Jämställdhetsperspektiv i transportsektorn kan minska utsläppen med 29 procent

2020-03-11
Human mobilitet
Forskning
Social hållbarhet

Om alla reste som kvinnor och kvinnliga normer dessutom inkluderades jämställt för beslut som påverkar transportsystemet, skulle energianvändningen och utsläppen från persontransporter i Sverige minska med 29 procent. Det visar ny forskning som vi presenterar i en rapport åt Vinnova.

Jämställdhet i transportsektorn

Jämställdhet borde vara en självklarhet i Sverige, men så är det inte – speciellt inte i transportsektorn. I transportsektorn är frågan större än jämställdheten i sig, eftersom både kvinnors beteende och attityder generellt är mer hållbara. Ju tidigare i planeringsprocessen jämställdhetsaspekterna kommer in, desto mer nytta finns att hämta.

Kvinnor och män reser olika

Skillnaderna mellan hur kvinnor och män reser är såväl väldokumenterade som omfattande. Det är i val av färdmedel och reslängd det skiljer mest. Kvinnor och män gör ungefär lika många resor per person och dag, men män reser betydligt längre och då framförallt med bil och flyg.

Kvinnor gör i större utsträckning kedjeresor, det vill säga uträttar flera ärenden per resa, och om det finns alternativ till bil så väljer kvinnor i högre utsträckning än män dessa.

– Om alla reste som kvinnor gör idag, skulle energianvändningen och utsläppen från persontransporter i Sverige minska med närmare 20 procent. Dessutom skulle användning av bil som färdmedel redan vara i nivå med vad som skattas som hållbart för 2050. Säger Lena Smidfelt Rosqvist, forskningschef på Trivector.

Beteendeförändringar viktiga i klimatomställningen

Transporter av personer och gods står för en tredjedel av Sveriges utsläpp och är nödvändiga att förändra i klimatomställningen. Utöver teknikutveckling behövs omfattande beteendeförändringar.

Tidigare studier på transportsystemet har inte tagit så stor hänsyn till betydelsen av förändringar i attityder, värderingar och normer för resebeteende och val av transportmedel. Framöver är det sannolikt att det kommer att spela en större roll, med tanke på att utmaningen med transportsystemets klimatomställning kräver beteendeförändring.

I forskningen som presenteras i rapporten uppges att nuvarande transportsystem präglas av manliga normer och värderingar och att kvinnor är kraftigt underrepresenterade i de kommunala nämnder som beslutar om transportfrågor. Hållbarhet är ett område där skillnaderna i värderingar kopplade till resande är genomgående mellan kvinnor och män.

– Män är generellt mindre motiverade än kvinnor att ändra resvanor till ett miljövänligare beteende, och det krävs mer för att övertyga män att ändra beteende än kvinnor. Den här skillnaden mellan könen är större gällande transportfrågor än för andra miljörelaterade frågor. Kvinnor är i regel också mer positivt inställda till insatser inom transportsystemet som görs för att bromsa klimatförändringen, säger Christian Dymén, Trivector.

Mer information

Forskning och rapporter om ”Jämställdhet, transportplanering och klimatomställning”

Vinnovas rapport

Nätverket för jämställdhet i transportsektorn

Vill du veta mer? Kontakta Lena Smidfelt Rosqvist eller Christian Dymén