Boksläppsseminarium

18 november 2021
Webbinarium

Välkomna på boksläppsseminarium för antologin ”På väg mot hållbar omställning? Kunskap, makt och mening i nationell transportplanering”

I antologin samlas texter från totalt 24 forskare som i pågående eller nyligen avslutade forskningsprojekt undersöker nationell transportpolitik och transportplanering. Antologin tar avstamp i det kritiska skede som vårt samhälle befinner sig i, och där de närmaste årens vägval och handlingsinriktningar på transportområdet är avgörande för om och hur vi ska klara omställningen till en samhällsutveckling där både klimatmål och andra hållbarhetsmål nås. Det övergripande syftet med antologin är att bredda diskussionen om vad som krävs för att transportplaneringen ska kunna bidra substantiellt till hållbarhetsomställningen. Fokus riktas mot diskurser, praktiker, kunskapsperspektiv, analysmetoder, frågor om formell styrning och ansvarsfördelning samt medborgarnas roll i omställningen.

Vid boksläppsseminariet kommer bokens redaktörsteam att presentera antologins övergripande innehåll och slutsatser. Tre av kapitlen kommer dessutom att diskuteras mer i detalj (se nedan). Det kommer att finnas tid för diskussion och frågor om både dessa tre kapitel, samt antologin i sin helhet.

Boksläppet sker digitalt via teams kl 15.00-16.30.

Program:

 • Välkomna och introduktion till dagen, Fredrik Holm, moderator
 • Inledande presentation om antologins innehåll och slutsatser i stort, Linnea Eriksson, VTI, Karolina Isaksson, VTI och KTH och Jacob Witzell, VTI och KTH.
 • Tre antologikapitel:
  – Marginalperspektiv, ”blame game” och Trafikverkets uppdrag – planerares diskurser om transportplanering och miljö, presenteras av Emma Lund, Trivector och Fredrik Pettersson-Löfstedt, Lunds universitet.
  Sociala skillnader i omställningsdiskussionen, Karin Winter, Trafikverket och NMBU,
  Könade normers betydelse för en jämställd och hållbar transportpolitik och planering, presenteras av Christian Dymén, Trivector.
 • Modererad diskussion om antologins centrala teman
 • Frågor och reflektioner från auditoriet
 • Avslutning

Anmälan senast 17/11 till Karolina Isaksson, karolina.isaksson@vti.se
Efter anmälan får du en länk för uppkoppling.