Cykel

  Cykeltrafik - för ökad livskvalitet på kort och lång sikt!

  Idag görs en stor andel korta resor med bil – resor som skulle kunna göras med cykel. För att öka cyklingen måste vi göra trafikmiljön mer cykelvänlig. Vi behöver planera och utforma våra städer, kommuner och regioner så att vi gynnar cyklingen. Det kan vi på Trivector Traffic hjälpa till med.

  cyklister på cykelbana i somrig miljö.

  Att många väljer cykeln för sina vardagsresor är positivt på flera olika sätt och en viktig förutsättning för en hållbar stadsutveckling. Cykeltrafiken bidrar till hållbar tillgänglighet till en låg kostnad och tar lite plats i anspråk. Den skapar dessutom förutsättningar för hälsobefrämjande vardagsmotion.

  Se cykelpotentialen

  I de flesta delar av landet är cykelpotentialen stor (även på landsbygden) och många kommuner och regioner har som ambition att öka cyklingen. Utvecklingen går dock långsamt och cykeltrafiken ligger kvar på låga nivåer. Anledningen till detta är den rådande bilnormen i planering som bland annat resulterar i att trafikmiljöerna sällan är anpassade till cykeltrafiken.

  För att cykeltrafiken ska öka måste cykel som transportmedel upplevas som ett attraktivt alternativ till andra färdsätt. Detta kan du uppnå genom att skapa cykelvänliga trafikmiljöer som gör det möjligt att cykla säkert och smidigt. Cyklingen måste också upplevas som trygg och bekväm för alla grupper, inte bara för vuxna, utan även barn, och äldre. Att skapa en inkluderande cykelinfrastruktur anpassade till alla grupper är nyckeln till att locka fler att börja cykla och låsa upp den stora cykelpotentialen.

  Våra konsulttjänster inom cykel

  Vi på Trivector Traffic kan hjälpa dig att gå från ambition till att faktiskt planera för ökad cykeltrafik. Vi har en bred och djup kunskap inom cykeltrafik och sprider ofta ny kunskap inom området från aktuella uppdrag och forskningsprojekt. Vid sidan om har vi också utvecklat en kurs inom cykelplanering som vi håller regelbundet.

  Hos oss kan du bland annat få hjälp med:

  • Övergripande cykelstrategier på kommunal och regional nivå
  • Cykelnätsutredningar och identifiering av starka cykelkopplingar i ett nät (huvudcykelstråk)
  • Cykelstråkstudie och cykelvägsanalyser – till exempel för regionala cykelstråk, snabbcykelvägar, huvudcykelstråk och cykelturistleder
  • Cykelparkering och större cykelgarage – lokalisering, dimensionering och utformning
  • Cykelpotentialstudie och tillgänglighetsanalyser för att belysa möjligheter för ökad cykling
  • Hela resans perspektiv – optimera möjligheten för att kombinera cykel med kollektivtrafik
  • Cykelvägvisningsplaner och skyltplaner för cykel
  • Revisioner av cykelarbetet på kommunal och regional nivå mer verktyget Bypad

  Kurser för dig som är intresserad av cykel

  Planering för bekväm, säker och framkomlig cykeltrafik

  Attraktiv och funktionell cykelparkering i fastigheter

  Aktuellt

  cykelparkering, cykelgarage

  Erbjudande: Kunskapsöversikt (miss)lyckade cykelgarage

  Säkra och trygga cykelgarage vid kollektivtrafikens knutpunkter lyfts som en viktig åtgärd för att öka kombinationsresandet med cykel och kollektivtrafik. Större användning av elcykel och lastcykel ställer ocks...

  2023-10-11
  Human mobilitet
  Cykel

  Kontakta oss

  Kontakta gärna någon av våra cykelexperter:

  Alix Lereculey-Peran

  Alix Lereculey-Peran

  Konsult hållbara transporter, tf fokusområdesansvarig cykel

  alix.lereculey-peran@trivector.se

  010-456 56 81

  Thaddäus Tiedje

  Fokusområdesansvarig cykel (tjänstledig)

  thaddaus.tiedje@trivector.se

  010-456 56 89

  Kristoffer Levin

  Kristoffer Levin

  Fokusområdesansvarig infrastruktur och fysisk planering

  kristoffer.levin@trivector.se

  010-456 56 24