Norrtåg vill satsa på knutpunktsupplägg och takttrafik

2023-06-05
Attraktiv kollektivtrafik
Regional kollektivtrafik

Norrtåg, som är beställare av regional dagtågtrafik i de fyra nordligaste länen, bjuder nu in alla berörda aktörer och allmänheten till att ge synpunkter på den nya tågstrategin för 2040. Syftet med den nya strategin är att planera tågtrafiken så effektivt som möjligt för att dra mesta möjliga nytta av infrastrukturen, bland annat av den kommande Norrbotniabanan. Efter analys av Trivector Traffic föreslår Norrtåg att man använder knutpunktupplägg och takttrafik längs med Norrlandskusten.

Tåg från Norrtåg i snö - enligt förslag ska det gå enligt knutpunktsupplägg

De nordligaste länen väntar stor inflyttning de närmsta åren som följd av de stora gröna industrisatsningarna i området. För regionen är det viktigt att skapa goda pendlingsmöjligheter till arbetsplatser och skolor, dels för att det är svårt att hinna bygga bostäder i samma tempo som nya arbetsplatser skapas, dels för att göra det möjligt för var och en att själv välja var man vill bo.

Med knutpunktsupplägg kan bussar och tåg mötas på stationerna

Norrtåg föreslår i syn nya tågstrategi att de ska använda konceptet takttrafik med knutpunktsupplägg. I förslaget ska de stora stationerna bindas samman med tåg i timmestrafik. Det innebär ett effektivt sätt att använda bankapaciteten och ger korta restider då norrgående och sydgående tåg kan mötas på de större stationerna och bussar kan ansluta till dessa knutpunkter. För resenärerna så blir det lätt att byta mellan olika linjer och regelbundenheten gör att kollektivtrafiken känns pålitlig och stabil.

Trivector Traffic har bidragit med trafikanalys i den nya strategin.

-Vi kan från forskning se att takttrafik brukar leda till ett ökat resande med 10-15 procent, säger Mats Améen, kollektivtrafikexpert på Trivector Traffic. Lägger man till knutpunktstrafik blir det ytterligare resandeökningar. Takttrafik brukar vara lämpligt i turutbudsintervallet 15-minuters- till varannantimmestrafik. Det passar för såväl fjärr- som regionaltrafik som lokalt i städer.

Remisstiden på den nya tågstrategin går ut den 31 oktober. Därefter kommer beslut fattas kring strategin. Trafikstrategin ska sedan fungera som en långsiktig inriktningsplan för den framtida persontågstrafiken i de fyra nordligaste länen.

Mer information

Läs mer om hur vi arbetar med regional kollektivtrafik. Här kan du också ladda ner vårt white paper om takttidtabeller och knutpunktstrafik.

Vill du veta mer om arbetet med Norrtågs tågstrategi, kontakta Mats Améen, 010-456 56 29.