Ny rapport: Sociala effekt- och nyttobedömningar i transportplaneringen

2023-03-17
Human mobilitet
Forskning
Social hållbarhet
Styrmedel & ekonomi

Inom samhälls- och transportplanering fördelas ofta resurser liksom nyttor (och onyttor) mellan olika befolkningsgrupper och geografiska områden, till exempel vid prioritering mellan olika investeringar och alternativ.

I ett nyligen avslutat forskningsprojekt studeras sociala effekter och nyttor av transportinvesteringar. Förändringar i transportsystemet utvärderas kvalitativt och kvantitativt utifrån hur de bidrar till att stärka det sociala kapitalet i områden.

I den här studien är det transportinvesteringar i Malmö som studeras; MalmöExpressen linje 5 och Malmöringen (Rosengårds station) med Rosengård som studieområde. Som jämförelse studeras även delar av Nydala/Hermodsdal/Lindängen dit en ny linje av MalmöExpressen planeras.

”Resultaten visar att utöver ökad kapacitet och minskade restider har transportinvesteringar en stor påverkan på vissa gruppers sociala kapital. Metoder som används i detta projekt, och andra projekt som vi har genomfört, kan användas för att få en bättre förståelse för vem som gynnas och missgynnas i samhälls- och transportplanering”, förklarar vår medarbetare Christian Dymén som har arbetat i projektet.

Forskningsprojektet pågick under 2020-2022 och ambitionen är att resultaten i studien ska bidra till kunskaps- och metodutveckling inom transportplaneringen vad gäller sociala nyttor med fokus på det sociala kapitalet.

Mer information

Vill du veta mer om projektet? Välkommen att kontakta Christian Dymén, 010-456 56 77 eller Olivia Dahlholm, 010-456 56 83.

Ta del av rapporten ”Sociala effekt- och nyttobedömningar i transportplaneringen”

Inspelat webbinarium: Sociala nyttor och onyttor av transportåtgärder – så kan kunskapen användas i praktiken

Investera i transport, investera i socialt kapital