Samverkansformer för att planera trafik och bebyggelse mot en hållbar målbild

24 juni 2020
Hållbara transporter

Under webbinariet presenterar IVL Svenska Miljöinstitutet resultatet från projektet "Gemensamma mål och samverkansformer för planering av stadens trafik". I en tidigare studie som genomförts av IVL Svenska Miljöinstitutet och oss på Trivector har det visats att det förekommer målkonflikter mellan den nationella planeringen och kommunal planering av trafik och bebyggelse.

Detta projekt som IVL Svenska Miljöinstitutet gjort i samarbete med Trivector, bygger vidare på dess resultat med syfte att konkret pröva och utveckla samverkansformer och metodik för att överbygga målkonflikter och skapa samsyn kring gemensamma mål. Inom projektet utvecklades och testades samverkansmodeller i två pilotprojekt som utmynnade i en utvärdering av processer, målformuleringar, avtalsfrågor, åtgärder och styrmedel för att hantera infrastrukturplaneringen i städer mot gemensamma miljömål. I projektet och i fallstudierna medverkade också regioner och länsstyrelserna.

Vår medarbetare Christian Dymén är en av föredragshållarna på webbinariet.