Uddevalla växer mot havet – tar höjd för extremväder

2023-03-20
Framtidssäkrad samhällsplanering
Klimatanpassning

Med projektet Västra Centrum står Uddevalla kommun inför den största utbyggnaden av centrala Uddevalla på 200 år. Den planerade stadsdelen ligger på tidigare industrimark mellan centrum och havet, på ett område som i dag till stor del är belagt med markparkering. Här ska byggas bostäder, verksamhetslokaler och kontor. Kommunen vill skapa en attraktiv och hållbar stadsdel med god tillgänglighet - och samtidigt säkra bebyggelsen mot översvämning.

Vision för stadsutveckling kring Bäveån Uddevalla

Bildkälla Sydväst arkitektur och landskap.

I den nya stadsdelen ska det vara lätt att förflytta sig till fots och med cykel. Även bilen kommer ha en plats i Uddevalla centrum, om än i lägre utsträckning än idag. Kommunen vill också säkerställa goda möjligheter för stads- och regionbusstrafiken och lösa bilparkering på ett effektivt och stadsmässigt sätt.

Strategier för god tillgänglighet och trivsamma gator

Att tidigt planera för stadsmässiga gaturum, effektiv kollektivtrafik och väl anpassad parkering är nycklar för att lyckas med en ny stadsdel. På uppdrag av Uddevalla kommun, har vi på Trivector Traffic gjort en djupgående analys av trafikfrågor och genomfört flera utredningar för Västra centrum. Vi har analyserat trafikflöden för bil, cykel, gång och kollektivtrafik med hjälp av programvaran VISUM for att beräkna hur befintliga som tillkommande trafikströmmar kan fördela sig i gatunätet. Tillsammans med Uddevalla kommun, har vi sedan tagit fram strategier för att förbättra möjligheterna att gå och cykla i stadsdelen, samtidigt som vi säkerställt att det går att komma fram med bil.

-Vi har tagit fram utformningsskisser för en ombyggnad av Västerlånggatan som skulle innebära ett tydligt skifte från dagens genomfartsgata till en gata med busskörfält, förbättrade förutsättningar för gång och cykel och en reducerad biltrafik. Västerlånggatan blir med förslaget mer stadsmässig än idag, berättar Sebastian Fält, Trivector Traffic.

Risk för översvämning

En stor utmaning med projektet, är att området vid extremväder riskerar att översvämmas. Här finns risk både för stigande havsnivåer, översvämning från närliggande Bäveån och översvämning vid skyfall.

-Som en följd av detta har vi gjort tillgänglighetsanalyser för att studera vilka gator och områden som riskerar att översvämmas och på vilket sätt blåljustrafik kan nå Västra centrum och övriga delar av centrala Uddevalla i en extremväderssituation, berättar Axel Persson, Trivector Traffic.

Genomgående i arbetet har syftet varit att finna attraktiva, trafiksäkra och ändamålsenliga lösningar som uppmuntrar till hållbart resande. Arbetet har utförts i nära samarbete med Uddevalla kommun.

Mer information

Vil du veta mer om projektet Västra centrum i Uddevalla, kontakta Axel Persson eller Sebastian Fält.

Läs mer om hur vi arbetar med stadsutveckling och med klimatanpassning.