Erbjudande: Kunskapsöversikt kring Mobility Management

2024-03-06
Human mobilitet

Mobility management, nudging och olika typer av beteendepåverkande åtgärder är en viktig del för att bidra till klimatomställningen. Trots denna insikt, som blivit alltmer framstående de senaste åren, saknas en uppdaterad kunskapsöversikt med tydliga effekter och beskrivning av genomförande.

Erbjudande: Kunskapsöversikt kring effekter av mobility management och beteendepåverkan.

Lär dig använda och tillämpa kunskapen.

Genom detta crowd funding-uppdrag ger vi dig ett kunskapslyft kring hur mobility management och beteendepåverkande åtgärder genomförs idag och vilka effekter denna typ av åtgärder kan ge. Genom dialog och diskussion ges också verktyg för att kunna använda denna kunskap och skapa tillämpning i er egen organisations mobility management-arbete.

Mobility management (MM) som koncept utvecklades sent 90-tal och har därefter ständigt utvecklats och blivit en mer given och implementerad del av arbetet i bland annat kommuner och regioner. Mobility management har på många ställen blivit en del i övrigt omställningsarbete snarare än en separat del.

Vi ser att kommuner och planerare vill vidareutvecklas inom mobility management och efterfrågar goda exempel på vad som har gjorts, vilka effekter det har haft men också svar på frågan hur vi bäst arbetar med MM framöver. I våra kurser inom MM och beteendepåverkan får vi ofta frågan kring effekter av åtgärder och hur man konkret genomför lyckade åtgärder, som vi hoppas kunna svara på i detta projekt.

Den här studien syftar till att genomföra ett kunskapslyft kring effekter av mobility management- och beteendepåverkande arbete i branschen och tillvarata den förändringsvilja och kunskap som finns. Målet är att ta fram ett nytt kunskapsunderlag med goda exempel på MM, nudging och beteendepåverkande åtgärder samt effekterna av dessa, för att ytterligare sprida de möjligheter som finns med konceptet och ge kunskap kring hur vi bäst använder det. Underlaget bygger på kartläggning från både Sverige och Europa och ska i sin tur bidra till att skapa fler nya, bättre och innovativa lösningar inom området.

Vi erbjuder nu dig och din organisation att delta i denna kunskapsöversikt kring mobility management, nudging och beteendepåverkande åtgärder och de effekter de ger.

Studiens innehåll och genomförande

Studien läggs upp på följande sätt:

 1. Kartläggning
 • Vad är mobility management idag?
  Mobility management har förändrats under åren, både innehållsmässigt och hur man arbetar med frågan. Sedan länge finns en vedertagen definition av MM från EPOMM. Stämmer denna fortfarande? Finns andra delar att ta in i definitionen, så som nudging, beteendeekonomi, sociala normer etc?
 • Hur arbetar man med mobility management i Sverige och Europa?
  En enklare, översiktlig kartläggning görs av hur man arbetar med mobility management idag, både i Sverige och övriga Europa. Vilka initiativ och projekt finns? Vilka är involverade? Vilken sorts resultat och effekter genererar projekten?

Hur omfattande kartläggningen blir och hur många exempel den innehåller beror på deltagande organisationer, och bestäms i den första gemensamma workshopen.

 1. Workshopar
  I studien arrangeras två workshops för de deltagande organisationerna. I den första workshopen ges möjlighet att komma med inspel på såväl upplägg som goda exempel att studera på djupet. Den avslutande workshopen har fokus på resultat och rekommendationer.
 2. Särskilda initiativ och projekt
  I denna del djupdyker vi i ett antal initiativ och projekt från den första kartläggningen, som är särskilt intressanta för att ge kunskap till projektet i form av vad som fungerar:
 • Vilken typ av projekt?
 • Hur har man arbetat?
 • Vad har varit viktigt för att uppnå resultat?
 • Vilka effekter har projektet gett?
 • Viktiga samarbetspartners?
 • Budget?
 1. Resultat och rekommendationer
  Sammanställning av lärdomar från studien och inkluderade workshops med rekommendationer för hur kunskapen kring mobility management i Sverige och Europa kan användas för att framåt arbeta mer innovativt med frågan.
 • Vilka typer av projekt/åtgärder som har gett effekter och varför
 • Hur dessa projekt kan göras användbara för andra organisationer
 • Rekommendationer och tankar kring arbete med mobility management framöver i Sverige

Vår kompetens inom området

Trivector Traffic har lång erfarenhet av att arbeta med mobility management och var under 90-talet med och införde konceptet i Sverige. Sedan dess har vi kontinuerligt byggt på med kunskap från egen och andras forskning inom området. Vi arbetar också med att skräddarsy förslag på MM-åtgärder för specifika projekt, tar fram MM-planer och arbetar med processutvärdering av organisationers MM-arbete. Vi håller utöver detta flera kurser under året med fokus på mobility management och beteendeförändring.

Kostnad och villkor

Projektet genomförs som ett crowd funding-projekt. För en avgift på 45 000 SEK exkl. moms får deltagande organisationer ta del av hela studien, inklusive det samlade resultatet i form av en kortfattad rapport och en powerpoint-presentation. Deltagande organisationer får också vara med och bidra under projektets workshopar.

Genomförandet förutsätter att vi får minst sex deltagande organisationer till studien. Innan vi startar kommer ert deltagande behöva bekräftas i en beställning. Vi planerar att genomföra studien under hösten med uppstart under augusti och slutleverans i december.

Är ni intresserade av att delta?
Anmäl intresse till oss senast den 19 april
.

Mer information

Varmt välkommen att kontakta:

Caroline Ljungberg-Toulson, 010-456 56 19
Julia Nyberg, 010-465 56 20

Kurs: Beteendeförändring med mobility management och nudging

Mer om våra tjänster inom mobility management