Nytt sätt att mäta effekten av satsningar på gång och cykel

2021-01-27
Human mobilitet
Aktiv mobilitet
Cykel
Forskning
Gång

En europeisk forskargrupp har utvecklat en metod för att vetenskapligt utvärdera policyförutsättningarna för gång och cykel-åtgärder - med fokus på fysisk aktivitetsnytta. De har sedan utvärderat metoden med hjälp av data från ett stort forskningsprojekt och funnit att metoden fungerar mycket bra.

cykel- och gångtrafik

Att gå och cykla är positivt för såväl hälsa som miljö, det finns det många bevis på. Många kommuner och myndigheter arbetar därför för att främja denna typ av resor. Fram tills nu har det dock saknats ett vetenskapligt poängsystem för att bedöma städers arbete för att främja gång och cykel. Därför är vi glada att denna brist nu är avhjälpt.

Kalkylbaserat poängsystem

Genom att analysera data som samlats in i sju europeiska städer har forskarna bakom forskningsprojektet PASTA tagit fram och utvärderat ett kalkylbaserat poängsystem för att mäta kommuners och myndigheters arbete med att främja gång och cykel. De har studerat cykelkultur/gångkultur, social acceptans, hur trafiksäkerheten uppfattas, hur färdsättet främjas, politik och stadsplanering.

Utvärderingen visar att mätmetoden fungerar bra. Metoden kan användas som ett transparent och evidensbaserat sätt att jämföra städers arbete för att främja aktiva transporter. En lärdom är att det är lämpligt att skilja på främjande av gång- respektive cykelresor. Några av städerna har satsat betydligt mer på att främja gång och kollektivtrafik och har därför fått högre värden på dessa färdsätt. Andra städer har satsat mer på cykel, vilket lett till högre värden för cykel.

Europeiskt forskningsprojekt om aktiv mobilitet

PASTA-projektet (Physical Activity Through Sustainable Transport Approaches) är ett europeiskt forskningsprojekt som handlar om att undersöka om människors fysiska aktivitet ökar när förutsättningarna för att gå och cykla förbättras. Det är ett stort projekt med totalt 14 000 deltagare i sju europeiska städer; Örebro, Antwerpen, Barcelona, London, Wien, Rom och Zürich. Fjorton aktörer är involverade däribland WHO, University of Oxford och University of Zürich. Trivector Traffic, som bland annat ansvarat för genomförandet av den svenska delstudien, är den enda privata aktören och har fått medfinansiering från Trafikverket.

Mer information

Läs rapporten eller kontakta Lena Smidfelt Rosqvist som medverkat i PASTA-projektet.