Dags att söka stadsmiljöavtal – få hjälp med att satsa på hållbara stadsmiljöer

2023-08-22
Framtidssäkrad samhällsplanering

I årets ansökningsomgång av stadsmiljöavtal stöttade vi fem kommuner; Stenungsund, Göteborg, Partille, Vänersborg och Simrishamn. Nu öppnar snart nästa ansökningsomgång och vi ser fram emot att hjälpa fler kommuner att skapa hållbara stadsmiljöer.

cyklister, buss, stadsmiljö

– Det stöd som efterfrågas av kommunerna varierar ganska mycket, säger Caroline Mattsson, ansvarig för att koordinera Trivector Traffics insatser. Det beror mycket på vilken kunskap kommunerna själva besitter. Vi försöker stötta där behovet finns.

Vi hjälper bland annat till med att definiera vilka åtgärder kommunerna kan söka stöd för och vilka lämpliga motprestationer som kommunerna själva ska bidra med.

Miljardsatsning på cykel- och kollektivtrafik

I den nationella planen för transportsystemet 2022–2033 finns 1 miljard kronor per år till stadsmiljöavtalen mellan perioden 2022–2027.

Syftet med stadsmiljöavtal är att främja hållbara stadsmiljöer. Bidrag kan ges till åtgärder som leder till:

  • En ökad andel persontransporter med kollektivtrafik eller cykeltrafik.
  • Hållbara godstransportlösningar.

Åtgärderna ska leda till energieffektiva lösningar med låga utsläpp av växthusgaser och bidra till att uppfylla miljökvalitetsmålet ”God bebyggd miljö”. Stödet bör särskilt främja innovativa, kapacitetsstarka och resurseffektiva lösningar för kollektivtrafik eller cykeltrafik och insatser för samordning och effektivisering av godstransporter. Förutsättningar för stöd är att motprestationer som bidrar till hållbara transporter eller ökat bostadsbyggande genomförs.

Både små och stora insatser gör skillnad

I årets omgång fick Stenungsund och Göteborg några av de större bidragen. Stenungsund ska bland annat förbättra cykelvägnätet i anslutning till sitt nya resecentrum. Göteborg fick stöd för att förlänga hållplatsplattformarna längs två spårvagnslinjer, samt strömmatning till spårväg.

– Men som kommun behöver det inte vara stora och dyra åtgärder som man söker för, menar Caroline. Partille sökte exempelvis för att förbättra en kort sträcka cykelväg så att det ska bli lättare att pendla med cykel till Göteborg och Simrishamn sökte för att göra om en bilvägstunnel till gång- och cykelvägstunnel nära deras resecentrum.

Vill ni också främja hållbara stadsmiljöer? Nästa ansökningsomgång är öppen från oktober 2023 till januari 2024. Har ni idéer som ni vill genomföra men inte riktigt vet hur? Varmt välkommen att kontakta oss!

Mer information

Vill du veta mer om vilket stöd vi kan bidra med i ansökningsprocessen? Välkommen att kontakta Caroline Mattsson, Affärsområdesansvarig  Rubusta system, 010-456 56 43 eller Håkan Johansson, Fokusområdesansvarig Klimatomställning, 010-456 56 79.

Läs mer om stadsmiljöavtalen på Trafikverkets webbplats.