Miljö & buller

  Minska trafikens negativa effekter och skapa en god miljö

  Med god planering i tidiga skeden kan vi minska de negativa effekterna av trafik och transporter och skapa en god miljö med mindre buller, frisk luft och mindre påverkan på miljön. Vi på Trivector Traffic har mångårig erfarenhet av effektbeskrivningar och åtgärder för att skapa bättre miljö för både människa, djur- och växtliv.

  Buller och miljö är viktigt för trivseln. Här syns färgglada bostäder vid lummig gata

  Utbyggnad av ny trafikinfrastruktur ger effekter på miljö och människors hälsa men påverkar också social hållbarhet. Det har lett till att flera städer idag har problem med höga ljudnivåer. På andra platser är utsläppen av kväveoxider och partiklar höga, eller till och med överskrider miljökvalitetsnormen.

  Arbetar du med dessa frågor, så hjälper vi gärna till.

  Våra konsulttjänster inom miljö och buller

  Vi kan hjälpa dig med:

  • Mindre miljöutredningar eller mer omfattande miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) och hållbarhetsbedömningar (strategisk miljöbedömning inklusive social konsekvensbedömning) av planer och program. T ex för regionala transportinfrastrukturplaner, detaljplaner eller utbyggnader/ombyggnader inom hamnar.
  • Att ta fram åtgärdsprogram för frisk luft i din stad som syftar till att påverka trafikens utsläpp.
  • Att utarbeta kontrollprogram.
  • Emissionsberäkningar av luftföroreningar från vägtrafik med HBEFA.
  • Emissionsberäkningar av luftföroreningar från spårburen trafik, flyg, fartygstrafik och arbetsfordon.
  • Haltberäkningar av luftföroreningar med hjälp av SIMAIR.
  • Bullerberäkningar och bullerutredningar för väg- och tågtrafik.
  • Förslag på lämpliga åtgärder för att minska trafikbullret.
  • Vill du hellre själv göra bullerberäkningar säljer vi programmen Buller Väg och Buller Tåg och erbjuder kurser i hur du gör beräkningar.

  Vad du vinner på att ta hjälp av oss

  Ta gärna vår hjälp i arbetet med miljö och buller. Du vinner:

  • Bättre beslutsunderlag för att bedöma alternativa åtgärder/utbyggnaders samlade effekter på miljö och människa.
  • En trivsammare och mer attraktiv stad med bättre ljudmiljö och mindre luftföroreningar.
  • Minskade kostnader för bulleråtgärder när du med vår hjälp beaktar dem redan i planskedet.

  Aktuellt

  Dags att påbörja arbetet med de regionala infrastrukturplanerna

  Det finns mycket att vinna på att ligga ett steg före i planeringen. Genom att ta fram bra underlag och staka ut riktningen i god tid kan infrastrukturplaneringen användas ännu mer strategiskt för att nå region...

  2023-11-22
  Framtidssäkrad samhällsplanering
  Miljö & Buller
  Styrmedel & ekonomi
  Parkeringskaos i naturen

  Åtgärder på gång för att minska bilkaoset i naturen

  Under flera år har intresset för att besöka våra naturområden ökat stadigt. Under coronapandemin har ökningen varit närmast extrem, vilket lett till kraftigt ökade trafikvolymer och parkeringsproblem i känsliga...

  2021-03-26
  Okategoriserad
  Miljö & Buller
  Mobility Management
  Resvanor

  Kontakta oss

  Lovisa Indebetou

  Ansvarig genomförande uppdrag, Fokusområdesansvarig buller och miljö samt resvanor

  lovisa.indebetou@trivector.se

  010-456 56 05

  Emma Lund

  Emma Lund

  Forskningsansvarig, fokusområdesansvarig styrmedel och ekonomi

  emma.lund@trivector.se

  010-456 56 30