Tidigare exjobb på Trivector

  Tips och tankar från tidigare studenter

  Exjobbarna Emma Skogman och Emmy Ahlfrid vid spårvägshållplatsen Lunds C  En stor och en liten stol vid spårvägshållplatsen vid Lunds C.

  Välj ett ämnesområde som du verkligen är intresserad av

  Emma Skogman och Emmy Ahlfrid (bilden ovan) skrev sitt examensarbete hos Trivector under våren 2023 som en del av sin masterutbildning hållbar stadsutveckling, ledning, organisering och förvaltning vid Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp.

  Vad har ert exjobb handlat om?

  Vi har undersökt hur barns perspektiv har beaktats i planeringen och gestaltningen av spårvagnshållplatser i Lund. Därför har vi valt att genomföra en fallstudie om spårvagnshållplatsen Lund C vid Clemenstorget. Syftet med uppsatsen är att sprida kunskap om hur barns perspektiv kan användas som ett verktyg i planeringsprocessen, för att skapa ett mer jämlikt transportsystem som svarar mot olika användargruppers behov.

  Hur kom ni fram till vad ni ville skriva om?

  Vi visste från början att vi ville skriva om något inom hållbar mobilitet. Efter sökning på olika uppsatsämnen hittade vi ett ämnesförslag om spårvägen på Trivectors hemsida. Vi anmälde intresse gällande ett exjobb om trygghet vid spårvägen. I ett tidigt skede av arbetet valde vi dock att inrikta oss mer på planeringsprocessen av spårvägen och gruppen barn, vilket ändrade riktning på exjobbet. Därefter landade vi i att genomföra en fallstudie om barns perspektiv vid spårvagnshållplatsen Lund C vid Clemenstorget.

  Vad har ni sett för fördelar med att skriva exjobbet på Trivector?

  Det har varit många fördelar med att skriva exjobbet på Trivector. Vi har fått en inblick i hur det är att arbeta som konsult och har kommit i kontakt med experter inom ämnesområdet. Det har varit mycket intressant och givande att samtala med erfarna yrkesverksamma på företaget om mobilitetsfrågor som vi är intresserade av. Vi har även kommit i kontakt med intervjupersoner till studien via företaget vilket har underlättat arbetet. Det har också varit skönt att ha ett kontor att gå till varje dag, då det har gett oss bra rutiner och en trevlig arbetsmiljö. På kontoret har vi känt oss väldigt välkomna och som en del av gemenskapen. Under tiden vi har skrivit arbetet har vi även fått möjlighet att arbeta i olika pågående projekt som timanställda. Slutligen har det varit till stor hjälp att ha en handledare på Trivector som har varit ett stöd i arbetet.

  Tror ni att era resultat kan få en påverkan i ”verkligheten”?

  Vi hoppas att våra resultat från exjobbet kan få en påverkan i “verkligheten”. Ramprogrammet för Lund C och Clemenstorget är under revidering och vi har en del rekommendationer i uppsatsen gällande etapp 2. Vi har dessutom intervjuat tjänstepersoner som är delaktiga i nästa etapp och hoppas att de nu tänker mer på barn i planering och gestaltning framöver. Vidare hoppas vi på att vår studie och rekommendationerna som framgår där kan användas i planering och gestaltning av andra trafikmiljöer och i andra projekt.

  Vad har ni fått med er från arbetet med exjobb som ni kan ha användning i ert arbetsliv?

  Det är bra att vara nyfiken och ställa frågor vilket gör att man lär sig mycket. På Trivector har många anställda lång yrkeserfarenhet och stor kunskap om transport och mobilitetsfrågor som de gärna delar med sig av. Vi har också fått goda kontakter och referenser som kan vara till stor hjälp i det kommande arbetslivet.

  Har ni några tips/råd att skicka med till de som funderar på vad de ska skriva exjobb om och var?

  Vi rekommenderar först och främst andra studenter att välja ett ämnesområde som de är intresserade av då man lägger ner mycket tid och energi på exjobbet. Vi vill även tipsa om att delta på studentkvällar på företag och se om det finns färdiga ämnesförslag publicerade. Sedan är ett tips att kontakta företag som arbetar med ett område som man är intresserad av, för att sedan diskutera mer om vilka specifika frågor man kan arbeta med. Vi valde att skriva om ett ämne som inte var publicerat på företagets hemsida, men diskuterade oss fram till det med vår handledare på företaget.

  Läs om resultatet av Emmas och Emmys exjobb.