Gröna och levande gator med ny gatuutvecklingsplan

2024-01-23
Human mobilitet

Motorfordon har under lång tid dominerat svenska gator och torg. Detta har lett till trånga trottoarer, begränsade grönområden och en miljö som kan upplevas tråkig. Örebro vill nu förvandla sina lokala gator till att främja cykelbarhet, sänkta hastigheter, gröna värden och ökad social gemenskap. Trivector Traffic fick i uppdrag att ta fram en gatuutvecklingsplan för att använda gatuutrymmet på ett mer hälso- och klimatsmart sätt.

Verktygslåda och systematiskt angreppssätt för snabb implementering

Gatuutvecklingsplanen ger en metod för att arbeta med implementeringen på ett mer systematiskt sätt. Metoden hjälper till att välja rätt åtgärder för att åstadkomma önskade förändringar på en gata. Denna metod kan återanvändas av kommunen även i fortsättningen. Detta för att analysera brister samt ta fram åtgärder och nya utformningar på fler gator. Bland annat har en verktygslåda skapats med förslag på åtgärder inom cykelbarhet, sänkta hastigheter, ökad grönska samt för gatans sociala funktion. Metoden tillämpades på sex representativa gatutyper.

I förslaget identifierar vi enkla och resurseffektiva förändringsåtgärder. Dessa kan implementeras snabbt för att skapa omedelbar förbättring. Det kan tex innebära en omvandling av parkeringsplatser till sittplatser, markering av temporära cykelbanor samt skapande av små, gröna oaser längs gatorna. Dessa åtgärder syftar till att genast öka trivseln och möjligheterna till socialt umgänge. Samtidigt tar vi fram långsiktiga visioner inför framtiden och då för en mer sammanhängande utformning.

Denna dubbla insats innebär att man tar steg för att snabbt förbättra det offentliga rummet och samtidigt planerar för en framtid i en stad som är hållbar, trygg och full av liv. Genom att integrera enkla och snabba lösningar med en långsiktig vision strävar vi efter att skapa en stad som utvecklas organiskt och positivt över tid.

Hagmansgatan idag

Hagmansgatan i framtiden, alt 1

Hagmansgatan i framtiden, alt 1

Identifiering av åtgärder och områden där förändring ger störst effekt

I projektet har vi även utvecklat en prioriteringsstrategi för att identifiera vilka åtgärder som ger störst och mest positiv effekt. Genom att fokusera på områden där förändringar har störst potential att förbättra gatans funktionalitet, trivsel och hållbarhet, strävar vi efter att maximera resurserna för en optimal stadsmiljö.

Vill du också satsa effektivt på levande gator?

Kontakta gärna Alix Lereculey-Peran, 010 456 46 81