdf

  K2 Outreach_Kollektivtrafik som investering i socialt kapital

  Syftet med forskningsprojektet som presenteras i denna rapport är att sammanställa, och till viss del operationalisera, den forskning som finns om transportinvesteringars betydelse för det sociala kapitalet till en modell för sociala nyttobedömningar med fokus på socialt kapital.

  2020-08-20
  Rapporter
  Hantering av miljömål i nationell plan för transportinfrastruktur pdf

  Hantering av miljömål i nationell plan för transportinfrastruktur – Stafetten delrapport

  I delprojektet har analyserats hur miljömål fastställda på nationell nivå återspeglas i den nationella planen för transportinfrastruktur (nationell plan 2018–2029). Den övergripande frågeställningen är hur de nationella miljömålen tas omhand i planen, i vilken mån planen bidrar till att uppfylla miljömålen, samt om miljöfrågans betydelse har ändrats i den nuvarande planen jämfört med den föregående planen (nationell plan 2014–2025).

  2020-06-24
  Rapporter
  stafettbeskrivning för bättre målstyrning i planeringen pdf

  Stafettbeskrivning för bättre målstyrning i planeringen – Slutrapport

  Syftet med projektet är att studera hur mål och intentioner på övergripande nivå hanteras och efterlevs i planering och åtgärder på detaljerad nivå. Syftet är även att föreslå lämpliga verktyg för hur övergripande mål och intentioner bättre kan föras fram genom planeringsprocessen. Detta ska ske så att man försäkrar sig om att intentionerna från den övergripande nivån följer med till underliggande nivåer, samt att konsekvenserna av eventuella avsteg blir tydliga. Fokus ligger på de transportpolitiska målen och då framförallt målet om god miljö . Mer specifikt handlar det om hur målen beaktas i kommunala översiktsplaner, fördjupningar av översiktsplaner, planprogram och detaljplaner samt i regionala planer för transportinfrastruktur (länsplaner) och enskilda vägobjekt inom regionala planer. Om planeringsprocessen liknas vid en stafett där målen och intentionerna är stafettpinnen: var tappas då stafettpinnen och varför? Och framförallt: hur kan vi få med stafettpinnen i planeringen?

  2020-06-24
  Rapporter
  Samverkansformer mellan nationella och lokala myndigheter för att underlätta målstyrd vägplanering pdf

  Samverkansformer mellan nationella och lokala myndigheter för att underlätta målstyrd vägplanering

  Författare: Sönke Behrends, IVL Svenska Miljöinstitutet Christian Fredricsson, Trivector Emma Lund, Trivector Sara Sköld, IVL Svenska Miljöinstitutet

  I en tidigare studie har IVL Svenska Miljöinstitutet och Trivector studerat målkonflikter mellan prognosstyrd planering av infrastruktur och en mer målstyrd planering, där man utgår från miljörelaterade mål. I detta uppföljande projekt studeras tänkbara samverkansformer, mellan Trafikverket och kommuner, som kan skapa en större samsyn kring mål och åtgärder.
  I denna delrapport ges en beskrivning av olika samverkansmodeller för väg- och samhällsplanering som används eller har testats i Sverige. Den beskriver också norska byvekstavtal, en motsvarighet till svenska stadsmiljöavtal.

  2020-06-18
  Rapporter
  Omslag_Gemensam planering - samverkansformer för att planera trafik och bebyggelse mot en hållbar målbild pdf

  Gemensam planering – Samverkansformer för att planera trafik och bebyggelse mot en hållbar målbild

  Författare: Henrik Kloo, Christian Dymén, Christian Fredricsson, Åsa Hult

  Projektet har studerat, utvecklat och konkret provat former som ska underlätta samverkan mellan framförallt Trafikverket och kommuner, men även regioner och eventuellt andra relevanta aktörer, gällande möjligheter och utmaningar med gemensamma nationella och kommunala mål angående bebyggelse, trafik och stadsutveckling och tillhörande åtgärder. Samverkansformerna ska bidra till ökad samsyn kring mål och åtgärder. Syftet med projektet är att ge förslag till process och metodik för arbete mellan statlig, regional och kommunal nivå samt att ge förslag till samverkansformer.

  2020-06-18
  Rapporter
  Motsättnignar mellan prognosstyrd och målstyrd planering av infrastruktur pdf

  Motsättningar mellan prognosstyrd och målstyrd planering av infrastruktur

  Författare: Åsa Hult, IVL Svenska Miljöinstitutet AB Mats-Ola Larsson, IVL Svenska Miljöinstitutet AB Kristina Nyström, Trivector Traffic AB Hanna Wennberg, Trivector Traffic AB

  Trivector Traffic och IVL Svenska Miljöinstitutet har, på uppdrag av Trafikverket, gjort en studie av motsättningar mellan prognosstyrd och målstyrd planering av infrastruktur. Studien genomfördes som ett forsknings- och utvecklingsprojekt från september 2016 till maj 2017. I studien intervjuades ett femtiotal representanter som arbetar med planering av vägar, stadsutveckling eller bebyggelse för kommuner och Trafikverket.

  Studien visar att det ofta förekommer konflikter mellan prognosstyrd och målstyrd planering av infrastruktur. Den prognosstyrda infrastrukturplaneringen utgår från gängse prognosmodeller som förutsäger att trafiken kommer fortsätta öka. Prognoser kan användas för att förutse var i vägnätet som förbättringar behöver göras för att behålla en god framkomlighet för alla trafikslag.

