Analys av cykelpotential hjälper Region Västmanland att prioritera

2023-05-03
Human mobilitet
Cykel
Trafikanalys

Ny analysmetod hjälper Region Västmanland att se var i regionen det finns störst cykelpotential och var den är mindre. Analysen hjälper regionen att fatta kloka beslut för deras investeringar i cykelvägnätet.

Cyklister som möts - cykelpotential

Just nu hjälper vi på Trivector Traffic Region Västmanland med ett projekt där vi försöker få inblick i den förväntade cykelpotentialen i kombination med hur cykelbart deras nätverk är idag. Vi har tagit fram en analys för detta som genererar kartor utifrån öppna data och Region-specifika data som visar var det finns stor potential för cykling, var nätet redan är bra för cyklister, men framför allt: var det inte är det. Analysen av cykelpotentialen kan hjälpa Regionen att bättre prioritera var de ska investera sina cykelpengar i nätet.

Region Västmanland satsar på cykelåtgärder

Region Västmanland ansvarar för att ta fram en länsplan för regional infrastruktur i Västmanlands län. I den senaste planen för perioden 2022-2023 valde regionen att satsa nästan en fjärdedel av planbeloppet på cykelåtgärder i länet då behovet av cykelvägar är stort. För regionen är det en utmaning att man saknar en metod för att på ett strukturerat sätt prioritera vilka åtgärder som bör utredas och byggas. Därför valde regionen att upphandla Trivector för att få hjälp med att ta fram ett GIS-underlag när det gäller cykelpotential och cykelbarhet på vägnätet i Västmanland.

– Resultatet av denna studie kommer att vara en del av den fortsatta processen för att avgöra vilka utredningar och investeringar som bör prioriteras i länet. Nästa steg för regionen är att ta fram en handlingsplan för cykelinfrastruktur för Västmanlands län där resultatet av studien kommer att vara en del av handlingsplanen, berättar Erik Johansson, Utvecklingsstrateg Samhällsutveckling, Region Västmanland.

Karta som visar cykelpotential i Västerås

Kartan visar Västerås med cykelbarhet och prognosen av hela nätverk

Nyfiken på cykelpotentialen i din region eller kommun? 

Är du också intresserad av att få bättre underlag för dina cykelstrategier, hör av dig! Vi använder både öppna data och data som du tillhandahåller oss. Som vanligt gäller: ju bättre data, desto bättre resultat. Efter analysen diskuterar vi med dig hur vi kan visualisera resultaten i er GIS-miljö, varvid vi ger lite extra GIS-stöd, så du får ut den information du behöver från den stora datamängden.

Mer information

Kontakta gärna Christian Dymén, 010-456 56 77.

Läs mer om våra tjänster inom cykelplanering och trafikanalys.