Trafikfrågor i stadsbyggandet

21-22 mars 2023
Hållbara transporter
Örebro

Föreningen Sveriges Stadsbyggare bjuder in till konferens. Konferensen riktar sig till dig som arbetar med eller är intresserad av trafikfrågornas roll i stadsbyggandet. Hur kan samhällsplanering, gestaltning och trafik samspela för att uppnå en hållbar stad?

Det ”nya täta stadsbyggandet” har många fördelar men det väcker också många frågor om hur vi ska hantera god framkomlighet och god tillgänglighet för olika transportslag samt ställer krav på en genomtänkt trafikreglering. Föreläsningarna kommer att vara tillämpningsbara på såväl stora som små städer, det är den lokala kontexten som sätter ramarna.

Konferensen har ambitionen att försöka vara så bred så att den täcker in flera aspekter som berör såväl trafikplanerare, trafikingenjörer, projektörer som landskapsarkitekter som planarkitekter och genom konkreta exempel från våra föreläsare så ger det alla en möjlighet att reflektera över hur de kan förhålla sig till de olika ämnena i sina egna projekt på hemma plan. Under konferensen tar vi bland annat upp effekter av olika åtgärder, exempel på olika lösningar och aktuella frågor inom stadsplanering och regleringsområdet. Vi kommer också göra studiebesök ute i trafikmiljön.

Förra årets konferens blev mycket uppskattad med väldigt högt betyg från deltagarna. Ta chansen i år också att nätverka, träffa de som arbetar med samma frågor som du själv, lyssna på intressanta föredrag och få ny kunskap. Här bjuds möjligheter till diskussion och inspiration!

Några av våra medarbetare deltar i programmet och lyfter trafiksäkerheten i stadsbyggandet:

Hur kan vi arbeta för en trafiksäkerhet som är en del i ett hållbart stadsbyggande och en förutsättning för hållbart resande? Föredrag baserat på resultat från ett forskningsprojekt – med exempel på konkret stöd för kommuner genom exempelvis SKRs Trafiksäkerhetslyftet.

Hanna Wennberg, utredningsledare trafiksäkerhet väg, Trafikverket (tidigare konsult/forskare Trivector Traffic)
Olivia Dahlholm, Trivector Traffic