  2020-06-18
  Rapporter
  INfrastruktur planering och miljömål pdf

  Stafetten: Infrastruktur, planering och miljömål – en analys av synen på ansvar, roller och möjligheter att använda transportplanering för att uppnå miljömålen

  Författare: Emma Lund, Christian Dymén, Fredrik Pettersson-Löfstedt, Åsa Hult och Johan M. Sanne

  Rapporten sammanfattar resultatet av ett forskningsprojekt som har behandlat hur miljömål överförs till beslut i olika nivåer av transport- och samhällsplaneringen. Projektets titel är Stafetten – från nationella klimat- och miljömål till lokal infrastrukturplanering. Arbetet har finansierats av Naturvårdsverket inom forskningsprogrammet Hållbara Transporter.

  2020-06-04
  Rapporter
  Omslag Planeringsverktyg stödjande fysiska livsmiljöer pdf

  Planeringsverktyg – stödjande fysiska livsmiljöer, Rörelserikt vardagsliv genom hållbar stadsplanering

  Utredningen Samordning för bostadsbyggande har tillsatts av regeringen för att under perioden 2018-2020 underlätta samordningen mellan berörda parter i samhällsbyggnadsprocessen i kommuner med komplexa planeringsförutsättningar. Syftet är att få till stånd ett ökat och hållbart bostadsbyggande.

  2020-05-14
  Rapporter
  pdf

  Bilagor till rapporten Hur överförs nationella miljömål till lokala beslut i transport- och samhällsplaneringen?

  2020-05-05
  Rapporter
  Omslag: Hur överförs nationella miljömål till lokala beslut i transport- och samhällsplaneringen? pdf

  Hur överförs nationella miljömål till lokala beslut i transport- och samhällsplaneringen?

  Författare: Emma Lund, Christian Fredricsson, Åsa Hult, Kristoffer Levin, Johan M. Sanne, Hanna Wennberg

  Projektet Stafetten har studerat miljömål på nationell, regional och lokal nivå, deras roll för transportplaneringen, och vad som kan göras för att målen ska få större genomslag.

  2020-05-05
  Rapporter
  pdf

  Är trafiksäkerheten jämnt fördelad? Genusglasögon och rättvisesnöre på trafiksäkerheten

  Författare: Hanna Wennberg

  I den här rapporten presenteras resultatet av ett forskningsprojekt där analys gjorts för hur jämnt fördelad trafiksäkerheten är mellan olika grupper i samhället. Hur ser trafiksäkerhetssituationen ut för olika grupper (utifrån ålder, kön, etnicitet och socioekonomi) vad gäller utsattheten som oskyddad trafikant? Hur fördelar sig medborgares synpunkter på trafiksäkerhet och trafiksäkerhetsåtgärder mellan olika områden i kommuner utifrån områdenas socioekonomi och demografi? Målet med projektet är att belysa trafiksäkerhetsarbetet i Sverige utifrån ett socialt hållbarhetsperspektiv och att ta fram ett angreppssätt för hur trafiksäkerheten kan bli bättre fördelad.

  Beställare: Trafikverkets Skyltfond

  2020-04-23
  Rapporter
  pdf

  Väg 503 – från trafikled till attraktiv stadsgata

  2020-03-19
  Rapporter
  Cyklar genom staden pdf

  Att sänka cyklisters hastighet på cykelbanor- Acceptans, konsekvenser och förutsättningar

  Författare: Erik Stigell, Annika Nilsson och Cristoffer Collander, på Trivector Traffic i samarbete med Anna Niska och Jenny Eriksson på VTI.

  I denna rapport presenteras projektet ”trafiksäkerhetskonsekvenser av hastighetsbegränsningar på cykelbanor” som genomförts under våren 2018 till och med sommaren 2019.
  Projektet har studerat förutsättningar för och konsekvenser av åtgärder för att sänka cyklisters hastighet på cykelbanor, främst utifrån ett trafiksäkerhetsperspektiv men även med hänsyn till andra aspekter som exempelvis cyklisters framkomlighet. Syftet med projektet har varit att undersöka hur hastighetsbegränsningar och andra hastighetsdämpande åtgärder används och kan användas på cykelvägar i Sverige och vilken potentiell trafiksäkerhetseffekt de kan ha. Ökad förståelse och kunskap inom området förväntas leda till förbättrad trafiksäkerhet på sikt.

  2020-01-14
  Rapporter
  Mopedtaxi pdf

  Mopedtaxi i framtiden – Kunskapsunderlag för styrning mot de transportpolitiska målen

  Föreliggande rapport beskriver de nuvarande förutsättningarna för mopedtaxi och dess framväxt i Sverige hittills. I detta ingår även en fallstudie av det svenska företaget Bzzt som är den enskilt största verksamhet som bedriver mopedtaxi i Sverige. Till detta har även en internationell kunskapssammanställning genomförts med fyra fördjupade fallstudier som syftar till att samla lärdomar kring mopedtaxi från andra länder.

  2020-01-07
  Rapporter
  elnät_transporter pdf

  Trendspaning elektrifiering

  För att vi ska klara våra klimatmål behöver vi elektrifiera våra transporter. Tekniken är utvecklad och finns på plats, men omställningstakten är alldeles för långsam. Vad ska vi göra? Jo, vi behöver en proaktiv utbyggnad av elnätet, nya typer av samarbeten och visa på goda exempel från dem som lyckats ställa om till elektriska transporter.

  2019-11-25
  Artiklar
  EC2B pdf

  Feasibility study Maas – a business case for EC2B

  In this report, the feasibility of introducing Trivector’s MaaS concept EC2B (“Easy to B”/”Easy to be”) on the market in the cities of Malmö and Copenhagen is studied. The EC2B concept has unique business model that integrates a range of mobility
  services, including public transport, into an attractive offer which is connected to accommodation, as most trips start and/or end where people live

  2019-11-25
  Rapporter
  pdf

  Debattinlägg_Det är orimligt att lämna över ansvaret för klimatomställningen på unga, kvinnor och människor som inte kör bil så ofta.

