Tillgänglighetsstudie – visar på förbättringsmöjligheter för Göteborgs stads hållbara stadsutvecklingsarbete

2023-10-02
Värdeskapande digitalisering
Trafikanalys

I samarbete med stadsbyggnadsförvaltningen i Göteborgs Stad har vi gjort en omfattande tillgänglighetsstudie. Tillgänglighetsmått kan beskrivas som ett betyg på tillgängligheten från fördefinierade geografiska platser eller områden, till givna målpunkter. I den här tillgänglighetsstudien har 13 olika målpunktstyper undersökts, däribland ingår grundskolor, arbetsplatser, livsmedelsbutiker, vårdcentraler och kollektivtrafiksnoder.

Karta tillgänglighetsmått

Bild: Tillgänglighetsbetyg för grundskolor i nordvästra Göteborg

”Tillgänglighetsmåttet i den här studien är utformat som ett betyg mellan 0 och 5 och bygger på en kombination av restid och utbud av målpunkter. Genom att bryta ner tillgänglighetsmåttet på en detaljerad nivå, hexagoner på cirka 200 meter från sida till sida, kan måttet aggregeras upp på valfri geografisk nivå, exempelvis primär- eller stadsområde. Områden kan jämföras mot varandra eller studeras i kombination med andra demografiska förutsättningar så som socioekonomiskt index”, förklarar Stina Hörtin, Fokusområdesansvarig tillgänglighets- och trafikanalyser på Trivector Traffic.

Exempel på frågor som kan besvaras med hjälp av tillgänglighetsmått:

  • Hur ser tillgängligheten ut med cykel till grundskolor och förskolor?
  • Var finns det stora skillnader i tillgänglighet med bil och kollektivtrafik?
  • Vilka områden uppfyller förutsättningarna för 15-minutersstaden och vilka målpunkter saknas i områden som inte uppfyller dessa villkor?
  • Inom vilka områden är tillgängligheten bristfällig och vilka områden ska prioriteras för att förbättra stadens totala tillgänglighet?
  • Finns det skillnader i tillgänglighet för områden med olika socioekonomiska förutsättningar?

I tillgänglighetsstudien har bland annat restidsestimeringar gjorts för de vanligaste färdsätten, vilka möjliggör jämförelse av tillgänglighet med exempelvis bil och kollektivtrafik till samtliga målpunktstyper. Ett totalt viktat tillgänglighetsindex för hållbara färdsätt har också beräknats. Med hjälp av tillgänglighetsbetyget och invånarantalet kan platser med störst brist i tillgänglighet lokaliseras och visualiseras geografiskt.

”Kartinformationen kan användas för att lyfta fram vilka områden som har störst potential till förbättring och orsaken till bristen kan studeras vidare. På liknande sätt kan områden med god tillgänglighet åskådliggöras och visa på möjligheter att exploatera och förtäta dessa områden för att dra nytta av den redan goda tillgängligheten”, berättar Christian Frost, konsult hållbara transporter på Trivector Traffic.

Mer information

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig med tillgänglighets- och trafikanalyser? Välkommen att kontakta Stina Hörtin, Fokusområdesansvarig tillgänglighets- och trafikanalyser, 010-456 56 90 eller Christian Frost, konsult hållbara transporter, 010-456 56 12.

Ta del av Göteborgs stads tillgänglighetsstudie

Tillgänglighets- och trafikanalyser visar på framtida möjligheter