Infrastruktur och fysisk planering

  Strategier och planer formar livet i staden och regionen

  En framtidssäkrad fysisk planering, för staden och landet, skapar förutsättningar för hållbara transporter. Genom att tidigt planera för effektiv markanvändning, kollektivtrafik, gång och cykel skapar du goda förutsättningar för ett hållbart transportsystem som bidrar till ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet.

  Delad bild som visar tätbebyggd stad respektive landsbygd, båda med infrastruktur.

  Infrastrukturplaneringen handlar i ökad grad om samarbete med andra intressenter, vilket också är en nyckel för att nå klimatmålen. För att lyckas i planeringen krävs kunskap om infrastruktur och fysisk miljö, ekonomiska, politiska och sociologiska faktorer, något som våra medarbetare har lång erfarenhet av.

  Vi är specialister på att tidigt i samhällsplaneringsprocessen se mönster och ta fram strategier som skapar förutsättningar för människor att resa enkelt och hållbart. Våra konsulter och forskare har stor vana av stora och komplexa utredningar som tar ett helhetsgrepp om transportsystemet i staden och i regionen. Vi hjälper er att driva projekt framåt för att nå uppsatta mål och för att skapa nytta för samhället.

  Våra konsulttjänster inom infrastruktur och fysisk planering

  Vi kan hjälpa dig med

  Åtgärdsvalsstudier (ÅVS)

  Åtgärdsvalsstudier (ÅVS) används i tidigt planeringsskede och ska leda till lösningar som medverkar till ett mer hållbart transportsystem. Vi kan ge dig hjälp hela vägen från tidiga skeden fram till ställningstagande.

  Kommunala eller regionala trafikstrategier

  En trafikstrategi ger dig en samlad och långsiktig målbild för transportsystemet i din kommun eller region. Den ger förutsättningar för att planera stadens, kommunens eller regionens utveckling och bygger på en väl utvecklad kunskap som vi också omsatt i flera handböcker för hållbara transportsystem. Till trafikstrategin kan du knyta mer detaljerade trafikplaner och åtgärdsprogram, till exempel för trafikslag, delområden eller särskilda aspekter som trafiksäkerhet, miljö och hälsa.

  Regionutveckling

  Vi har lång erfarenhet av att arbeta med regional utveckling, regionala tillgänglighetsanalyser och kollektivtrafikstrategier på regional nivå.

  Inom större utredningar gör vi ofta också Trafikanalyser, Samhällsekonomi och Samlade effektbedömningar, som behövs även i tidiga skeden av infrastrukturplaneringen.

  Aktuellt

  Så kan regionala planer bidra till ett transporteffektivt samhälle

  Ett transporteffektivt samhälle med mindre biltrafik, lastbilstrafik och flygresande är en förutsättning för en hållbar och robust klimatomställning av transportsektorn. Men vad innebär en sådan omställning för...

  2023-11-29
  Framtidssäkrad samhällsplanering
  Infrastruktur & fysisk planering
  Klimatomställning
  Transporteffektivt samhälle

  Kontakta oss

  Kristoffer Levin

  Kristoffer Levin

  Fokusområdesansvarig infrastruktur och fysisk planering

  kristoffer.levin@trivector.se

  010-456 56 24