Klimaträttsutredningen föreslår att Trafikverket utgår från scenarier

2022-05-25
Framtidssäkrad samhällsplanering
Klimatomställning

Den statliga Klimaträttsutredningen presenterade sitt slutbetänkande den 18 maj. Utredningen föreslår flera förändringar i svensk lagstiftning som kan bidra till att vi uppnår klimatmålen.

järnvägsräls

En del av klimaträttsutredningen fokuserar på området transporteffektivt samhälle, och Trivector Traffic har bidragit till utredningen dels med att ta fram underlag kring erfarenheterna av motsvarigheten till stadsmiljöavtal i Norge och Finland, dels med att göra en konsekvensanalys av en del av utredningens förslag inom området transporteffektivt samhälle.

Enligt utredningen krävs en utveckling mot ett transporteffektivt samhälle där trafikarbetet med personbil, lastbil och inrikes flyg minskar för att transportsektorns klimatomställning ska ske på ett miljömässigt och socialt hållbart sätt och för att den ska vara robust mot förändrade omvärldsförutsättningar.

Förslag på åtgärder

Några intressanta åtgärder som utredningen föreslår för att gå mot ett mer transporteffektivt samhälle är följande:

  • Begreppet transporteffektivt samhälle ska införas i förordningarna som reglerar den nationella planen och länsplanerna. Utredningen föreslår också att att tidigare beslutade infrastrukturobjekt där byggstart ännu inte ägt rum, ska inkluderas i planen bara om de följer den inriktning som bedöms ha störst effekt för att nå de transportpolitiska målen.
  • Trafikverkets instruktion ska ändras så att myndigheten, i stället för en trafikprognos, ska ta fram och tillhandahålla scenarier för trafikutvecklingen. Dessa ska sedan ligga till grund för val och dimensionering av åtgärder inom transportplaneringen.
  • Utredningen föreslår utvecklade stadsmiljöavtal, där finansiering ska kunna ges även för infrastruktur för gång, liksom för åtgärder för att begränsa biltrafiken. Utredningen föreslår också att det ska utredas vidare, dels om statligt stöd bör kunna ges till drift av lokal eller regional kollektivtrafik, dels om staten kan sluta förhandlingsbaserade stadsmiljöavtal med kommuner och regioner i linje med de norska Byväxtavtalen.
  • Fyrstegsprincipen ska integreras i miljöbedömningar enligt PBL av planer med betydande trafikflöden

Erfarenheter från grannländerna

De finska avtalen för markanvändning, boende och trafik, ”MBT-avtalen” är betydligt mindre kända i Sverige än de norska byväxtavtalen, men en intressant jämförelse. Trivectors granskning visar att avtalen lyckats med att skapa bättre samarbete mellan de olika parterna i planeringen och att avtalsprocessen upplevs som flexibel och obyråkratisk. Baksidan är att flexibiliteten sker på bekostnad av legitimitet och demokratisk förankring.

Många vinster med transporteffektivt samhälle

Resultaten av den konsekvensanalys Trivector genomfört av utredningens förslag visar att det finns många vinster med att arbeta för ett mer transporteffektivt samhälle. Genom att förutsättningarna för att gå, cykla och resa kollektivt förbättras ökar tillgången till mobilitet för grupper som inte kör bil eller kör bil i mindre utsträckning, exempelvis kvinnor, barn, äldre och ekonomiskt svaga. Utredningens förslag kan därför antas leda till såväl ökad jämställdhet som jämlikhet. Genom att förslagen leder till minskat vägtrafikarbete och sänkta hastigheter har de också en positiv inverkan på trafiksäkerheten, och resulterar även i minskade luftföroreningar.

Mer information

Läs klimaträttsutredningens slutbetänkande Rätt för klimatet.

Vill du veta mer om klimaträttsutredningen och området transporteffektivt samhälle, kontakta Emma Lund, 010-456 56 30.

Läs mer om vårt arbete med klimatomställning.