  Debattinlägg i SDS/HD 181028:
  De åtgärder som politiker, organisationer och utredningar föreslår för att biltrafiken ska minska riktar sig så gott som alltid till hela befolkningen. Det är varken rättvist eller effektivt, skriver de tre forskarna Lena Winslott Hiselius, Lena Smidfelt Rosqvist och Alfred Andersson.

  2019-10-31
  Artiklar
  pdf

  Valmet: Snabba förbättringar för nöjdare kunder

  2019-10-31
  Referenser
  pdf

  Johnson Matthey: Processer för tillväxt och nöjda kunder

  2019-10-31
  Referenser
  pdf

  Tetra Pak: Lokal anpassning nyckeln till global framgång

  2019-10-31
  Referenser
  pdf

  BUP: Förbättrade arbetsprocesser ger sjuka barn hopp

  2019-10-31
  Referenser
  pdf

  Program Grandseminariet 2019

  2019-10-31
  pdf

  Lunds kommun: Smartare lokalinvesteringar med ny process

  2019-10-31
  Referenser
  pdf

  Skånes Universitetssjukhus: Smart samarbete ger ökad livskvalitet

  2019-10-30
  Referenser
  pdf

  Eson Pac: Identitetsbyte i racerfart

  2019-10-30
  Referenser
  pdf

  Malmö Universitet: Förändring med egna ord

  2019-10-30
  Referenser
  pdf

  Ecomobilityshift indikatorbeskrivningar

  2019-10-25
  pdf

  City profile factors

  2019-10-25
  pdf

  SHIFT manual

  2019-10-25
  Capcal produktblad pdf

  Produktblad Capcal

  Capcal är ett program för beräkning av kapacitet och framkomlighet i trafikkorsningar.

  2019-10-24
  Produktblad
  3H Trafik- och transportplanering för ett inkluderande samhälle pdf

  3h-modellen_trafik-och-transportplanering-for-ett-inkluderande-samhalle

  2019-10-18
  Presentationer
  SMOCK-man och kvinna promenerar pdf

  SMOCK-samlad-konsekvensbedomning-for-transportinfrastruktur

  2019-10-18
  Presentationer
  pdf

  Dimensionering och utformning av väntytor för cyklister vid signal

  Utformningen och dimensioneringen av de ytor som är avsedda för cyklisterna att stå och vänta på blir med ökade flöden viktigare att utforma rätt. Både för att göra minska olyckor och incidenter men också för att det är en viktig del av cykelresans komfort och framkomlighet.

  2019-10-17
  Rapporter
  pdf

  Utredning åt Trafikanalys av konsekvenser av sänkt bashastighet i tätort för gåendes och cyklisters trafiksäkerhet och trygghet

  Författare: Hanna Wennberg, Ida Sundberg

  2019-10-10
  Referenser
  pdf

  Utvärdering av Trafikverkets målstyrning för trafiksäkerhet för målperioden till 2020

  På uppdrag åt Trafikverket har Trivector gjort en utvärdering av målstyrningen av trafiksäkerhetsarbetet under målperioden 2010–2020. Målstyrningen har bidragit till en ökad systematik kunskap och samsyn. Samtidigt behövs mer handling.

  2019-10-10
  Referenser
  pdf

  Online shopping habits

  Författare: Hiselius & Smidfelt Rosqvist 2016

  2019-08-30
  Rapporter
  pdf

  Utvärdering av publik laddning för elbilar i Stockholms stad april 2018

  Författare: Trivector Traffic

  2019-08-30
  Rapporter
  pdf

  City of Copenhagen – Focusing on simplicity

  Författare: Malin Mårtensson

  Cycling innovations that can lead to systemic change

  2019-06-29
  Presentationer
  pdf

  Mobilitet och tillgänglighet hos boende i socialt utsatta områden – delrapport 1 från forskningsprojektet Inkluderande MaaS

  Författare: Hanna Wennberg, Johan Kerttu, Helena Runesson, Anna Hansson

  2018-11-18
  Rapporter
  pdf

  Barriärer och möjligheter för införande av MaaS och delade mobilitetstjänster i socialt utsatta områden – delrapport 2 från forskningsprojektet Inkluderande MaaS

  Författare: Hanna Wennberg, Johan Kerttu, Helena Runesson, Björn Wendle

  2018-11-18
  Rapporter
  pdf

  Segmentation of the current levels of passenger mileage by car in the light of sustainability

  Författare: Winslott Hiselius & Smidfelt Rosqvist 2018

  2018-10-04
  Rapporter
  pdf

  MM and normer

  Författare: Hiselius & Smidfelt Rosqvist 2015

  2018-10-04
  Rapporter
  pdf

  2018_65 Region Skåne School Mobility Labs v 1.0

  Författare: Nina Hvitlock, Hanna Wennberg, Åse Dannestam, Katarina Evanth, Helena Runesson

  Hur får vi till en omställning mot mer hållbart resande till skolan? I samarbete med Eslövs kommun och Eslövs Bostads AB har Trivector genomfört en samskapandeprocess med barn och föräldrar på Sallerupskolan i Eslöv. I rapporten finns resultat från processen och rekommendationer för genomförandet av så kallade School Mobility Labs.

  Projektet finansierades av Region Skåne inom utlysningen ”Normkreativ innovation” med medel från Tillväxtverket inom Jämställd regional tillväxt.

