Parkering

  Parkering för en attraktiv stad

  Smart och effektiv planering och reglering av parkering är en av nycklarna för att lyckas åstadkomma en attraktiv stad. Planering av mobilitet och parkering är ett av de mest kraftfulla verktygen en kommun har för att påverka människors resmönster och färdmedelsval. Vi kan hjälpa till att utreda hur mycket, var, och till vilket pris parkering ska finnas i er stad, ert fastighetsbestånd eller exploateringsprojekt, samt hur den kan kompletteras med andra mobilitetstjänster och mobilitetsåtgärder.

  parkering i Lyon varvat med uteservering

  Att ordna parkeringsplatser är dock ofta mycket platskrävande och dyrt. Dessutom är bilparkering en starkt bidragande faktor till biltrafik och klimatpåverkan. Det gör att det i många fall är värt att försöka begränsa antalet bilplatser och istället satsa på attraktiv cykelparkering och andra lösningar för att öka människors tillgänglighet genom delade och mer hållbara mobilitetslösningar. Det finns också juridiska krav, som ger grundläggande förutsättningar för att tillhandahålla parkering och mobilitet.

  Våra konsulttjänster inom parkering

  Vi hjälper dig med att:

  • Ta fram parkeringsstrategier, -planer och -policyer
  • Beräkna parkeringsnorm för cykel och bil, som exempelvis kan innehålla acceptabla gångavstånd, tidsreglering, zonindelning och parkeringstal
  • Ta fram parkeringsutredningar och mobilitetsutredningar i detaljplan- och bygglovsprocesser
  • Ta fram mobilitetslösningar i allmännyttan
  • Utreda parkeringsekonomi och åtgärder för att nå kostnadstäckning
  • Ta fram gröna resplaner inför detaljplan och markanvisning
  • Göra beläggningsstudier och utvärdera befintlig parkering
  • Beräkna samnyttjandepotential
  • Utreda parkeringsköp och lösningar för samlad parkering
  • Kartlägga efterfrågan och/eller föreslå strategi för laddningsinfrastruktur. Vi visar hur laddfrågan kan samspela med andra parkerings- och mobilitetsfrågor och belyser vilka förutsättningar som olika val skapar, bland annat när det gäller affärsupplägg och tekniska krav
  • Utreda och ge förslag på hur er parkeringsorganisation kan utformas.

  Trivector har stor erfarenhet av att arbeta med parkering i allt från övergripande, strategiska skeden, till planering, lokalisering och utformning för enskilda fastigheter. Vi arbetar med både offentliga och privata aktörer för att hitta välfungerande helhetslösningar med fokus på tillgänglighet och mobilitet. Genom vårt dotterbolag EC2B har vi också inblick i arbetet med att tillhandahålla helhetslösningar för mobilitet.

  Gå en kurs

  Vi håller löpande parkeringsutbildningar för kommuner och fastighetsutvecklare.

  Aktuellt

  Från otrygga p-garage till levande mobilitetshus

  I många svenska bostadsområden är infrastrukturen planerad med bilen som huvudfokus, vilket resulterar i överdimensionerade trafikytor och parkeringsanläggningar. Tillsammans med forskningsinstitutet RISE, Nyré...

  2024-04-12
  Samskapad stadsutveckling
  Fastighetsutveckling
  Parkering
  flygbild över Örnsberg, Stockholm

  Mobilitetsprogram tar hållbar mobilitet till ny nivå i Örnsberg

  I Örnsbergs industriområde i Sydvästra Stockholm planeras ca 1 400 nya bostäder. För området har ett nyskapande mobilitetprogram med fokus på hållbar mobilitet tagits fram. Detta innebär att nya och befintliga ...

  2022-06-21
  Samskapad stadsutveckling
  Delad mobilitet
  Parkering

  Kontakta oss

  Vill du veta mer? Hör gärna av dig till

  Johan Kerttu

  Fokusområdesansvarig parkering

  johan.kerttu@trivector.se

  010-456 56 18

  Rasmus Sundberg

  Affärsområdesansvarig samskapad stadsutveckling

  rasmus.sundberg@trivector.se

  010-456 56 45