Resvanor

  Resvane- och attitydundersökningar ger en god grund för planering

  En resvaneundersökning (RVU), ofta även med attitydfrågor, är till god hjälp för att veta hur du ska planera transportsystemet i en stad eller region. För att kunna ta väl underbyggda beslut behöver du veta hur resandet och efterfrågan på resande ser ut. Vårt sätt att resa förändras ständigt, vilket leder till nya förutsättningar både för transportsystemet som sådant och samhället i stort.

  Genom att kartlägga invånarnas resvanor och attityder som de ser ut just nu, så får du som planerare och beslutsfattare ett både unikt och gediget underlag för beslut om hur det framtida trafiksystemet bör utformas och hur åtgärder för ett bättre trafiksystem ska riktas mot individer, områden och fordonsslag där det finns störst potential för förbättring. Denna kunskap gör att ni kan sätta in resurserna där de gör bäst nytta i förhållande till de mål ni satt upp.

  Vi kan hjälpa dig med din resvane- och attitydundersökning

  Vi kan hjälpa dig med:

  • Befolknings-RVU, t ex resvanor och resvägar inom en stad eller en kommun eller inom ett län. Ofta i kombination med frågor om attityder.
  • Attitydundersökningar, ofta i kombination med djupintervjuer. T ex kring prioritering mellan trafikslag och till stora infrastrukturprojekt; se exempel vi gjort i Alingsås
  • Undersökningar av företags/organisationers resor (anställdas resor, besökandes resor och godstransporter)
  • Ombordundersökningar på kollektivtrafiken
  • Undersökningar av var potential finns för att öka resandet med kollektivtrafik
  • Platsspecifika undersökningar, t ex resecentrum, knutpunkt eller affärscentra.
  • Undersökningar bland speciella grupper, t ex barn.
  • Att välja mest lämplig insamlingsmetod utifrån dina behov. Vill du hellre göra en del av jobbet själv erbjuder vi tjänsten Gör-det-själv-RVU. Då värvar du deltagare som samlar resdata med vår app TravelVu. Därefter analyserar du själv resultaten i webb-verktyget TravelViewer.

  Vad du vinner på att ta hjälp av oss

  Vi hjälper dig att kartlägga invånarnas resvanor och attityder som de ser ut just nu och var resorna sker. Det ger dig ett unikt och gediget underlag för beslut om hur det framtida transportsystemet bör utformas. Du får också vägledning kring hur åtgärder för ett bättre transportsystem ska riktas mot individer, områden och fordonsslag där det finns störst potential för förbättring. Du kan då sätta in resurserna där de gör bäst nytta.

  Med en resvaneundersökning riktad till dina medarbetare hjälper vi dig att kartlägga hur de reser till arbetet och i tjänsten samt vilket intresse de har för olika åtgärder. Undersökningen kan därmed visa vilken potential det finns till förändring.

  Vi erbjuder undersökningar med insamling via mobilapp, vilket även ger dig data om restider och resvägar, vilket inte fångas in via vanliga enkäter. Uppgifterna blir också avsevärt mer detaljerade och kan bland annat visa dig exakt vilka vägar man reser med olika färdmedel och i vilka ärenden.

  kartor som visar resmönster för fotgängare, cyklist och bilist

  Vi har även 30 års erfarenhet av att genomföra traditionella resvane- och attitydundersökningar och är vana vid att rätta och justera insamlad data för att säkra kvaliteten i traditionella undersökningar.

  Aktuellt

  Majoriteten vill satsa på hållbart!

  Sedan länge har forskare och experter vetat vad som krävs för en hållbar utveckling för mobilitet och transporter. En klar majoritet av befolkningen i Sverige är också positiva till en klimatomställning. Nu fin...

  2024-04-10
  Human mobilitet
  Värdeskapande digitalisering
  Resvanor

  Kontakta oss

  Kontakta gärna någon av våra experter inom resvaneundersökningar

  Lovisa Indebetou

  Ansvarig genomförande uppdrag, Fokusområdesansvarig buller och miljö samt resvanor

  lovisa.indebetou@trivector.se

  010-456 56 05

  Emeli Adell

  Affärsutveckling, gruppchef

  emeli.adell@trivector.se

  010-456 56 22