SuSMo – Europeiskt nätverk undersöker hur delade eldrivna fordon ska bidra till ett fossilfritt transportsystem

2019-09-25
Okategoriserad
Forskning
Klimatomställning

Bidrar delade elsparkcyklar till att våra klimatmål uppnås? Vilken ny kunskap och kompetens behöver vi för att hantera delade eldrivna fordon? Vilken roll har beteendeförändring och affärsmodeller för att få till ett systemskifte? I projektet SuSMo (Sustainable Shared Mobility) kommer dessa och många andra frågor att diskuteras med representanter från städer, kollektivtrafikoperatörer och nya mobilitetsaktörer från hela Europa.

SuSMo, Sustainable Shared Mobility

SuSMo-projektet är ett tre-årigt projekt som tar sig an frågan om delad mobilitet ur ett systemperspektiv. Tanken är att vi genom hållbara delade mobilitetstjänster ska kunna skapa ett transportsystem för framtiden. Huvuddelen av projektet är fyra workshops där olika aktörer i omställningen tillsammans kan diskutera vägen framåt. Första workshopen hålls i Bryssel i november. Syftet med denna workshopsserie är att ge beslutsfattare verktyg och kunskap för att bättre hantera utmaningarna med delade mobilitetslösningar (bilpool, cykelpool och andra typer av delade fordon) och på sikt kunna skapa ett fossilfritt transportsystem.

Europeiskt nätverk

För att se och förstå behoven i olika delar av samhället och i Europa, har ett nätverk av intressenter skapats runt SuSMo. Nätverket ska tillsammans skapa förståelse för transportsystemet, dess komplexitet, dess motsättningar och vad som påverkar det, för att kunna skapa förändring i en önskvärd riktning. I gruppen intressenter ingår bland annat representanter från städer (Stockholm, Sofia, Madrid och Bologna), traditionella mobilitetsaktörer (t ex kollektivtrafikoperatörer) och nybildade företag (t ex elskoterföretag, bildelningsföretag). I projektet deltar även experter på systemförändringar och delning både på lokal och global nivå.

Transportsystem för framtiden

När SuSMo-projektet avslutas ska det kunna visa på vad europeiska städer faktiskt behöver och efterfrågar för att på systemnivå kunna ställa om till ökad andel delade transporter. Vidare ska projektet ge upphov till nya verktyg och guidelines som kan stötta europeiska städer i omställningen.
SuSMo leds av Cenex, med Trivector som svensk part och finansieras av EIT Climate KIC inom programmet Climate Innovation Ecosystems. I projektgruppen ingår flertalet europeiska partners, både från offentlig och privat sektor. Knutna till projektet är även fyra partnerstäder; Stockholm, Madrid, Bologna och Sofia.

Mer information om SuSMo

För mer information om projektet, kontakta Axel Persson, 010-456 56 26.

EIT Climate KIC logga