Dags att påbörja arbetet med de regionala infrastrukturplanerna

2023-11-22
Framtidssäkrad samhällsplanering
Miljö & Buller
Styrmedel & ekonomi

Det finns mycket att vinna på att ligga ett steg före i planeringen. Genom att ta fram bra underlag och staka ut riktningen i god tid kan infrastrukturplaneringen användas ännu mer strategiskt för att nå regionala mål – både vad gäller hållbarhet och regional utveckling.

Hållbarhetsbedöming ett viktigt underlag

Tidigare har många regioner sett kravet på att genomföra en hållbarhetsbedömning av de regionala planerna som något ”nödvändigt ont”. Nu verkar allt fler regioner se nyttan med hållbarhetsbedömningarna. De vill kunna påverka vad som kommer med i planerna. I flera regioner har hållbarhetsbedömningarna lyfts och använts som underlag i politiska debatter, men i praktiken har bedömningarna ändå inte haft någon stor påverkan på planernas innehåll.

Begränsad påverkan idag

En anledning till att hållbarhetsbedömningarna inte haft större påverkan är att infrastrukturplaneringen är en trögrörlig process, där många beslut redan är fattade när arbetet med den nya planen påbörjas. När många objekt från förra planen ligger kvar och dessutom blivit dyrare, vilket varit fallet i flera regioner, har möjligheterna att styra planens innehåll i praktiken varit ganska begränsade.

En annan anledning till att hållbarhetsbedömningarna haft begränsat genomslag är att de tagits fram under stor tidspress, parallellt med att planerna formulerats, och därför kommit in för sent i processen. Men att ta fram  en ny regional infrastrukturplan är ju i praktiken inte en process som påbörjas då uppdraget kommer från regeringen, utan infrastrukturplaneringen är en ständigt pågående process. Det finns därför ingen anledning att vänta in att nästa planomgång ska ”börja” för att sätta igång att analysera vilka infrastrukturåtgärder som bäst leder mot regionala utvecklingsmål och hållbarhetsmål.

Allt fler regioner ser nyttan av att vara proaktiva

Om regionerna i stället skulle ta en mer proaktiv roll och börja göra övergripande strategiska överväganden i tidigare skede ökar möjligheterna att styra infrastrukturplaneringen i önskad riktning. Flera regioner har själva dragit samma slutsats. Trivector har nu ett antal pågående uppdrag där vi hjälper regioner att ta fram underlag som på olika sätt kan ge stöd i deras fortsatta arbete med prioritering av infrastrukturinvesteringar. Det handlar både om olika typer av analyser som ger en bättre förståelse för hur transportsystemet används idag och vilka möjligheter som finns att styra utvecklingen, och strategiska dokument som kan vara ett stöd i prioriteringen av åtgärder.

I god tid innan nästa planomgång börjar kan det vara relevant att ta fram:

  • Tillgänglighetsanalyser som visar var tillgängligheten brister ur ett regionalt perspektiv och för olika grupper (t.ex. utifrån kön, ålder och inkomst)
  • Resvaneundersökningar som visar potentialen att öka andelen hållbart resande i olika geografiska områden
  • Scenarioanalyser som visar på möjliga konsekvenser av olika sätt att prioritera investeringar i infrastrukturen
  • Framtidsinriktade analyser som visar hur förändringar i omvärlden kan påverka förutsättningarna för infrastrukturplaneringen
  • Regionala mål för färdmedelsandelar i olika geografiska områden
  • Regional transportstrategi som bygger vidare på prioriteringar i regional utvecklingsstrategi.

Vill du veta mer? Kontakta oss gärna!

Emma Lund, fokusområdesansvarig Styrmedel och Ekonomi, emma.lund@trivector.se, 010-456 56 30
Kristoffer Levin, Fokusområdesansvarig infrastruktur och fysisk planering, kristoffer.levin@trivector.se, 010-456 56 24