Så kan regionala planer bidra till ett transporteffektivt samhälle

2023-11-29
Framtidssäkrad samhällsplanering
Infrastruktur & fysisk planering
Klimatomställning
Transporteffektivt samhälle

Ett transporteffektivt samhälle med mindre biltrafik, lastbilstrafik och flygresande är en förutsättning för en hållbar och robust klimatomställning av transportsektorn. Men vad innebär en sådan omställning för utvecklingen av transportinfrastrukturen? Det var frågeställningen i ett uppdrag åt Västra Götalandsregionen.

I uppdraget har Trivector Traffic dels sammanställt ett kunskapsunderlag som sammanfattar forskningen kring transporteffektivt samhälle, dels tagit fram rekommendationer för hur Västra Götalandsregionen kan arbeta vidare med den regionala planen.

Tre tydliga rekommendationer för ett transporteffektivt samhälle

”Rekommendationerna baseras på en analys av den nuvarande planen och på intervjuer och dialog med tjänstepersoner på Västra Götalandsregionen, kommuner, kommunalförbund och Trafikverket. Syftet med uppdraget har varit att ta fram en grund för hur Västra Götalandsregionen kan arbeta med regional infrastrukturplan på ett sätt som bidrar till ett transporteffektivt samhälle utifrån Västra Götalands olika geografiska förutsättningar”, förklarar Håkan Johansson, fokusområdesansvarig Klimatomställning, Trivector Traffic.

Tre huvudsakliga rekommendationer ges för att stärka regionens arbete med att skapa ett transporteffektivt samhälle:

  1. Skapa en gemensam målbild
    Sätt tydliga mål för transporteffektivt samhälle med mindre biltrafik, lastbilstrafik och flygresande. Kommunicera målen och lyft både synergier och målkonflikter.
  2. Satsa på infrastruktur som bidrar till och passar in i ett transporteffektivt samhälle
    Gör satsningar i alla geografier utifrån lokala förutsättningar. Omfördela medel från namngivna väginvesteringar  till fler enklare åtgärder för ökad nytta.
  3. Stärk samverkan för den gemensamma resan mot det transporteffektiva samhället
    Skapa samsyn kring prioriteringar med alla involverade aktörer.

Mer information

För mer information om projektet, ta del av:
Hela rapporten
Kortversion av rapporten

Välkommen att kontakta Håkan Johansson, fokusområdesansvarig Klimatomställning, Trivector Traffic, 010-456 56 79.

Läs mer om Strategier och åtgärder för att nå hållbar klimatomställning