Erbjudande: Kartläggning av basutbud i kollektivtrafiken

2024-01-22
Attraktiv kollektivtrafik

Vilken kollektivtrafikstandard är rimlig att erbjuda i mindre samhällen och i landsbygder? För människor som bor i dessa områden och av olika anledningar inte har möjlighet att köra bil fungerar kollektivtrafiken som en livlina – en möjlighet att ta del i samhället. Samtidigt saknas ofta det resandeunderlag som krävs för att kunna erbjuda kollektivtrafik på samma sätt som i mer tätbefolkade områden.

Rationaliseringar och nedskärningar i kollektivtrafiken på landsbygden är inte ovanliga – och kan vara helt nödvändiga för att i stället kunna göra satsningar i stråk och områden med större potential för ökat resande med kollektivtrafik. I ljuset av detta väcks frågan om hur långt man kan gå i dessa nedskärningar och om det kan vara möjligt att erbjuda motsvarande eller till och med bättre tillgänglighet med anropsstyrd i stället för konventionell, linjelagd kollektivtrafik?

Frågan om vilken kollektivtrafikstandard som är rimlig att erbjuda i olika typer av områden – ibland kallat basutbud – har inget givet svar och varierar därför mellan olika regioner (och mellan olika delar av regioner). Den här studien syftar därför till att skapa en överblick över hur frågan hanteras i olika delar av landet, vilka principer som tillämpas och vilka nya initiativ som tagits inom området de senaste åren. Fokus ligger på Sverige, men vissa utblickar görs i första hand till våra nordiska grannländer.

Vi erbjuder nu dig och din organisation att delta i en kunskapsöversikt av olika basutbud i kollektivtrafiken, inklusive anropsstyrd trafik och liknande koncept.

Studiens innehåll och genomförande

  1. Principer som tillämpas i olika regioner

Vad står det om basutbud och liknande koncept i de regionala trafikförsörjningsprogrammen? Vilka principer gäller för Närtrafik och motsvarande upplägg (det vill säga erbjudande till de områden som inte omfattas av den konventionella, linjelagda kollektivtrafiken), till exempel avseende avstånd till hållplats, prissättning, turutbud och beställningsförfarande?

  1. Forskningsöversikt

Genomgång av forskning och kunskapssammanställningar om anropsstyrd kollektivtrafik, basutbud och grundläggande tillgänglighet, med fokus på Norden. Exempelvis kan det vara intressant att ta en närmare titt på den danska modellen med så kallad Flextrafik.

  1. Workshopar

I studien arrangeras två workshopar för deltagande organisationer. Den inledande workshopen ger möjlighet till inspel på upplägg och bidra med redan existerande erfarenhet. Den avslutande workshopen har fokus på resultat och rekommendationer.

  1. Kartläggning av nya initiativ i Sverige

Med hjälp av den inledande workshopen identifieras nya initiativ som kan vara intressanta att dra lärdomar av, till exempel Värmlandstrafiks X-linjen och Västtrafiks Buss on demand. Upplägget i dessa initiativ beskrivs, liksom de resultat som uppnåtts hittills.

  1. Analys och rekommendationer

Sammanställning av lärdomar från studien och rekommendationer för hur principer för basutbud kan utvecklas.

Vår kompetens inom området

Trivector Traffic har lång erfarenhet av att arbeta med kollektivtrafikplanering i olika miljöer. Redan för mer än 30 år sedan var vi med om att utreda och starta upp Ringbusstrafiken i Höör. Det blev en lyckosam satsning och den finns fortfarande kvar i modifierad form. Vi har sedan dess gjort ett stort antal uppdrag med byabussar, närtrafik och samordning av olika typer av anropsstyrd trafik. Vi har även lanserat konceptet ”Omvänd kollektivtrafik”, där vi kunnat visa att effektiv samverkan mellan anropsstyrd och linjelagd kollektivtrafik kan ge både högre trafikstandard och förbättrad trafikekonomi genom minskat skattebidrag per resa jämfört med traditionella linjenät.

Kostnad och villkor

Projektet genomförs som ett crowdfunding-projekt. För en avgift på 45 000 SEK exklusive moms får deltagande organisationer ta del av hela studien, inklusive det samlade resultatet i form av en rapport och en powerpoint-presentation. Deltagande organisationer ges även möjlighet att delta i workshopar enligt ovan.

Genomförandet förutsätter att vi får minst fem deltagande organisationer till studien. Innan vi startar kommer ert deltagande behöva bekräftas i en beställning. Vi planerar att genomföra studien under våren 2024 med uppstart under mars och slutleverans i juni.

Är ni intresserade av att delta? Anmäl intresse till oss senast den 25 februari.

Mer information

Varmt välkommen att kontakta:

Joel Hansson, 010-456 56 17

Frida Odbacke, 010-456 56 31

Mats Améen, 010-456 56 29