Insatser som lett till effektivare fordonshantering

2021-03-26
Okategoriserad
Verksamheters transporter

Bättre koll på fordonen, en mer effektiv hantering och användning av de fordon som finns, och en överflyttning till mer hållbara färdsätt när så är möjligt. Detta är några av de resultat som uppnåtts i kommuner som Trivector Traffic stöttat med fordonsöversyn och förslag på en mer effektiv hantering. Nyckeln är att centralisera fordonsansvaret för att få en helhetssyn på den faktiska användningen och hur verksamhetens fordon kan användas på ett smart sätt.

Effektivare fordonshantering

Kommuner med olika storlek

Trivector har hjälpt bl a Sjöbo kommun, Gävle kommun och Stockholms stad att se över sin fordonshantering och gett förslag på förbättringar. Det är tre kommuner med väldigt olika förutsättningar, och olika många bilar, men alla med stora vinster att göra. Efter vår fordonsöversyn, som visade på stora effektiviseringsmöjligheter med självfinansierade åtgärder, har alla tre kommunerna infört centraliserat fordonsansvar, inrättat tjänster med fokus på fordonsansvar och köpt in systemstöd för bättre koll på fordonen. Gävle och Stockholm har dessutom infört både interna och externa bilpoolslösningar, och gjort insatser för överflyttning till framför allt gång och cykel.

Alla tre städerna har uppnått goda effekter och arbetar numera kontinuerligt och framgångsrikt med utveckling av sin fordonshantering.

Vill du veta mer?

Kontakta Pernilla Hyllenius Mattisson, 010-456 56 07 eller Nina Hvitlock, 010-456 56 20

Kolla in inspelningen från vårt webbinarie om effektiv fordonshantering.

Läs mer om verksamheters transporter och om effektivare fordonshantering.