BODENXT: ”Vi har fått jättebra verktyg för att kunna arbeta proaktivt med trafikplaneringen”

2024-01-24
Framtidssäkrad samhällsplanering
Infrastruktur & fysisk planering
Kundcase

Den gröna samhällsomvandlingen i norr ställer nya krav på stora delar av samhället. För Bodens kommun blir det en möjlighet att accelerera hållbarhetsarbetet även inom trafikplaneringen. Trivector Traffic stöttar med expertis i flera delar.

Jätteprojektet H2 Green Steel – ett vätgasbaserat stålverk – är en stark motor för den utveckling som planeras i Boden. Stålverket innebär också behov av fler bostäder och ny infrastruktur.

Vi använder trafikmodellen för att kunna modellera framtida trafikflöden

Kommunen har som mål att vara 33 000 invånare 2030 (nu 28 000) och för kommunen uppstår en rad frågeställningar i samband med etableringen. Trivector Traffic har tillsammans med kommunen byggt upp en trafikmodell för att kunna modellera de framtida trafikflödena. Utblicken är gjord mot år 2040.

– Med trafikmodellen som grund får vi lättare att ta ställning till vilka åtgärder som behöver göras. Och vårt fortsatta arbete kommer att bli enklare, säger Ellinor Isaksson Larsson som är samhällsbyggnadsstrateg på Bodens kommun.

– Vi är jättenöjda med Trivector Traffics jobb med modellen, som ska användas under lång tid framöver. Den är bra att använda när byggflöden ska planeras och cirka 5 000 byggarbetare ska flytta till staden. Det blir lättare att hitta ömma punkter och modellen är lätt att koppla till detaljplanerna. Vi kommer dela med oss resultaten i modellen till Trafikverket. Vi har helt enkelt fått ett bra verktyg för att kunna arbeta proaktivt med trafikplaneringen, fortsätter Ellinor.

Fler insatser från Trivector Traffic

För att klara av befolkningsutvecklingen behöver kommunen planera för nya bostäder och verksamhetsområden. En fördjupad översiktsplan – Det goda livet Erikslund, Fagernäs och Norra Svartbyn – har nyligen varit på samråd. Trivector Traffic har bland annat bidragit med planeringsprinciper och åtgärder för att öka andelen som reser hållbart. Och fler områden står i tur att utredas.

– Det finns en stor potential att öka andelen som reser hållbart. Inte minst för de korta resorna. Vi har en unik modell i Boden när vi arbetar med våra fördjupade översiktsplaner. Alla planer startar med en medborgardriven områdesutveckling för att alla ska känna sig delaktiga.

Specifikt i centrala Boden har parkeringsregleringen setts över.  I takt med att staden växer behöver lösningarna förändras för att säkerställa en god tillgänglighet även i framtiden. Här har vi bidragit med en parkeringsutredning.

– Trivector Traffic har hjälpt oss att ta fram en ny p-norm för cykel och bil som möjliggör gröna p-tal, vilken nu även kompletteras med en utredning av avgiftsreglering på gatumark. Som det ser ut nu är det bara p-skiva som gäller i de centrala delarna av Boden och det kommer inte kunna fungera i framtiden när staden växer. Om fler väljer att resa kollektivt och hållbart hjälper det så klart till, avslutar Ellinor.

Ellinor Isaksson Larsson, samhällsbyggnadsstrateg på Bodens kommun.

Fakta: Sedan år 2022 har Trivector Traffic ett lokalkontor i Luleå

Läs mer om Bodens gröna utveckling på: Bodenxt – Det smarta gröna

Mer information

Varmt välkommen att kontakta:
Erik Sjauna, 010-456 56 76