Böcker

  Rikare grannskap - Ny bok!

  Trave med böcker, titeln är Rikare grannskap

  Författare: Nyréns Arkitektkontor, Trivector Traffic och RISE Research Institutes of Sweden. Redaktör för rapporten är Katarina Borg

  Format: inbunden

  Publicerad: 2022

  Språk: svenska

  ISBN: 978-91-527-5386-6

  Pris

  150 kr exkl. moms (kostnad för frakt tillkommer)

  RIKARE GRANNSKAP – Mobilitetslösningar som minskar bilanvändning och frigör ytor för fler bostäder, mer grönska och bättre livsmiljö i bildominerade bostadsområden

  Bostadsbristen är hög i många av Sveriges större städer och trycket på att hitta bra lägen för nya bostäder är stort. Ofta är det grönytor som tas i anspråk när städer förtätas, parker och grönska som behövs när staden blir tätare och invånarna fler.

  Samtidigt finns mer parkeringsyta än bostadsyta i Sverige och fler parkeringsplatser än invånare. I Sverige är cirka 60 procent av bostadsbeståndet från perioden 1950-1990. Detta är en period då bilen har varit styrande i stadsbyggandet, vilket resulterat i överdimensionerade trafik- och parkeringsytor, sett till dagens behov och ideal.

  Rikare grannskap är ett projekt där vi undersökt hur nya mobilitetstjänster kan frigöra mark för stadsutveckling och bostadsbyggande på parkeringsytor i bildominerade bostadsområden från 1950-70-talet. Genom fallstudier i ett antal vanliga stadstyper har vi tagit fram stadsbyggnadskoncept och mobilitetslösningar som bidrar till minskad bilanvändning, förbättrad boendemiljö och fler bostäder. I projektet identifierar vi också drivkrafter, hinder och möjliga strategier för snabbare omställning.

  Rikare grannskap drivs av Nyréns Arkitektkontor, Trivector, forskningsinstitutet RISE och KTH i samarbete med Stockholms stads trafikkontor, Svenska Bostäder, Familjebostäder, John Mattson, Knaust & Andersson Fastigheter, Stockholms kooperativa bostadsförening, Sveafastigheter, Laterre Fastigheter, Rikshem och EC2B. Projektet stöds av Arkus stiftelse samt av det strategiska innovationsprogrammet InfraSweden, en gemensam satsning av Vinnova, Energimyndigheten och Formas.
  Rapporten har författats av Nyréns Arkitektkontor, Trivector och RISE.

  Rapporten kan också laddas ner gratis som pdf.