Trafiksäkerhet

  Trafiksäkerhet är en del av hållbarhetsarbetet

  En viktig förutsättning för ett inkluderande och jämlikt transportsystem är trafiksäkra och trygga trafikmiljöer. Det möjliggör också mer hållbar och aktiv mobilitet, genom att fler kan, och vågar, gå och cykla. Vi ser trafiksäkerhet som en del av hållbarhetsarbetet – i linje med avsikterna i Agenda 2030, och Stockholmsdeklarationen, som understryker vikten av att utgå ifrån de synergier som finns mellan trafiksäkerhet och andra hållbarhetsmål.

  Vi kan hjälpa dig att utreda trafiksäkerhet specifikt, men trafiksäkerhet är också en integrerad del i till exempel våra skolvägsutredningar, trafikutredningar och andra utredningar, tillsammans med aspekter som tillgänglighet, trygghet, miljö och klimat, hälsa samt jämlikhet och jämställdhet.

  Vi hjälper olika aktörer som Trafikverket, Trafikanalys, SKR, regioner och kommuner samt företag att förbättra trafiksäkerheten och trafiksäkerhetsarbetet. Vi driver även forskningsprojekt och har varit med och utvecklat flera av de handböcker och verktyg som används inom området. På så vis agerar vi ofta bryggan mellan forskningen och praktiken.

  Våra konsulttjänster inom trafiksäkerhet

  Exempel på vad vi kan hjälpa dig med:

  • Trafiksäkerhetslyftet – dialogbaserad metod för ett mer systematiskt trafiksäkerhetsarbete i kommuner
  • Strategiskt trafiksäkerhetsprogram och handlingsplaner med trafiksäkerhetsåtgärder
  • Utredningar och analyser av olika slag inom trafiksäkerhet och om trafiksäkerhet i relation till andra hållbarhetsaspekter
  • Utvärdering av trafiksäkerhetsåtgärder och andra insatser för ökad trafiksäkerhet
  • Analys av trafiksäkerhetsutvecklingen med olycksstatistik från Strada
  • Hastighetsplaner med Rätt fart i staden
  • Utbildningar, workshops och processtöd för trafiksäkerhetsfrågor åt offentliga och privata verksamheter

  Referenser

  Systematiskt trafiksäkerhetsarbete på lokal nivå i linje med Agenda 2030

  Ett forskningsprojekt som kartlagt och analyserat förutsättningarna för ett systematiskt trafiksäkerhetsarbete i kommuner som är i linje med Agenda 2030. Projektet har undersökt kommuners olika påverkansmöjligheter när det gäller trafiksäkerhet – som väghållare/planerare, upphandlare, kravställare och påverkare. Inom projektet har konkreta rekommendationer tagits fram för hur ett synsätt på trafiksäkerhet som en del i hållbarheten kan appliceras i praktiken.

  Länk till rapporten: https://www.trivectortraffic.se/wp-content/uploads/2023/02/pm2022_170-vagledning-systematiskt-trafiksakerhetsarbete-agenda-2030-v1-0.pdf

  Trafiksäkerhetslyftet

  Den omarbetade trafiksäkerhetsrevisionen, Trafiksäkerhetslyftet, består av tre huvudsakliga delar. Den dialogbaserade genomförandeprocessen (B) innefattar både kommunens självbedömning av sitt nuvarande trafiksäkerhetsarbete (A) och sammanlagt åtta tematiska fördjupningar (C). Dessa tre delar kan också användas var för sig.

  Länk till handledningen: https://skr.se/download/18.4d31b84f1884241175ed329e/1686299163957/Trafiksakerhetslyftet-handledning-dialogbaserat-genomforande.pdf

  Trafiksäkerhetsprogram för Jönköpings kommun

  Jönköpings kommun har tagit fram ett nytt trafiksäkerhetsprogram för perioden 2021–2025. Trivector har agerat rådgivare under arbetets gång och har också ordnat workshops för några prioriterade teman för kommunens tjänstepersoner och andra aktörer i det lokala trafiksäkerhetsarbetet.

  Utvärdering av Trafikverkets målstyrning för trafiksäkerhet

  På uppdrag åt Trafikverket har Trivector gjort en utvärdering av målstyrningen av trafiksäkerhetsarbetet under målperioden 2010–2020. Målstyrningen har bidragit till en ökad systematisk kunskap och samsyn. Samtidigt behövs mer handling.

  Genusglasögon och rättvisesnöre på trafiksäkerheten

  Trafiksäkerheten är ojämnt fördelad med olika grupper i samhället. I ett forskningsprojekt finansierat av Trafikverkets Skyltfonden har ett jämställdhets- och rättviseperspektiv lagts på trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter och på trafiksäkerhetsarbetet i kommuner.

  Aktuellt

  En flicka cyklar över spårvägsspår. I bakgrunden en spårvagn

  Hållbarhet och trafiksäkerhet – hur då?

  Trafiksäkerhet är en del i en hållbar utveckling genom Agenda 2030. De synergier som finns med andra hållbarhetsmål är en viktig utgångspunkt för trafiksäkerhetsarbetet. Men hur kan en kommun rent konkret omsät...

  2023-02-17
  Human mobilitet
  Trafiksäkerhet

  Kontakta oss

  Sara Malm

  Fokusområdesansvarig gång, trafiksäkerhet

  sara.malm@trivector.se

  010-456 56 71

  Malin Gibrand

  Affärsområdesansvarig human mobilitet

  malin.gibrand@trivector.se

  010-456 56 72