Region Västmanland: Ny systemanalys ger prioriteringar till länstransportplan

2024-04-17
Framtidssäkrad samhällsplanering
Infrastruktur & fysisk planering

Systemanalysen tar avstamp i metodik för regional trafikstrategi. En regional trafikstrategi har potential att samla länets aktörer för ett gemensamt arbete mot hållbar och framtidsinriktad tillgänglighet. Region Västmanland har tagit stöd av Trivector Traffic i framtagandet av den regionala systemanalysen. Systemanalysen ska ligga till grund för prioriteringar i nationell plan, länstransportplan för regional transportinfrastruktur och trafikförsörjningsprogram. Systemanalysen ska också peka ut en inriktning som regionen antar i sina diskussioner med kommuner och andra aktörer i länet.

En systemanalys fokuserar primärt på transportinfrastrukturen. Västmanland har i sin ambition att skapa en systemanalys som kan bidra till hållbar tillgänglighet valt att inspireras av den ansats och metodik som ligger till grund för trafikstrategier. Ansats och metodik finns dels beskrivet i ”Handbok för trafikstrategiskt arbete” utgivet av Boverket, SKR och Trafikverket, dels Trafikverkets förstudie ”Vägledning för regional trafikstrategi”.

Meningen med en regional trafikstrategi är, förutom att fungera som underlag till länstransportplan och nationell plan, att utveckla en gemensam riktning för region och kommuner, t ex i arbeten med åtgärdsvalsstudier. Metodiken för trafikstrategi utgår från att hållbar tillgänglighet skapas genom:

  1. Fysisk närhet
  2. Digital tillgänglighet
  3. Mobilitet (rörlighet för människor och gods)

Man kan kalla det för ett transporteffektivt samhälle, där transporter med energiintensiva färdmedel minskat. Mobilitet, som underlättas genom transportinfrastruktur, är alltså bara ett sätt av flera, för att skapa en hållbar tillgänglighet. Samverkan mellan region, kommun, Trafikverket, näringslivet och den civila sektorn är därför viktig för att tänka bortom transportsektorn.

Region Västmanland har valt att genomföra arbetet genom en serie workshoppar med politikerna i Regionala utvecklingsnämnden och Kollektivtrafiknämnden samt en arbetsgrupp som består av tjänstepersoner från regionen, kommuner och Trafikverket. Därutöver har träffar skett med politiken och tjänstepersoner från länets kommuner.

Trivector Traffic har processlett workshopserien utifrån en backcasting-tanke. Kortfattat innebär det att workshopdeltagarna tillsammans utgått från de mål som redan idag finns i den regionala utvecklingsstrategin och i aktuell länstransportplan. Workshopdeltagarna har också beskrivit de nyttor som den hållbara tillgängligheten kan bidra till. Målen och nyttorna har sedan kompletterats med konkreta önskvärda framtidsbilder av tillgänglighet med olika färdmedel till olika aktiviteter för medborgare som bor i tätort, landsbygd och regioncentrum. Framtidsbilderna har jämförts med hur tillgängligheten ser ut idag, alltså ett nuläge.

– Vi har anlitat Trivector Traffic för processledarstöd i vår regionala systemanalys och inte för att leverera en färdig produkt. John och Christan har aktivt ingått i vår projektgrupp där vi tillsammans drivit projektet framåt. Störst fokus har legat på att genomföra en workshopserie med våra regionala politiker, berättar Siv Living, Utvecklingsstrateg Infrastruktur på Region Västmanland.
– John och Christians gedigna erfarenhet av att driva processer har varit en stor trygghet för oss. Detta har inte varit en enkel process att driva och vi har fått påminna varandra om klassikern att ”lita på processen”! Men med deras erfarenhet och våra kunskaper om regionen har vi tillsammans navigerat oss i vårt regionala landskap. Vi har även tagit hjälp av Trivector Traffic i ett kunskapshöjande seminarium för politiker och berörda tjänstepersoner, vilket har varit värdefullt och uppskattat, avslutar hon.

Med utgångspunkt i en målbild, önskvärda framtidsbilder och nuläget, har resterande workshoppar fokuserat på att peka ut åtgärdsområden för de tre olika geografierna, vilka exempelvis inkluderat hållbara transporter av gods, digital tillgänglighet på landsbygd, närhet genom god och trygg gång- och cykelinfrastruktur och förbättrade pendlingsmöjligheter genom kollektivtrafik-, järn- och väginfrastruktur.

Mer information

Vill du också utforska möjligheterna att utarbeta en regional trafikstrategi, för hållbar och framtidsinriktad tillgänglighet? Kontakta:

Christian Dymén, Tf fokusområdesansvarig social hållbarhet, gruppchef, 010-456 56 77

John Odhage, Konsult hållbara transporter, 010-456 56 73

Infrastruktur och fysisk planering – Trivector (trivectortraffic.se)

Utbildning: Framgång med ÅVS – lär dig process och metodik

Vill du öka dina kunskaper om hur en konstruktiv samverkan sker mellan olika aktörer som arbetar med hållbar tillgänglighet. Gå vår kurs i ÅVS (åtgärdsvalsstudie)!

Framgång med ÅVS – lär dig process och metodik – Trivector (trivectortraffic.se)