  2018-10-04
  Rapporter
  pdf

  Drivkrafter resandeutveckling med bil Underlag till SOFT-samarbetet

  Författare: Malin Mårtensson, Lena Smidfelt Rosqvist

  2018-09-27
  Presentationer
  pdf

  Malmö Bike Freight Company

  2018-07-06
  Presentationer
  pdf

  City of Malmö – Elevated Bicycle Crossings

  2018-07-06
  Presentationer
  pdf

  Malmö Bicycle kitchen

  2018-07-06
  Presentationer
  pdf

  Region of Utrecht – Bicycle streets

  Författare: Malin Mårtensson

  2018-07-06
  Presentationer
  pdf

  Region of Utrecht – Cycling implementation plan

  2018-07-06
  Rapporter
  pdf

  Utrecht bicycle school – De Fietsmeesters

  2018-07-06
  Rapporter
  pdf

  City of Copenhagen – Crowdsoourcing bicycle investment hotspots

  Författare: Malin Mårtensson

  Cycling innovations that can lead to systemic change

  2018-06-29
  Presentationer
  pdf

  City of Copenhagen – Cycle superhighways

  Författare: Malin Mårtensson

  Cycling innovations that can lead to systemic change

  2018-06-29
  Presentationer
  pdf

  Cykelgarage vid knutpunkter för kollektivtrafik

  Produktblad om vad du behöver tänka på vid planering av cykelgarage.

  Cykelparkering är en viktig del i ett hållbart transportsystem och en avgörande faktor för möjligheten att kombinera cykel med andra färdmedel. Parkering utgör både start och mål för alla cykelresor som görs och tillgång till parkering är grundläggande för att vi ska välja att cykla.

  2017-12-05
  Produktblad
  pdf

  Den självkörande bussen rullar långsamt, men utvecklingen går fort!

  Författare: Nina Hvitlock, Jonas Åström

  En självkörande/förarlös buss rullade mellan Campus och Knutpunkten i Helsingborg 16-20 september. Initiativet kom från Nobina och Helsingborgs stad. Den el-drivna bussen, som tar tolv passagerare, sex sittande och sex stående, framfördes utan förare som en del i en pilotstudie och framtidsspaning.

  Som en del av ett pågående forskningsprojekt om förarlösa fordon finansierat av det europeiska innovationsnätverket Climate-KIC utförde Trivector en enkätundersökning på plats. Totalt svarade 295 personer på enkäten.

  2017-10-04
  Rapporter
  pdf

  Åtgärdsvalsstudie Södertälje hamn – Landsort

  2017-09-08
  Referenser
  pdf

  Stadsmiljöavtal

  Kartläggning av behov av åtgärder och styrmedel för ökad tillgänglighet i städer

  2017-05-05
  Rapporter
  pdf

  KolTRAST – planeringshandbok för en attraktiv och effektiv kollektivtrafik

  KolTRAST är en ny planeringshandbok för en attraktiv och effektiv kollektivtrafik. Den är ett komplement till handboken Trafik för en attraktiv stad (TRAST) med fördjupning inom kollektivtrafikområdet.
  KolTRAST vänder sig både till de som arbetar med kollektivtrafik i någon form och de som är verksamma inom andra sektorer av samhällsplaneringen och i den rollen skapar förutsättningarna för att utforma ett attraktivt kollektivtrafiksystem. Handboken kan även användas som utbildningsmaterial på universitet och högskolor.

  2017-05-02
  Produktblad
  pdf

  Upp till 45 km/h med el-assistans på cykeln – Säkerhetsrisker av snabbare och kraftigare el-assisterade cyklar

  Författare: Anna Clark, Annika Nilsson, Jonna Milton

  El-assisterade cyklar kan klassificeras i olika klasser beroende på effekt på motorn och upp till vilken hastighet fordonen ger krafttillskott. I denna rapport har vi identifierat 3 olika klasser som kallas för (vanliga) elcyklar, motoriserade cyklar och snabb-elcyklar (se figuren nedan). De två sistnämnda kategorierna kallar vi tillsammans för snabbare och kraftigare el-assisterade cyklar. Denna rapport fokuserar på säkerhetsrisker av snabbare och kraftigare el-assisterade cyklar men tar även upp vanliga elcyklar i jämförelsesyfte.

  2016-12-20
  Rapporter
  pdf

  Feasability study MaaS 1.0

  A business case for EC2B (In English)

  2016-11-11
  Rapporter
  pdf

  Cykelrevision med Bypad

  Med Bypad kan du utvärdera och förbättra cykelarbetet i din kommun.

  2016-11-10
  Produktblad
  pdf

  Planering för ökad och säker cykeltrafik

  Viktig del för att skapa attraktiva och hållbara städer

  2016-11-10
  Produktblad
  pdf

  Regionalt superbusskoncept

  Superbussar – ett högklassigt regionalt bussystem i Nordostskåne.

  2016-10-20
  Rapporter
  pdf

  Kollektivtrafikens fordon – lär dig välja rätt

  2016-09-28
  Produktblad
  pdf

  Trafiksystemlösning centrala Skellefteå

  2016-09-08
  Referenser
  pdf

  Handlingsplan för mobilitet i Ulleråker

  2016-09-08
  Referenser
  pdf

  Trafiksystemlösning Mariehamn centrum

  2016-09-08
  Referenser
  pdf

  Trafikanalys om konsekvenser av sänkt bashastighet i tätort för gåendes och cyklisters trafiksäkerhet och trygghet

  2016-09-08
  Referenser
  pdf

  Måttliga åtgärder ger stora effekter

  Författare: Malin Gibrand

  Artikel publicerad i Modern stadstrafik nr 2 2016.

  2016-06-01
  Artiklar
  pdf

  Dagens problem framtidens arbetstillfällen

  2016-05-27
  Artiklar
  pdf

  Hållbarhet lika viktigt som gestaltning

  2016-05-27
  Artiklar
  pdf

  Kan mobilspelande rädda världen?

