Trafiksäkerhet som en del av hållbarhet

2021-06-21
Human mobilitet
Social hållbarhet
Trafiksäkerhet

Nollvisionen innebar ett paradigmskifte för synen på trafiksäkerheten och hur vi bedriver trafiksäkerhetsarbetet i Sverige. Nu står vi inför nästa skifte, nämligen att också se trafiksäkerhet som en del i hållbarhetsarbetet i linje med avsikterna i Agenda 2030 och Stockholmsdeklarationen. Några kommuner går i frontlinjen för ett sådant helhetstänk. Nu startar ett forskningsprojekt som belyser trafiksäkerhet som en del av hållbarheten utifrån kommuners perspektiv.

Cyklande flicka i Göteborg

Kommuner tar nya tag i trafiksäkerhetsarbetet

Det senaste året har flera kommuner, bland annat Jönköping, Sundbyberg, Göteborg och Stockholm, tagit nya tag med trafiksäkerheten. Genom nya, uppdaterade trafiksäkerhetsprogram ges ramarna för kommunernas systematiska trafiksäkerhetsarbete. Ofta är det Trafikverkets trafiksäkerhetsarbete på nationell nivå som är utgångspunkt, liksom Agenda 2030 och Stockholmsdeklarationen.

– Gemensamt för dessa kommuner är en ambition att sätta trafiksäkerheten som en del av hållbarheten. Trafiksäkerhet är en förutsättning för mer hållbart och aktivt resande och kommunerna har oskyddade trafikanter som huvudfokus, berättar Hanna Wennberg som arbetat med några av kommunerna.

 

Trafiksäkerhetsprogram 2021-2025 för Jönköpings kommun (antaget):
”Trafiksäkerhetsarbetet ska inriktas mot oskyddade trafikanter och upphinnandeolyckor och bidra till en aktiv mobilitet, både för barn och vuxna.”

Trafiksäkerhetsplan för Stockholms stad (remissversion):
”Ett hållbart transportsystem är en del av en hållbar stad och transportsystemet måste vara säkert för att vara hållbart. Trafiksäkerhetsarbetet är således en del av stadens hållbarhetsarbete.”

 

Synergier och helhet i praktiken

Det finns fler synergier än motsatsförhållanden mellan trafiksäkerhet, miljö och hälsa. Säkra och trygga trafikmiljöer är en förutsättning för mer hållbar och aktiv mobilitet. Trafiksäkerheten, inte minst för oskyddade trafikanter, är också en viktig förutsättning för ett mer inkluderande och jämlikt transportsystem.

Samtidigt uttrycks i många kommuner en upplevd motsättning mellan trafiksäkerhet och andra hållbarhetsmål. Trafiksäkerhetsarbetets mål om att att minska olyckorna ställs ibland mot arbetet för ökad cyklande och gående.

Det finns en ambition om ett helhetstänk för trafiksäkerheten som en del av hållbarheten. Frågan är bara hur detta helhetstänk kan se ut rent konkret. Hur följer vi upp trafiksäkerhetsutvecklingen i relation till resandeutvecklingen? Hur fångar vi synergierna och hanterar målkonflikterna i praktiken?

 

Trafiksäkerhetsstrategi 2021-2028 för Sundbybergs stad (granskningsversion):
Ingen ska dödas i trafiken i Sundbyberg och antalet allvarligt och måttligt skadade personer ska minska med 25 procent. Detta trots en ökande befolkning och en resandeutveckling som innebär fler oskyddade trafikanter i staden.”

 

Forskningsprojekt ska ge vägledning

Med finansiering från Trafikverket startar Trivector tillsammans med trafikkontoret i Göteborg nu ett forskningsprojekt som handlar om att belysa och visa hur ett systematiskt trafiksäkerhetsarbete i linje med Agenda 2030 kan se ut rent konkret i kommuner. Det ska visa hur trafiksäkerhetsarbetet på lokal nivå kan utvecklas för att bättre nyttja de synergier som finns mellan trafiksäkerhet och andra hållbarhetsmål. Avstamp tas i den trafiksäkerhetsrevision som nyligen gjorts som grundligt kartlagt trafiksäkerhetsarbetet på trafikkontoret.

– Vi kommer att belysa hur synergier mellan trafiksäkerhet och andra hållbarhetsmål yttrar sig och bör hanteras i olika kommunala processer, säger Suzanne Andersson som är trafiksäkerhetsstrateg på trafikkontoret i Göteborg.

Den konkreta vägledningen som utvecklas i projektet ska kunna användas av kommuner och av Trafikverket i det regionala och lokala trafiksäkerhetsarbetet och ska avse olika påverkansmöjligheter i trafiksäkerhetsarbetet, till exempel som väghållare, upphandlare, kravställare och påverkare. Forskningsprojektet pågår till och med november 2022.

Projektet är ett av flera forskningsprojekt som Trivector just nu driver om trafiksäkerhet som en del av hållbarheten ur olika aktörers perspektiv. Läs mer om våra aktuella trafiksäkerhetsprojekt.

Mer information

Läs mer om Trivectors arbete med trafiksäkerhet.

Kontaktperson: Hanna Wennberg, Affärsområdesansvarig Social hållbarhet och trafiksäkerhet, hanna.wennberg@trivector.se, 010-456 56 08.