Infrastruktur & fysisk planering

  Skellefteå satsar på hållbar stadsomvandling

  I Skellefteå pågår just nu en av de största samhällsomvandlingarna i modern tid. Kommunen har tagit fram en utvecklingsstrategi med målsättning att bli 100 000 invånare år 2040, vilket innebär 25 000 fler än id...

  2023-10-16
  Framtidssäkrad samhällsplanering
  Infrastruktur & fysisk planering
  Ny metod gör det lättare att bedöma infrastrukturåtgärder, såsom värdet av ny gång- och cykelbana.

  Ny metod för att tidigt bedöma infrastrukturåtgärders regionala nytta

  Vi har tillsammans med Region Uppsala utvecklat en nyskapande metod för att tidigt kunna bedöma infrastrukturåtgärders regionala nytta. Syftet med metoden är att enkelt och transparent bedöma potentialen för ol...

  2023-09-27
  Framtidssäkrad samhällsplanering
  Infrastruktur & fysisk planering
  Klimatomställning
  Månniskor som gå ombord på tåg. En åtgärdsvalsstudie undersöker tillgängligheten med kollektivtrafik i Södertälje.

  Ny studie: Hur öka kollektivtrafikresandet i Södertälje?

  Trafikverket utreder nu hur man kan skapa en mer effektiv och attraktiv kollektivtrafik till viktiga målpunkter i Södertälje. De vill hitta de åtgärder som gör det möjligt att nå Region Stockholms högt satta må...

  2023-04-28
  Attraktiv kollektivtrafik
  Infrastruktur & fysisk planering

  Betänkande vill se mer transporteffektivitet i Plan- och bygglagen

  Nyligen presenterade utredningen Samordning för bostadsbyggande under ledning av Johan Edstav betänkandet ”Stärkt planering för en hållbar utveckling” (SOU 2021:23). I betänkandet finns flera förslag som om de ...

  2021-04-28
  Samskapad stadsutveckling
  Infrastruktur & fysisk planering
  Styrmedel & ekonomi
  Motorväg

  Svårt för kommuner att säga nej till vägutbyggnader

  Planeringen av bebyggelse har stor betydelse för hur vi reser. Kommunerna är medvetna om detta. Därför finns stöd i översiktsplanerna för att ny bebyggelse ska lokaliseras till goda cykel- eller kollektivtrafik...

  2020-08-24
  Framtidssäkrad samhällsplanering
  Infrastruktur & fysisk planering
  Styrmedel & ekonomi