  2016-05-27
  Artiklar
  LundaMats_2038 pdf

  LundaMaTs – hållbarhetsstrategin som håller

  2016-05-27
  Artiklar
  pdf

  Mobilens offer – telefonkioskerna som försvann

  2016-05-27
  Artiklar
  pdf

  SMARTSET

  Erfarenheter från ett europeiskt projekt för renare, säkrare och mer effektiva godstransporter.

  2016-05-03
  Rapporter
  pdf

  Hållbart resande i praktiken

  2016-05-02
  Rapporter
  pdf

  EcoMobility SHIFT

  2016-04-29
  Produktblad
  pdf

  MaxLupo

  2016-04-29
  Rapporter
  pdf

  Snabb anpassning

  Ett projekt om beredskap och robusthet i transportsystemet vid oljebrist eller snabb prisuppgång

  2016-04-29
  Rapporter
  pdf

  ELUND- the way to a clean and noise-free Lund

  2016-04-29
  Rapporter
  pdf

  Effektivare tjänsteresor med bilpool

  2016-04-28
  Produktblad
  pdf

  Kurs i social hållbarhet

  2016-04-27
  Produktblad
  pdf

  Rapport: Trafiksystemlösning för centrala Skellefteå

  2016-04-27
  Rapporter
  pdf

  Åtgärdsval i praktiken

  2016-04-27
  Produktblad
  pdf

  Trygghetsdialog

  2016-04-07
  Produktblad
  pdf

  Grön resplan eller grön transportplan

  2016-04-07
  Produktblad
  pdf

  Godstransporter i stadsplaneringen

  2016-04-07
  Produktblad
  pdf

  Effektivare tjänsteresor med bilpool

  2016-04-07
  Produktblad
  pdf

  Cykeln och cyklisten – omvärld och framtid

  2016-04-06
  Rapporter
  pdf

  Dags att anpassa staden för nya cyklister

  2016-04-06
  Artiklar
  pdf

  Bussprioritering – effekter på framkomlighet och säkerhet.

  2016-04-06
  Rapporter
  pdf

  Kommunalt trafiksäkerhetsprogram

  2016-04-06
  Produktblad
  pdf

  Kommunal trafiksäkerhetsrevision

  2016-04-06
  Produktblad
  pdf

  Beräkningsmanual för Buller Tåg

  2016-03-30
  Manualer
  pdf

  Snabbstarthäfte Buller Väg II

  2016-03-30
  Manualer
  pdf

  Buller Väg II

  Buller Väg II är det enklaste och snabbaste verktyget på marknaden för att beräkna vägbuller i olika miljöer.

  2016-02-12
  Produktblad
  pdf

  Attraktiv busstrafik

  Att tänka spår och köra buss innebär att maximera nyttan i förhållande till kostnaderna. Principen lanserades av Trivector i början 1990-talet och den fungerar precis lika bra nu som då.

  2016-02-12
  Produktblad
  pdf

  Attraktiv och effektiv kollektivtrafik

  Hållbar stadsutveckling förutsätter en attraktiv och effektiv kollektivtrafik. Hög bekvämlighet och tillgänglighet i kollektivtrafiken är två viktiga faktorer, vilka båda förutsätter en hög kapacitet i fordonen.

  2016-02-12
  Produktblad
  pdf

  Bilpool

  Antalet tjänstebilspooler ökar kraftigt på de svenska arbetsplatserna. Det är inte så konstigt – här finns mycket att tjäna.

  2016-02-12
  Produktblad
  pdf

  Buller Tåg

  Buller Tåg 5.2 är det enklaste och snabbaste verktyget på marknaden för att beräkna tågbuller i olika miljöer.

  2016-02-12
  Produktblad
  pdf

  Cykeltrafik

  Cykeltrafiken är en viktig del i ett transportsystem för hållbar utveckling. Mindre luftföroreningar, bättre klimat, minskad trängsel och buller – samt attraktivare och socialt inkluderande städer.

  2016-02-12
  Produktblad
  pdf

  EcoMobility SHIFT

  Vilka faktorer är viktiga för ett hållbart transportsystem och hur framgångsrik är er stad? EcoMobility SHIFT erbjuder ett verktyg för att kartlägga nuläget och ta fram åtgärder när ni t ex ska ta fram eller utveckla en hållbar trafikstrategi/ Sustainable Urban Mobility Plan.

  2016-02-12
  Produktblad
  pdf

  Folkhälsa

  Hur transportsystemet utformas betyder mycket för vår hälsa genom möjligheten till aktiv mobilitet, det vill säga möjligheten att gå eller cykla.

  2016-02-12
  Produktblad
  pdf

  Godstransporter

  Godstrafik har länge varit bortglömt inom stadsplaneringen. Trots detta är väl fungerande godstrafik helt avgörande för en stads funktion.

  2016-02-12
  Produktblad
  pdf

  Grön resplan

  En grön resplan eller grön transportplan är ett samlat grepp för att effektivisera resandet och transporterna inom en verksamhet. Planen kan omfatta såväl tjänsteresor som arbetspendling eller godstransporter.

  2016-02-12
  Produktblad
  pdf

  ISEMOA

  ISEMOA:s tillgänglighetsrevision utvärderar och förbättrar arbetet med tillgänglighet för gång-, cykel- och kollektivtrafik på både övergripande och detaljerad nivå.

  2016-02-12
  Produktblad
  pdf

  Kurs Capcal

  En kurs om hur du beräknar framkomlighet i korsningar, hur beräkningsresultaten används och hur du värderar den samhällsekonomiska nyttan av olika åtgärder.

