Fossilfria färjors potentiella roll i ett transporteffektivt samhälle

2023-06-07
Attraktiv kollektivtrafik

Vattenburen kollektivtrafik har stor potential att bidra till ett transporteffektivt samhälle. Färjetrafik kan avlasta väg- och spårbunden trafik genom att knyta samman fler noder. Trots färjornas stora möjligheter glöms de ofta bort när kollektivtrafik planeras. I ett pågående forskningsprojekt undersöker vi tillsammans med IVL, KTH och Vattenbussen vad som saknas för att färjorna ska ses som ett lika relevant transportalternativ som landbaserade transportlösningar.

Fossilfri färja

Sverige har kommit långt med införandet av förnybara drivmedel inom den landburna kollektivtrafiken, men färjetrafiken har halkat efter. För att vi ska nå våra nationella miljö- och klimatmål behövs en omställning av färjetrafiken på bred front.

”Syftet med projektet är att ta fram kunskapsunderlag för värdering av den vattenburna kollektivtrafikens potentiella roll och funktion i det transporteffektiva samhället. Målet är att den vattenburna kollektivtrafiken ska ses som ett åtgärdsalternativ i samhällsplanering, åtgärdsvalsstudier (ÅVS) och samlade effektbedömningar (SEB)”, berättar Stephan Bösch, kollektivtrafikexpert på Trivector Traffic.

Bättre beslutsunderlag för upphandling av färjetrafiken

Projektet inleds med en belysning av den vattenburna kollektivtrafiken och dess historiska resandetrend där tekniska, organisatoriska och administrativa förutsättningar sätts i relation till landburen kollektivtrafik. Därefter analyseras kostnader och miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv relaterat till både investering, drift och underhåll för de olika trafikslagen.

Tanken är att projektet ska skapa bättre beslutsunderlag för upphandling av färjetrafiken och ge en bättre förståelse för de miljö-och kostnadsdrivande komponenterna i systemet.

I sista steget analyseras nationella styrmedel för att snabba på en omställning till mer hållbar vattenburen kollektivtrafik, samt olika åtgärder som rederier kan implementera för effektivare sjöfart med avseende på ekonomi och miljöpåverkan.

”Resultaten förväntas både ge ett vetenskapligt och praktiskt betydelsefullt bidrag till utveckling och utvärdering av vattenburen kollektivtrafik, som förhoppningsvis ger stor nytta inom kollektivtrafikplaneringen”, säger Stephan.

Mer information

Projektet finansieras av Trafikverket.

Vill du veta mer om projektet? Varmt välkommen att kontakta Stephan Bösch, 010-456 56 39.
Läs mer om våra tjänster inom kollektivtrafikplanering.