Crowdsourcing ny metod för att samla in cykeltrafikdata

2019-04-08
Okategoriserad
Digitala produkter

Crowdsourcing är en ny och effektiv metod för att samla in data om cykeltrafik. För att cyklingen i Sverige ska kunna öka och samtidigt bli säkrare krävs en rad åtgärder inom planeringen av infrastruktur, drift och underhåll samt trafikanters beteende. Tillförlitliga cykeldata behövs för att prioritera rätt åtgärder.

bikedata hastighetsavvikelser

Trafikverket har därför bett Trivector testa crowdsourcing som ett nytt sätt att samla in data om cykeltrafik. Metoden testades i Göteborg hösten 2017 där cykeldata samlades in genom appar i cyklisternas mobiltelefoner. 861 frivilliga privatpersoner deltog i undersökningen och de gjorde tillsammans cirka 21 000 cykelresor. Projektet gav en stor mängd användbara data.

Representativiteten visade inga större skillnader mot den traditionella resvaneundersökning som gjordes i Göteborg vid samma tid. Kön, ålder och bostadsområde jämfördes. Det var i Crowdsourcing-undersökningen ett litet underskott på äldre cyklister och på cyklister yngre än 20 år. Tre olika appar användes för att samla in resdata: TravelVu, Strava och Moves. Flest deltagare använde TravelVu och få använde Moves.

– Det var stora skillnader mellan användarna av Strava och TravelVu. Strava-användarna var i högre utsträckning män och medelålders och de gjorde längre och snabbare resor med cykel. Det är därför olämpligt att bara använda data från Strava och utgå från att dessa resor är representativa för hela befolkningen, menar Erik Stigell, forskare på Trivector Traffic.

De goda resultaten för både rekryteringsmetoden och de insamlade cykelresorna gör att metoden har potential att i framtiden fungera som alternativ till traditionella resvaneundersökningar eller som komplement.

Cykeldata insamlade via crowdsourcing kan användas inom en rad olika områden:

  • Ge ökad kunskap om cyklisters ruttval som underlag för att prioritera drift- och underhållsåtgärder samt nyinvesteringar i cykelinfrastruktur.
  • Ta fram uppgifter om cyklisters exponering för trafikfarliga miljöer och gaturum med mycket buller och luftföroreningar.
  • Före-efterstudier för utvärdering av åtgärder i infrastruktur eller kampanjer.
  • Analys av resmönster över dygnet, veckan, året.

Kartan ger en överblick över vilka cykelvägar och korsningar som fungerar bra och vilka som behöver ses över för att göra cykling mer bekvämt. Grön linje visar att cyklisterna har god framkomlighet. Röd att det finns hinder som drar ned farten. (Klicka på bilden för större bild.)

Mer information

För mer information, läs rapporten 
eller kontakta

Erik Stigell, Trivector Traffic, forskningsledare, 010-456 56 79

Astrid Michielsen, Trivector Traffic, 010-456 56 75