  2016-02-12
  Produktblad
  pdf

  Kurs Fyrstegsprincipen

  Fyrstegsprincipen är ett planeringssätt för att utveckla ett mer hållbart transportsystem. Denna kurs ger dig förutsättningar för att med stöd av fyrstegsprincipen planera för resurseffektiva transporter som bidrar till långsiktigt hållbar utveckling.

  2016-02-12
  Produktblad
  pdf

  Dagen då vi bytte sida

  Författare: Jeanette Persson

  2015-12-22
  Artiklar
  pdf

  Förbättrade processer ger sjuka barn hopp

  Författare: Karin Lindskog Johansson

  2015-12-22
  Artiklar
  pdf

  Hoppa över i andra skålen ett tag

  Författare: Anders Ljungberg

  2015-12-22
  Artiklar
  pdf

  Min plikt att vara besvärlig

  Författare: Karin Lindskog Johansson

  2015-12-22
  Artiklar
  pdf

  SHIFT vinnare 2015

  Författare: Karin Lindskog Johansson

  2015-12-22
  Artiklar
  pdf

  Stå upp för hälsan

  Författare: Karin Lindskog Johansson

  2015-12-22
  Artiklar
  pdf

  Varumärkesstrategi i praktiken

  Författare: Karin Lindskog Johansson

  2015-12-22
  Artiklar
  pdf

  Lokal anpassning nyckeln till global förändring

  Författare: Karin Lindskog Johansson

  2015-12-22
  Artiklar

  Trivector DSI

  DSI-serien är en kapslad presentationsenhet med vandalskydd för inomhusbruk.

  2015-12-21
  Produktblad
  pdf

  Trivector DMS

  DMS är en mångsidig och driftsäker server, speciellt lämpad för distribution av information i form av text, ljud, bild och video.

  2015-12-21
  Produktblad

  Trivector DSP

  DSP är en kapslad presentationsenhet med klimat- och vandalskydd, tillverkad för extra tuffa miljöer. DSP har en inbyggd ljusstark LCD/TFT-display med kraftfull styrdator, samt komponenter för värme, kylning och kommunikation.

  2015-12-21
  Produktblad
  pdf

  I/O-boxen TrIO 652

  I/O-boxen TrIO 652 är utvecklad för att hantera kommunikation med gränssnitt som en fordonsdator är i behov av för skyltkommunikation och utrop.

  2015-12-21
  Produktblad
  pdf

  Trivector NBS

  Komplett presentationsenhet i rostfri kapsling, vilket gör att den passar utmärkt som presentationsenhet vid utomhusplacering, eller där risken för skadegörelse eller stöldförsök är stor.

  2015-12-21
  Produktblad
  pdf

  Trivector NBS14B

  Nästa generations batteriskyltar är här! Skylten har en högupplöst skärm som ger bättre läsbarhet och utrymme för att presentera fler avgångar tillsammans med störningsinformation jämför med andra batteriskyltar.

  2015-12-21
  Produktblad
  jpg

  Processbaserad verksamhetsutveckling

  Författare: Anders Ljungberg

  2015-12-21
  pdf

  Cyklingens hälsoeffekter i Stockholm – en utredning med HEAT

  Författare: Ulf Eriksson, Lena Smidfelt Rosqvist

  Syftet med denna utredning är att studera cyklandets utveckling till och från Stockholms innerstad samt att beräkna det samhällsekonomiska värdet av de cykelresor som görs.

  2015-12-01
  Rapporter
  pdf

  Trygga och säkra korsningspunkter mellan cyklister och fotgängare

  Författare: Ulf Eriksson, Annika Nilsson, Malin Gibrand, Caroline Ljungberg, Jacob Witzell, Joakim Slotte

  Vårt samhälle genomgår en urbanisering, där städerna förtätas och antalet fotgängare och cyklister behöver öka för att skapa mer hållbara trafiksystem och attraktivare stadsrum. Fotgängare och cyklister har tidigare blandats och hanterats som en homogen grupp, men idag vet vi att dessa två trafikantgrupper har skilda behov och förväntningar på infrastrukturen.

  2015-10-15
  Rapporter
  pdf

  Trafikanalys SKB i infrastrukturplaneringen

  2015-09-08
  Referenser
  pdf

  Vägar till trafiksäkerhet och trygghet

  2015-04-06
  Produktblad
  pdf

  Möjligheter med mobility management

  Författare: Trivector Traffic

  Hur kan vi planera städer som på lång sikt är hållbara? Hur ser vi till att de är resurseffektiva och samtidigt attraktiva? Och hur kan det göras i våra svenska städer?

  2015-01-21
  Rapporter
  pdf

  Genomtänkta processer satta i system

  Författare: Karin Lindskog Johansson

  2014-12-22
  Artiklar
  pdf

  Snabba förbättringar för nöjdare kunder

  Författare: Karin Lindskog Johansson

  2014-12-22
  Artiklar
  pdf

  Trafiksäkerhetsanalys i utvalda kommuner med STRADA som verktyg

  Författare: Malin Klasson

  2014-12-21
  Examensarbeten
  pdf

  Organization of Regional Rail Public Transport

  Författare: Pontus Gunnäs

  2014-12-21
  Examensarbeten
  pdf

  Bicycle Safety in Gothenburg

  Författare: Ragnar Gauti Hauksson

  2014-12-21
  Examensarbeten
  pdf

  Traffic Land Use in Cities

  Författare: Axel Persson

  2014-12-21
  Examensarbeten
  pdf

  Den tunga trafikens anpassning till ett uppgrävt Göteborg

  Författare: Jesper Palmér

  2014-12-21
  Examensarbeten
  pdf

  Den kommunala trafikskadebilden – en STRADA-analys

  Författare: Leif Linderholm, Malin Klasson

  2014-05-14
  Rapporter
  pdf

  Trafiksäkerhetsaspekter av ökad användning av elcyklar i Sverige

  Författare: Anna Clark, Annika Nilsson

  I denna rapport presenteras en studie om trafiksäkerhetsaspekter av en ökad användning av elcyklar i Sverige. Studien har finansierats av Trafikverkets Skyltfond och pågick från den 1 september 2013 till den 15 september 2014.

