Kollektivtrafik i staden

  En snabb och pålitlig kollektivtrafik stärker stadens image

  Att skapa en attraktiv och effektiv kollektivtrafik i våra städer är en av nycklarna för en hållbar omställning av transportsystemet. En fungerande kollektivtrafik kan också stärka stadens identitet och bidra till stadens utveckling. På Trivector Traffic har vi lång erfarenhet av att planera och utforma kollektivtrafiksystem för både små och stora städer. Vi kan därför guida dig till rätt val av färdslag och den bästa utformningen för varje situation och plats.

  Två resenärer väntar på att få gå på bussen.

  I växande städer finns ett allt större anspråk på utrymme och framkomlighet från alla trafikslag, och kollektivtrafiken behöver därför fungera i samspel med alla trafikanter. Vi kan hjälpa till att utforma en effektiv kollektivtrafik som är integrerad i staden och som bidrar till säkra och trygga trafikmiljöer. Kanske strävar du efter att planera kollektivtrafiken i staden med hänsyn till varje stråks funktion och kapacitetsbehov. Även här hjälper vi gärna till, med allt från strategier och linjenätsanalyser till utformning av framkomlighetsåtgärder och hållplatser. Vi har erfarenhet av de utmaningar som finns i samverkan mellan olika aktörer och känner till hur du skapar en framgångsrik samverkan.

  Våra konsulttjänster inom kollektivtrafik i staden

  Vi kan hjälpa dig med:

  • Övergripande kollektivtrafikstrategier
  • Marknadsanalyser
  • Linjenätsutredningar
  • Stråkstudier
  • Val mellan olika kollektivtrafikslag eller koncept
  • Planering av buss, BRT, spårväg, järnväg och tunnelbana
  • Knutpunktsupplägg med takttrafik
  • Framkomlighetsåtgärder
  • Kombinationsresor mellan kollektivtrafik och andra trafikslag
  • Principer för utformning av gatuinfrastruktur, bytespunkter och hållplatser
  • Studieresor

  Kurser om kollektivtrafik i städer

  Planering av prioriterad kollektivtrafik – BRT och spårväg
  Spårvägsutformning
  Planering för attraktiv och effektiv kollektivtrafik

  Aktuellt

  spårväg i uppsala

  Uppsala ska växa med spårväg

  Uppsala, Sveriges fjärde största stad, ska växa åt sydöst. När de sydöstra stadsdelarna studerades i arbetet med översiktsplanen uppkom ett behov av att utreda vilken typ av kollektivtrafik som är mest lämplig....

  2023-11-27
  Attraktiv kollektivtrafik
  Kollektivtrafik i staden

  Kontakta oss

  Frida Odbacke

  Frida Odbacke

  Fokusområdesansvarig kollektivtrafik i staden, studentkontakt

  frida.odbacke@trivector.se

  010-456 56 31

  Sebastian Fält

  Affärsområdesansvarig attraktiv kollektivtrafik

  sebastian.falt@trivector.se

  010-456 56 15