Analys: Mycket kvar att göra med transporterna efter klimatmötet

2021-11-26
Okategoriserad
Klimatomställning

Nu har nyligen det stora klimatmötet Cop26 i Glasgow avslutats. Vad betyder då resultaten för transporterna?

Motorväg genom storstad. Vad händer mes transporterna efter klimatmötet?

Utsläppen från transporter står för en tredjedel av växthusgasutsläppen i Sverige. En minskning har sakta skett varje år sedan 2007. Och under 2020 minskade de svenska utsläppen från transporterna med över 30 procent på grund av pandemin, varav den största delen berodde på minskade utsläpp från flyget.

Utsläppen av växthusgaser från vägtrafiken 2020 minskade med ca 9 procent, främst på grund av ändrade resvanor under pandemin. Men denna minskning till trots ökade utsläppen från de tunga transporterna, vilket sägs bero på den ökade e-handeln.

Minskat utsläpp från nya bilar

När det gäller nya bilar minskade utsläppen kraftigt. Utsläppen från nya bilar 2019 var 120 g/km, medan den under 2020 blev 93 g/km. Detta beror på den stora ökningen av laddbara bilar.

Januari till oktober i år står elbilarna för nära 17 procent av nyregistreringarna och laddhybriderna för nära 26 procent. Registreringen av elbilar har ökat med nästan 100 procent jämfört med i fjol, medan laddhybriderna gått ned 26 procent. Och hittills i år har Volkswagen gått om Tesla i antal sålda elbilar i Sverige.

Ser man till antalet rullande personbilar i Sverige utgör nu laddbara bilar nu cirka 5 procent av fordonsflottan, och rena elbilar ungefär 1,5 procent.

Elbilsförsäljningen ökar

Elbilsförsäljningen ökar nu snabbt – både i Sverige och i flera andra länder. Men räcker det för att vi ska klara transporternas klimatmål om att minska koldioxidutsläppen med 70 procent till 2030, jämfört med 2010? 

Nej, tyvärr. Forskningen visar att det inte räcker att ställa om fordonsflottan till elbilar. Det beror bland annat på att kapaciteten att bygga batterier inte kommer att räcka till. Med alla de nya batterifabriker som nu byggs världen över kommer det ändå att ta cirka 35 år innan världens fordonsflotta kan vara helt eldriven.

Blandade åsikter efter klimatmötet

Kommer vi då att få något stöd i omställningen av transportsystemet från de överenskommelser som träffades i Glasgow under klimatmötet Cop26?

Ingen enkel fråga. Huruvida resultatet från konferensen var lyckat eller ej tycks det råda delade meningar om. Allt från Greta Thunbergs ”Bla, bla bla”, till EU:s vice president Frans Timmermans som anser resultatet som mycket lyckat.

Men det finns en del saker som är relevanta i sammanhanget. De tre länder med den största biltillverkningen – Kina, USA och Tyskland – vill inte skriva under på att man efter 2030 inte ska producera några icke noll-utsläppsbilar. Men det finns både städer och företag i dessa länder som ställt sig bakom åtagandet. Sverige tillhör det 30-tal länder som ställt sig bakom deklarationen.

Vid Cop26 var det också hundratals aktivister som pekade på att man bara pratade om elbilar, och inte om gång, cykling och kollektivtrafik.

European Cyclist Federation och UITP, internationella kollektivtrafik-unionen, jobbade hårt för att dessa tre transportslag skulle nämnas i ”Glasgow Declaration on Accelerating the Transition to 100% Zero Emission Cars and Vans”. Och slutligen lyckades man få med en mening i dokumentet. Och man lyfte fram att nästa klimatmöte Cop27, som skall hållas i Egypten, måste lyfta dessa färdmedel betydligt mycket mer.

Fit for 55 innehåller krav om nollutsläpp

Många menar att EU:s förslag till klimatlagstiftningspaket ”Fit for 55” är det som kommer att betyda mest. Det innehåller bland annat krav om nollutsläpp från bilar 2035. En radikal strypning av utsläppshandeln – förbud mot CO2-utsläpp 2040. Och en skatt på flyg- och sjöfartsbränslen. Dessutom ett nytt utsläppshandelssystem för värme- och vägtrafiksektorerna med utsläppsförbud från 2044.

Så betydelsen av Cop26 för transporterna är inte helt enkel att fånga. Men det har diskuterats mycket att det landade över 400 privatjets i samband konferensen. Och för att man skulle kunna visa att man tog sig in till kongressen från flygplatsen på ett hållbart sätt, ville man naturligtvis anlända i en elbil. Men på grund av att det fanns så få laddstationer, laddades många av dessa elbilar med hjälp av dieselaggregat.

Så det finns en hel del kvar att göra.

Artikel publicerad i DI Mobilitet 211116

Text: Christer Ljungberg vd Trivector Traffic

Läs mer om våra tjänster inom klimatomställning.