  2014-05-09
  Rapporter
  pdf

  14 tips till dig som vill skapa en grönare kommun

  Författare: Trivector Traffic

  För dig som gett dig tusan på att lyckas följer här några tips och råd som stöd på vägen.

  2014-01-04
  Rapporter
  pdf

  Ledningssystemet som får de anställda att ge järnet

  Författare: Karin Lindskog Johansson

  2013-12-22
  Artiklar
  pdf

  Pedestrian Microsimulation

  Författare: Cecilia Friis, Lina Svensson

  2013-12-21
  Examensarbeten
  pdf

  Measuring the Sustainability of a Passenger Transportation System

  Författare: Alexander Senning, Mats Sundberg

  2013-12-21
  Examensarbeten
  pdf

  E-handelns roll och potential för ett mer energieffektivt och hållbart transportsystem

  Författare: Lena Smidfelt Rosqvist, Lena Hiselius, Anna Clark, Emeli Adell, Lovisa Indebetou

  Den snabbt växande e-handeln påverkar våra köpvanor samt våra resvanor. Under 2010 initierade Trafik och väg vid LTH och Trivector Traffic tillsammans denna forskning om effekterna och hållbarhetspotentialen av online shopping avseende transporter. Den svenska Energimyndigheten godkände vårt förslag och projektet inleddes 2011.

  2013-06-17
  Rapporter
  pdf

  Bilfria centrumgator

  litteraturstudie och enkät i svenska kommuner

  2013-05-12
  Rapporter
  pdf

  Goal fulfilment during construction within the West Swedish Solution

  Författare: Gustav Sandkvist, Rasmus Sundberg

  2012-12-21
  Examensarbeten
  pdf

  High Capacity Transports

  Författare: Thérès Gröndahl

  2012-12-21
  Examensarbeten
  pdf

  Kollektivtrafikens urverk – att dra nytta av de Schweiziska framgångsfaktorerna i en avreglerad marknad

  Författare: Stephan Bösch, Anna Clark, PG Andersson, Sebastian Fält

  Med hjälp av framtagna nyckelfaktorer för en framgångsrik kollektivtrafik beskrivs varför den schweiziska kollektivtrafiken är attraktivare för resenärer än den brittiska kollektivtrafiken. Anledningarna till framgång eller misslyckande kan då också hittas i respektive lands lagstiftningar.

  2012-10-19
  Rapporter
  pdf

  Ökad folkhälsa genom kollektivtrafikens fördubblingsprojekt – Kunskaps- och metodstöd för kollektivtrafikens hälsoeffekter

  Författare: Anna Clark, Hanna Wennberg, Lovisa Indebetou

  Syftet med projektet är att undersöka på vilket sätt och i vilken omfattning kollektivtrafiken bidrar till det transportpolitiska hälsomålet.

  2012-09-24
  Rapporter
  pdf

  Kosmo: Genomtänkta processer satta i system

  2012-09-08
  Referenser
  pdf

  Systembolaget: Genomtänkta processer satta i system

  2012-09-08
  Referenser
  pdf

  Trender med påverkan på samhällsplaneringen – Omvärldsanalys med fokus på transport, infrastruktur och bebyggelse

  Författare: Christer Ljungberg, Rasmus Sundberg, Björn Wendle

  Genom en litteraturstudie har ett antal trendområden och deltrender identifierats och därefter analyserats utifrån deras förväntade påverkan på främst infrastruktur och bebyggelse. Trendområden som studerats är bl a urbanisering, befolkningsutveckling, klimatförändringar, naturresurser och miljö, livsstilstrender och ny teknik.

  2012-07-04
  Rapporter
  pdf

  Metodik för åtgärdsvalsstudier enligt fyrstegsprincipen – stöd för att förstå situationen, pröva och konsekvensbeskriva olika lösningar

  Författare: Caroline Ljungberg, Max Hanander, Leif Linderholm

  Under våren 2012 har Trivector Traffic på uppdrag av Trafikverket genomfört en kartläggning och analys i syfte att förstå vilka problem som finns i orterna Ullared och Torup samt vilka åtgärder (steg 1 och 2, fyrstegsprincipen) som skulle kunna utnyttjas för att lösa dessa.

  2012-06-30
  Rapporter
  pdf

  Långsiktig hållbarhet i samlade effektbedömningar

  Författare: Joanna Dickinson

  2012-06-29
  Rapporter
  pdf

  Hög prioritet för gång- och cykeltrafik i samhällsplaneringen – hinder och framgångsfaktorer

  Författare: Hanna Wennberg, Jesper Nordlund

  Syftet med studien är att öka kunskapen om hur arbetet med att ge gång- och cykeltrafik hög prioritet i kommunal planering kan utvecklas. Detta görs genom fallstudier i två skånska kommuner med aktiv planering för gång och cykel: Malmö stad och Lunds kommun.

  2012-02-29
  Rapporter
  pdf

  Trygga och säkra gångmiljöer för äldre fotgängare – Jämförelse av upplevelser och objektiv säkerhetssituation

  Författare: Hanna Wennberg

  Gång är ett viktigt transportsätt för äldre personer och äldres mobilitet påverkas till stor del av olika trygghetsrelaterade barriärer i gångmiljön. Samtidigt är säkerhet en viktig planeringsparameter. Ibland hänger trygghet och säkerhet inte samman; det finns miljöer och situationer som är säkra, men som ändå upplevs otrygga och därmed undviks.

