Regional kollektivtrafik

  Kollektivtrafik som bidrar till regional utveckling

  Utmaningen för kollektivtrafiken är att skapa resmöjligheter som överbygger barriärer i tid och rum på ett ekonomiskt hållbart sätt. Med vår grund i forskning och erfarenhet hjälper vi din organisation att hitta en väg framåt, oavsett om det handlar om innovativa lösningar på lokal nivå eller satsningar på starka stråk som binder samman städer och regioner.

  Resenärer skyndar fram på perrongen till ett väntande tåg - regional kollektivtrafik

  Vi har stor erfarenhet av regional kollektivtrafikplanering och kan bidra i allt från att ta fram strategier och konceptutveckling till mer detaljerade trafikupplägg. Både systemtänkande och resenärsfokus krävs för att hitta lösningarna för den regionala trafiken. Vi är väl förtrogna koncept som exempelvis anropsstyrd trafik, takttrafik, skolskjutssamordning, regionaltåg och superbuss, samt hur dessa kan kombineras.

  Våra konsulttjänster inom regional kollektivtrafik

  Vi kan hjälpa dig med:

  • Stöd i att ta fram trafikförsörjningsprogram
  • Målbilder för kollektivtrafiken
  • Strategier för utveckling av buss- och tågtrafik
  • Trafikkoncept på landsbygden och glesare områden
  • Konsekvensanalyser avseende trafikekonomi, resenärsnyttor och sociala konsekvenser
  • Marknadsanalyser
  • Linjenätsutredningar
  • Stråkstudier
  • Omvärldsanalyser
  • Studieresor

  Aktuellt

  Lunds spårväg - ett exempel på framtidssäkrad samhällsplanering.

  Nytt white paper: Spårfaktorn finns

  Nu kan du ladda ner vårt nya white paper som beskriver kunskapsläget när det gäller spårfaktorn för resande. Spårfaktorn kan beskrivas som effekten av spårvägs- eller tågtrafik som inte uppkommer vid motsvarand...

  2023-08-14
  Attraktiv kollektivtrafik
  Kollektivtrafik i staden
  Regional kollektivtrafik
  Tåg från Norrtåg i snö - enligt förslag ska det gå enligt knutpunktsupplägg

  Norrtåg vill satsa på knutpunktsupplägg och takttrafik

  Norrtåg, som är beställare av regional dagtågtrafik i de fyra nordligaste länen, bjuder nu in alla berörda aktörer och allmänheten till att ge synpunkter på den nya tågstrategin för 2040. Syftet med den nya str...

  2023-06-05
  Attraktiv kollektivtrafik
  Regional kollektivtrafik

  Kontakta oss

  Erik Sjaunja

  Erik Sjaunja

  Konsult hållbara transporter

  erik.sjaunja@trivector.se

  010-456 56 76

  Sebastian Fält

  Affärsområdesansvarig attraktiv kollektivtrafik

  sebastian.falt@trivector.se

  010-456 56 15

  Ladda ner vårt white paper: Omvänd kollektivtrafik - ett koncept för ökad rättvisa och effektivitet i både glesbygd och tätbebyggda områden

  Konceptet innebär att kompletteringstrafiken blir kollektivtrafikens bas – bastrafik. Det är denna trafikstandard som alla medborgare kan räkna med. Bastrafiken blir automatiskt tillgänglig när det inte finns någon linjetrafik.

  Fler resenärer med takttidtabeller och knutpunktstrafik

  Schweiz har Europas högsta kollektivtrafikresande, den bästa punktligheten och det högsta utnyttjandet av bankapaciteten. Hur gör de? En av de viktigaste förklaringarna är att de har takttrafik med knutpunktsupplägg. Lär dig mer om denna planeringsfilosofi och hur den kan ge framgång i både mindre och större kollektivtrafiksystem.

  Regional kollektivtrafikplanering – en delikat balansakt

  Kollektivtrafikplanering är en delikat balansakt. I många planeringssituationer behöver medborgarnas olika preferenser och behov vägas mot varandra, vilket i slutändan innebär avvägningar mellan olika övergripande mål för kollektivtrafiken. Dessa avvägningar kan vara betydligt mer komplexa än vad som vanligtvis framgår i debatter och utvärderingar. Det är därför viktigt att beakta effekter bortom de mest uppenbara sambanden.