Erbjudande: Kunskapsöversikt (miss)lyckade cykelgarage

2023-10-11
Human mobilitet
Cykel

Säkra och trygga cykelgarage vid kollektivtrafikens knutpunkter lyfts som en viktig åtgärd för att öka kombinationsresandet med cykel och kollektivtrafik. Större användning av elcykel och lastcykel ställer också nya krav på säker cykelparkering. För att samla insikter och ge rekommendationer erbjuds nu din organisation att delta i en kunskapsöversikt inom området. För fler misslyckade cykelgarage tjänar ingen på.

cykelparkering, cykelgarage

Flera svenska städer, däribland Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala, har under de senaste åren byggt storskaliga cykelgarage i anslutning till tågstationer i syfte att utveckla kombinationsresandet och skapa plats för fler cykelparkeringar i stationsnära läge. Men i flera fall har mottagandet från de som cyklar varit svalt och användningen har blivit betydligt lägre än prognostiserat. I vissa fall har lösningarna inte heller gett önskad effekt på stölder och skadegörelse.

Media har vid flera tillfällen lyft fram de underutnyttjade garagen och de relativt höga investeringskostnaderna. Det har gjort beslutsfattare osäkra på nyttan och risken finns att fortsatta investeringar i bra cykelgarage vid kollektivtrafikknutpunkter uteblir.

Den här studien syftar därför till att fördjupa kunskapen om varför cykelgarage inte används i tänkt utsträckning, och sammanställa erfarenheter och lärdomar från ett antal planerade och genomförda exempel både i Sverige och internationellt. Målet är att ta fram bättre underlag för utformning av användarvänliga och kostnadseffektiva löningar.

Vi erbjuder nu dig och din organisation att delta i en kunskapsöversikt där flera byggda cykelgarage studeras.

Studiens innehåll och genomförande

 1. Analys av byggda exempel

Analysen ska omfatta minst fem exempel på byggda cykelgarage i olika svenska städer där användningen inte blivit den önskade:

 • Kort bakgrund om vald cykelgaragelösning (varför bestämde man sig för vald lösning).
 • Storlek och utformning (antal platser, olika typer av platser, våningsantal, nivåskillnader, etc.).
 • De funktioner/tjänster som cykelgaraget innehåller (övervakning, lås, digitala lösningar, andra service- och mobilitetstjänster).
 • Cykelgaragets läge i förhållande till station och anslutande cykelvägnät.
 • Belysning och trygghethetsskapande åtgärder.
 • Vilka effekter har cykelgaraget gett (nyttjandegrad, stöldrisk, etc.).
 • De viktigaste lärdomarna för en användarvänlig lösning från respektive projekt.

Vid startmötet bestäms vilka exempel som ska studeras i detalj. Nedan ges några förslag:

 • Gamlestan (Göteborg)
 • Uppsala C
 • Lerum
 • Älvsjö (Stockholm)
 • Odenplan (Stockholm)
 1. Utländska erfarenheter och best practice

De svenska lösningarna jämförs med utländska exempel och best practice på lyckade cykelgaragelösningar. Hur skiljer sig lösningarna åt? Vilka slutsatser kan dras?

 1. Resultat och rekommendationer

Sammanställning av lärdomar från genomförda projekt och rekommendationer för lyckade framtida cykelgaragesatsningar.

 1. Workshops

I studien arrangeras två workshops för deltagande organisationer. Den inledande workshopen ger möjlighet till inspel på upplägg och bidra med redan existerande erfarenhet. Den avslutande workshopen har fokus på resultat och rekommendationer från analysen.

Vår kompetens inom området

Trivector Traffic har lång erfarenhet av att arbeta med utformning av cykelparkering och cykelplanering både i utvecklingsprojekt och tillsammans med kommuner och arkitekter. Vi har även tagit fram handledning, handböcker och riktlinjer för attraktiv cykelparkering.

Kostnad och villkor

Projektet genomförs som ett crowdfunding-projekt. För en avgift på 45.000 SEK exkl. moms får deltagande organisationer ta del av hela studien, inklusive det samlade resultatet i form av en kortfattad rapport och en powerpoint-presentation.

Genomförandet förutsätter att vi får minst sex deltagande organisationer till studien. Innan vi startar kommer ert deltagande behöva bekräftas i en beställning. Vi planerar att genomföra studien under hösten med uppstart under november/december och slutleverans i februari/mars.

Är ni intresserade av att delta? Anmäl intresse till oss senast den 20 november.

Mer information

Varmt välkommen att kontakta:
Alix Lereculey Peran, Stockholm, 010-456 56 81, alix.lereculey-peran@trivector.se
Caroline Mattsson, Göteborg, 010-456 56 43, caroline.mattsson@trivector.se

Kurstips: Attraktiv och funktionell cykelparkering

Mer om våra tjänster inom cykeltrafikområdet