Social hållbarhet

  Social hållbarhet i transportplanering – en förutsättning för tillgänglighet och inkludering

  Social hållbarhet i transportplanering handlar om det sociala kapitalet, social inkludering i syfte att minska segregering och utanförskap, social jämlikhet och rättvisa. Hur vi utformar transportsystemet spelar roll för hur väl vi lyckas med inkludering av människor i samhället. Det finns tydliga belägg för att rätt investeringar kan bidra till tillit mellan människor och samhället, välbefinnande och inkludering i samhället. Ett mer jämlikt och jämställt transportsystem bidrar dessutom till mer hälsosamma och klimatvänliga livsmiljöer.

  Bussresenärer i olika åldrar och hudfärg - ett exempel på hur transport kan bidra till social hållbarhet

  Vilka sociala nyttor investeringen kan leda till?

  När investeringar i transportinfrastruktur ska göras, brukar de först genomgå en samhällsekonomisk analys där nyttor ställs mot kostnader. En sådan analys ger ofta en bra generell bild av hur kostnader relaterar till nyttor såsom restidsvinster. För att förstå vilka sociala nyttor investeringen kan ge bör du också fundera över den specifika platsen och vilka befolkningsgrupper som påverkas. Forskning genomförd av Trivector, Lunds universitet och NMBU visar exempelvis att en kollektivtrafikinvestering i ett socialt utsatt område, förutom ökad tillgänglighet till arbete, service och fritidsaktiviteter, också kan bidra till att öka tilliten till samhället och bidra till ett signalvärde.

  I förstudien för Spårväg Syd, Stockholm, framkom att den tänkta spårvägen inte skulle bli samhällsekonomiskt lönsam. Den sociala konsekvensbeskrivningen, som var ett komplement till den samhällsekonomiska analysen visade dock starka sociala effekter av investeringen, vilket gjorde att investeringen blev av.

  Vi hjälper dig med din sociala konsekvensbedömning

  Vill du ta reda på hur en investering i transportinfrastruktur påverkar olika grupper av människor behöver du sannolikt genomföra en konsekvensbedömning. Trivector Traffic har lång erfarenhet av olika typer av sociala konsekvensbedömningar för både nationell, regional och kommunal planering. Ett gediget kunskapsunderlag underlättar beslutsfattandet. Vi kan hjälpa dig att genomföra:

  • Sociala konsekvensbedömningar och jämställdhetskonsekvensbedömningar av länstransportplaner, cykelstrategier, trafikstrategier, sträckningsstudier, linjenätsutredningar
  • Analyser av effektsamband mellan en investering och påverkan på människors tillgänglighet, inkludering och det sociala kapitalet.
  • Analyser av resvanor, resbeteenden, värderingar och attityder hos olika grupper av människor
  • Analys av hur en verksamhet arbetar med jämställdhetsintegrering

  Aktuellt

  tjej som åker buss

  1 av 10 semifinalister till Svenska Jämställdhetspriset

  I mitten av november presenterades nyheten att Trivector Traffic, i hård konkurrens, har gått vidare som semifinalist och fortsatt har chansen att vinna Svenska Jämställdhetspriset 2024! Vinnaren koras på Forum...

  2023-11-22
  Human mobilitet
  Social hållbarhet

  Kontakta oss

  Christian Dymén

  Tf fokusområdesansvarig social hållbarhet, gruppchef

  christian.dymen@trivector.se

  010-456 56 77

  Sara Malm

  Fokusområdesansvarig gång, trafiksäkerhet

  sara.malm@trivector.se

  010-456 56 71