Tillgänglighets- och trafikanalyser

  Tillgänglighets- och trafikanalyser visar på framtida möjligheter

  Analyser är en viktig del av planeringen för att utveckla städer och samhällen då de hjälper till att identifiera problem och möjligheter för förbättringar. Ett hållbart och attraktivt trafiksystem ställer höga krav på robusthet, tillgänglighet och effektivitet. Med hjälp av olika typer av tillgänglighets- och trafikanalyser kan vi analysera effekter, testa åtgärder och prognostisera flöden och resande.

  karta med olika färger som visar flöden - tillgänglighetsanalys

  Det är komplext att få grepp om hur resande och transporter fungerar ur ett systemperspektiv, men vi hjälper dig gärna att analysera nuläget eller att ta fram olika framtidsscenarier. Från en enskild korsning eller mindre stadsdel, till en hel stad respektive region. Detta gör vi genom tillgänglighets- och trafikanalyser som är viktiga underlag för att mäta och styra mot hållbar tillgänglighet, utifrån de tre perspektiven ekologisk, ekonomisk, och social hållbarhet. Tillsammans hittar vi rätt metod för din frågeställning och vilka åtgärder som krävs för att trafiksystemet ska utvecklas i relation till övriga staden eller regionen och hur de kan visualiseras och kommuniceras.

  Våra konsulttjänster inom tillgänglighets- och trafikanalys

  Vi kan hjälpa dig med:

  • Flera olika slags analyser: linjenätsanalys, lokaliseringsanalys, trafikprognos, kapacitetsanalys, flödesanalys, framkomlighet, efterfrågan, trafikalstring, ruttval liksom mikro-, meso- och makromodeller
  • Tillgänglighetsanalyser för olika målpunkter med olika färdmedel – var finns det potential för att öka tillgängligheten
  • Analysera hur rättvist fördelad tillgängligheten i kommunen eller regionen är mellan olika geografiska områden och befolkningsgrupper
  • Hur exploatering i en stadsdel, stad eller region kommer påverka resandet och kapaciteten i trafiknätet
  • Ta fram, analysera och utvärdera olika åtgärds-/utformningsförslag i trafiknätet
  • Hur optimeras ett kollektivtrafiknät för att ge störst nyttor både mot konsument och producent.

  I samband med att vi genomför analyser gör vi ofta samhällsekonomiska bedömningar.

  Program vi använder inom tillgänglighets- och trafikanalyser

  När vi gör tillgänglighets- och trafikanalyser använder vi bland annat följande program:

  • GIS, Visum, Emme och Sampers (stad, kommun och region).
  • Dynameq (stadsdel eller mindre stad)
  • Vissim, Capcal (korsning eller stadsdel)
  • Python, FME (stora mängder data)

  Kurs inom trafikanalys

  Trafikanalys med Capcal

  Aktuellt

  Kontakta oss

  Kontakta gärna någon av våra experter inom trafikanalys

  Stina Hörtin

  Fokusområdesansvarig tillgänglighets- och trafikanalyser

  stina.hortin@trivector.se

  010-456 56 80

  Anna Clark

  Anna Clark

  Affärsområdesansvarig värdeskapande digitalisering

  anna.clark@trivector.se

  010-456 56 41