Smart teknik används för att samla in data och öka kunskapen om cyklisters beteende och behov

2018-11-28
Samskapad stadsutveckling
Cykel
Data insights

Under hösten har lundacyklisterna fått chansen att delta i ett projekt där ny teknik skapar bättre underlag för både trafikplanering och forskning. Genom crowdsourcing rekryterades cyklister för att dela information om hur och var de cyklar samt var de känner sig otrygga. Det blev en stor mängd data som möjliggör för många nya intressanta analyser.

Smart teknik används för att samla in data och öka kunskapen om cyklisters beteende och behov

I projektet har man provat två relativt nya tekniker för att samla in cykeldata. Detta för att se om det kan leda till att man bättre förstår hur cyklister beter sig och vad de behöver. Anledningen bakom är att man idag använder sig av relativt få sätt för att samla in begränsad mängd cykeldata. För att kunna planera och bygga för de mål om ökad cykling som finns, krävs mer kunskap om beteende och behov. I ny smart teknik finns det en stor potential som behöver utforskas.

Bluetoothknapp på styret

Den ena metoden som testades är en bluetoothknapp som cyklisterna sätter på sitt styre. De blev ombedda att trycka varje gång de upplevde sig otrygga i en trafiksituation på cykel. Kampanjen kallades för Tryck Till och totalt samlades över 3000 GPS-punkter in.

App-baserad resvaneundersökning

Den andra metoden är en app-baserad resvaneundersökning utvecklad av Trivector Traffic, och heter TravelVu. Genom den loggades bland annat cyklisternas resväg, medelhastigheter samt vilka transportmedel, ärenden och aktiviteter de har anslutande till cykelresan. 15 442 cykelresor loggades av ca 500 cyklister under insamlingsmånaden.

Nästa steg i projektet är att använda den insamlade informationen för att göra intressanta analyser. I projektgruppen har man tillsammans sammansatt en önskelista över de analyser man vill titta på:

Resvägar

  • Cyklar man på de prioriterade cykelstråken?
  • Var och hur använder man cykel i kombinationsresor?
  • Cyklar man olika vägar beroende på tid på dygnet?

Restider och kapacitetsproblem

  • Var är medelhastigheten oväntat låg?
  • Var varierar hastigheterna mycket?

Trygghetsaspekter

  • Går det att hitta platser som upplevs mer otrygga?
  • Sammanfaller de med olycksstatistiken?
  • Sammanfaller de med felrapportering till kommunen?
  • Skillnader dag och kväll?
  • Är det fler/färre tryck beroende på tid på dygnet?

Analyser och visualisering på gång

Under 2019 kommer Malmö Universitet att göra några utav analyserna och förhoppningsvis ser vi intressanta resultat därefter. Alla frågor kommer inte att besvaras efter projektets gång, men man kommer att vara en bit på vägen, inte minst genom att ha större kunskap om hur denna typen av datainsamling kan leda till ökad kunskap. Parallellt jobbar man också med ett projekt där man enklare ska kunna visualisera innehållet i data, detta för att exempelvis kommunen snabbt ska kunna dra enkla slutsatser och visa på hur det ser ut.

Projektteam i delprojekt Cykelddata:
Trivector Traffic, Lunds Kommun, Hövding, MiThings, Malmö Universitet, Mobile Heights

Delprojektet inom cykeldata är del i det Vinnova-finansierade projektet Smarta Offentliga Miljöer som FutureByLund leder. (länka dit i texten http://futurebylund.se/project/smarta-offentliga-miljoer)

Mer information

Läs mer om cykeltrafik, eller kontakta Malin Mårtensson, 010-456 56 35.