  2011-05-31
  Rapporter
  pdf

  Samordnad kollektivtrafik på landsbygd – Del 2

  Författare: Anja Quester

  Det är en utmaning att erbjuda attraktiv kollektivtrafik till en rimlig kostnad i landsbygdsområden. Samtidigt är det viktigt att även i glest befolkade områden bygga upp attraktiva trafiksystem med kollektivtrafiken som en viktig del. I samband med detta har frågan om samordning av olika samhällsbetalda transporter
  kan bidra till en attraktivare kollektivtrafik i glest befolkade områden ställts i många sammanhang.

  2011-05-27
  Rapporter
  pdf

  Snabb anpassning av transportsystemet till minskad tillgång på billig olja

  En analys av Öresundsregionens sårbarhet och besparingspotentialen för olika åtgärder

  2011-05-12
  Rapporter
  pdf

  Inducerad trafikefterfrågan – hjälp att hantera fenomenet i planering av trafiksystemet

  Författare: Lena Smidfelt Rosqvist, Jesper Nordlund

  Denna rapport är den sammanfattande slutredovisningen av ett större forskningsprojekt inom ramen för Vägverkets SNE-grupp RPD (Road Planning and Design). Projektet som helhet har behandlat inducerad trafikefterfrågan och dess konsekvenser och syftar till att förbättra kunskapen om hur kapacitetshöjande väginvesteringar påverkar trafikarbetet och miljön och därmed de övergripande transportpolitiska målen.

  2011-02-21
  Rapporter
  pdf

  Jämställdhet i infrastrukturplaneringen – en utvärdering

  På uppdrag av Nätverket för Kvinnor i transportpolitiken har Trivector Traffic gjort denna utvärdering av hur det transportpolitiska målet om jämställdhet beaktats i åtgärdsplaneringen av transportinfrastruktur för perioden 2010-2021. Projektet har finansierats av Ungdomsstyrelsen.

  2010-12-21
  Rapporter
  pdf

  Stafettbeskrivning för bättre målstyrning i planeringen – slutrapport

  Författare: Hanna Wennberg, Joanna Dickinson, Lena Smidfelt Rosqvist, Malena Möller, Jesper Nordlund, Björn Wendle

  Stafettbeskrivningsprojektet utreder och analyserar hur mål och intentioner på övergripande planerings- och beslutsnivå hanteras och efterlevs i planering på mer detaljerad nivå.

  2010-10-26
  Rapporter
  pdf

  Trafik i hållbara städer – en kunskapssammanställning med rekommendationer

  Författare: Lena Smidfelt Rosqvist, Emeli Adell, Stephan Bösch, Lovisa Indebetou, Karin Neergaard, Annika Nilsson, Leif Linderholm

  Riksdagens utredningstjänst har i uppdrag att ta fram denna forskningsöversikt och framtidsanalys för att ta fram scenarier och goda exempel för hur hållbara och klimatsmarta städer kan se ut i framtiden. De delar av arbetet som berör transporter i staden har lagts ut på Trivector Traffic AB. Fokus i denna rapport ligger på att ge en forskningsöversikt.

  2010-10-11
  Rapporter
  pdf

  Bättre kollektivtrafiklösningar för förbifart Stockholm

  Författare: Joanna Dickinson

  2010-04-19
  Rapporter
  pdf

  MaxSumo Vägledning i planering, uppföljning och utvärdering av mobilitetsprojekt

  Författare: P. Hyllenius, L. Smidfelt Rosqvist, L. Smidfelt Rosqvist, S. Haustein, J. Welsch, M. Carreno, T. Rye

  MaxSumo är en metod för systematisk planering, uppföljning och utvärdering av mobilitetsprojekt. Om
  utvärderingar utförs på samma sätt är det lättare att överföra erfarenheter och jämföra liknande projekt.

  2009-08-21
  Rapporter
  pdf

  Bus Rapid Transit i Sverige?

  – kunskapssammanställning med identifiering av forskningsfrågor

  2009-03-17
  Rapporter
  pdf

  Bättre införande av åtgärder för ett hållbart transportsystem, TransportMistra

  Sammanfattande råd från tre års tvärvetenskaplig forskning om implementering.

  2009-03-17
  Rapporter
  pdf

  Överflyttningspotential för person- och godstransporter för att minska transportsektorns koldioxidutsläpp – åtgärder inom Mobility Management, effektivare kollektivtrafik och tätortslösningar

  Författare: Katarina Evanth, Lena Winslott Hiselius, Lena Smidfelt Rosqvist

  Trivector Traffic har, på uppdrag av SIKA och trafikverken, under ungefär en månads tid specialstuderat effekter samt kostnader för ett antal fall som behandlar åtgärder för hur transporter i storstäder, tätorter samt i pendlingsstråk mellan tätorter kan ske effektivare.

  2008-11-28
  Rapporter
  pdf

  Lokalisering av extern handel

  – vägledning för beskrivning av effekter på trafik och miljö

  2007-05-12
  Rapporter
  pdf

  Flervägsstopp i korsningar

  Syftet med rapporten är att undersöka varför inte flervägsstopp används oftare i det svenska vägnätet, och därefter klarlägga de kunskapsbrister som kommunala politiker och tjänstemän har angående regleringsformen flervägsstopp.

  2007-03-17
  Rapporter
  pdf

  Handbok för landsbygdstrafik

  Gjord inom EU-projektet ARTS.

  2005-05-06
  Rapporter
  pdf

  Bussar och lugna gatan

  2000-04-06
  Rapporter
  pdf

  ELUND

  Vägen till ett rent och bullerfritt Lund

  1999-05-12
  Rapporter