Region Östergötland integrerar transportplanering i sin rumsliga strategi

2023-11-28
Framtidssäkrad samhällsplanering
Infrastruktur & fysisk planering

Transportplaneringen har stor påverkan på var människor väljer att bosätta sig, arbeta och studera, och på hur man väljer att resa. Samtidigt har den rumsliga strukturen stor påverkan på vilka möjligheter som finns att skapa en god tillgänglighet.

Detta har Region Östergötland tagit fasta på och gett Trivector Traffic i uppdrag att utforska möjliga inriktningar för transportplaneringen i Östergötland som underlag för arbetet med en rumslig strategi.

Trivector Traffic tog fram fyra olika hypotetiska planeringsinriktningar med syfte att belysa konsekvenserna av olika val i planeringen. Inriktningarna skapades utifrån två olika dimensioner som regionen har någon form av rådighet över:

  • valet att planera för en spridd kontra en fåkärnig regional struktur
  • valet att planera för ökad trafik enligt Trafikverkets basprognos, kontra en målstyrd planering mot Region Östergötlands mål om att kollektivtrafiken ska stå för 32 procent av de motoriserade resorna år 2030.

Genom att kombinera dessa två dimensioner i en ”fyrfältare” skapas fyra olika möjliga planeringsinriktningar med olika konsekvenser.

Konsekvensanalysen av de fyra planeringsinriktningarna bygger bland annat på GIS-analyser där restiden med olika färdmedel till viktiga målpunkter analyserades, men också på beräkningar av möjliga färdmedelsandelar i de olika scenarierna och resonemang kring vilka investeringar som skulle krävas för att uppnå dem.

Vår analys visar att en fåkärnig struktur med fortsatt ökad arbetspendling innebär enorma kostnader för utvecklingen av kollektivtrafiken om 32-procentsmålet för kollektivtrafikens marknadsandel ska vara möjligt att nå. En inriktning mot en fåkärnig struktur riskerar också att skapa allt sämre förutsättningar för de mindre kommunerna i regionen. Genom att arbeta för att stärka utbudet av service i de mindre kärnorna kan regionen underlätta för att fler människor ska kunna leva ett gott vardagsliv i sin lokala geografi och därigenom i viss mån begränsa behovet av pendling.

Samtidigt kan regionen bara i begränsad utsträckning påverka trenden mot ökad urbanisering och en centralisering av arbetstillfällen till Linköping och Norrköping. Det är därför nödvändigt att parallellt arbeta för att skapa en högklassig kollektivtrafik som kan konkurrera med bilen i de stora pendlingsstråken. Det gäller att hitta en balans för att skapa en kollektivtrafik som både kan locka många resenärer i snabba och smidiga förbindelser där många reser och samtidigt upprätthålla en grundläggande tillgänglighet för människor i glesa geografier.

– Trivector Traffics analys visar att valet av planeringsinriktning har stor påverkan på möjligheterna att nå regionens olika mål, säger Linus Johnson, strateg inom regional planering på Region Östergötland. Underlaget och resonemangen från rapporten blir bra utgångspunkter i våra fortsatta diskussioner kring hur infrastrukturplanering och kollektivtrafik kan bidra till att förverkliga visionerna i vår regionala utvecklingsstrategi.

Mer information

Välkommen att kontakta Emma Lund, forskningsansvarig, fokusområdesansvarig styrmedel och ekonomi, 010-456 56 30

Hela rapporten finns här