Styrmedel och ekonomi

  Styrmedel och ekonomi – underlag för bättre beslut

  För att kunna fatta välunderbyggda beslut om olika typer av åtgärder och styrmedel inom transportsektorn behöver vi bra beslutsunderlag. Transportsektorn påverkar många olika politikområden och många människors vardag, och våra beslut innebär därför ofta avvägningar mellan olika mål. Med bättre förståelse för konsekvenserna av olika alternativ kan vi fatta klokare beslut.

  Skylt för betalväg- ett exempel på styrmedel och ekonomi inom transportsektorn

  Kanske behöver du stöd med att beräkna det samhällsekonomiska värdet av olika sätt att åtgärda en brist i transportinfrastrukturen? Eller funderar du på om den samhällsekonomiska analysen kan kompletteras med andra underlag för att få en heltäckande bild av för- och nackdelar med olika alternativ? Behöver du kanske en bättre förståelse för vilka grupper som gynnas och missgynnas av olika styrmedel? Vi hjälper dig gärna! Vi har också stor erfarenhet av att arbeta med öppna och utforskande arbetssätt som t.ex. scenarioanalys och back-casting.

  Våra konsulttjänster inom styrmedel och ekonomi

  Vi kan hjälpa dig med:

  • Konsekvensanalyser av styrmedel, lagstiftning, regelverk och strategier
  • Värdering och kvantifiering av samhällsnyttor som t.ex. sociala nyttor och hälsonyttor
  • Potentialstudier där vi kvantifierar effekten av beslutade eller planerade åtgärder inom transportområdet för att bedöma om de är tillräckliga för att uppnå mål
  • Scenarioanalyser där konsekvenser av olika hypotetiska scenarion utforskas för att ge underlag för framtida vägval
  • Samhällsekonomiska kalkyler där utredningsalternativ jämförs med jämförelsealternativet avseende restid, miljöeffekter, trafiksäkerhet, trafikeringskostnad, investeringskostnad, hälsoeffekter med mera.
  • Samlad effektbedömning (SEB) med samhällsekonomisk kalkyl, transportpolitisk målanalys och fördelningsanalys enligt Trafikverkets metod.
  • Kalkyler för gång- och cykelåtgärder, GC-kalk, för samhällsekonomisk värdering av cykelåtgärder och investeringar för gångtrafik enligt Trafikverkets metod.
  • Livscykelanalyser och livscykelskostnadsanalyser för infrastrukturåtgärder

  Kombination av kompetenser

  Transportsektorn är komplex, och för att ta fram ett bra beslutsunderlag krävs ofta en kombination av olika kompetenser. På Trivector Traffic får du tillgång till den vassaste kompetensen som behövs för att besvara just din frågeställning. Här finns inga murar mellan olika specialistenheter. En av våra framgångsfaktorer är att vi har möjlighet att kombinera samhällsvetenskaplig kompetens (t.ex. statsvetenskap, miljöekonomi, kulturgeografi) med teknisk spetskompetens inom transportområdet. Vi deltar också ofta i forskningsprojekt för att ytterligare utveckla vår kompetens.

  Aktuellt

  Dags att påbörja arbetet med de regionala infrastrukturplanerna

  Det finns mycket att vinna på att ligga ett steg före i planeringen. Genom att ta fram bra underlag och staka ut riktningen i god tid kan infrastrukturplaneringen användas ännu mer strategiskt för att nå region...

  2023-11-22
  Framtidssäkrad samhällsplanering
  Miljö & Buller
  Styrmedel & ekonomi

  Kontakta oss

  Kontakta gärna någon av våra experter kring styrmedel och ekonomi

  Emma Lund

  Emma Lund

  Forskningsansvarig, fokusområdesansvarig styrmedel och ekonomi

  emma.lund@trivector.se

  010-456 56 30

  Malin Mårtensson

  Konsult hållbara transporter

  malin.martensson@trivector.se

  010-456 56 35