CSRD – ett paradigmskifte för hållbarhetsarbete i transportintensiva verksamheter

2023-12-14
Robusta transportsystem
CSRD – hållbarhetsarbete i verksamheter

Under 2023 har förkortningen CSRD sköljt som en våg över näringslivet. De flesta företag och verksamheter har också börjat inse att det nya EU-direktivet nog kommer att påverka dem på något sätt. Men vad handlar CSRD egentligen om och vilka förändringar kommer det att innebära för olika verksamheter och transportsektorn mer generellt? I denna artikel och i ett webbinarium 31 jan 2024 kan du lära dig mer om CSRD-direktivet med fokus på vad det innebär för rese-och transportintensiva verksamheter.

Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) har sitt ursprung i EU:s ambitiösa agenda för hållbar finansiering. Det utgör en nyckelkomponent för att uppfylla målen i EU:s gröna giv, vilken har ett fokus på att bekämpa klimatförändringar och främja övergången till en cirkulär ekonomi. Genom CSRD ställs krav på att hållbarhetsrapportering ska nå samma höga kvalitet som finansiell redovisning. Målet är att underlätta för kunder, investerare, leverantörer och andra intressenter att bedöma, jämföra och stödja organisationers hållbarhetsinsatser för att på så sätt påskynda omställningen. Till grund för rapporteringen finns tolv specifika standarder (kallade ESRS, European Sustainability Reporting Standards) som gemensamt sätter konkreta krav på vad som ska rapporteras inom områdena miljö, socialt ansvar samt bolagsstyrning utifrån ett värdekedjeperspektiv.

Vilka omfattas?

Inom EU omfattas över 50 000 bolag och i Sverige uppskattas mellan 1 600 och 2 000 stora företag, ett hundratal små och medelstora noterade företag, 140 finansiella företag samt ett mindre antal dotterföretag och filialer att behöva redovisa enligt kraven. Implementeringen sker successivt där de stora börsnoterade bolagen är först ut att rapportera för verksamhetsåret 2024. Totalt innefattar de tolv ESRS standarderna över 80 ämnesområden och 1144 datapunkter.

En dubbel väsentlighetsanalys, som granskar både verksamhetens påverkan på människor och miljö samt de relaterade riskerna och möjligheterna som kan påverka ekonomin, kommer att avgöra vilka faktorer som är av materiell karaktär och därmed ska rapporteras enligt CSRD-kraven.

Vad Innebär CSRD för transportsektorn?

Gemensamt för alla företag är att CSRD innebär ökade rapporteringskrav och ökad transparens genom hela värdekedjan. För rese-och transportintensiva företag kommer särskilt rapportering enligt ”ESRS E1 Klimatförändringar” att vara betydande. Den information som det ställs krav på handlar om att ge omvärlden en förståelse för hur verksamheten påverkar och påverkas av klimatförändringar ur ett värdekedjeperspektiv. Vad företaget har för antagen plan för att minska utsläppen i linje med 1,5 gradersmålet, hur risker och möjligheter identifieras och hanteras samt hur strategi och affärsmodell påverkas och anpassas.

En central aspekt inom ESRS E1 är att företaget behöver kartlägga och beräkna sina utsläpp enligt standarden Greenhouse Gas Protocol, vilken kategoriserar utsläppen i tre områden: direkta utsläpp (Scope 1), indirekta energirelaterade utsläpp (Scope 2) samt övriga indirekta utsläpp i värdekedjan (Scope 3). För företag inom transportsektorn, där resor och transporter genererar betydande utsläpp, innebär detta att samla data och beräkna klimatpåverkan från medarbetares, hyresgästers och besökares resor.  Detta ger en grund för att implementera åtgärder och strategier för att aktivt minska den totala klimatpåverkan.

På en övergripande nivå kommer transparent och pålitlig data att bli en konkurrensfördel. Företag som aktivt arbetar för att minska sin påverkan på miljö och samhälle kommer att vara mer attraktiva för både kunder och investerare.

Hur kan vi hjälpa er i er CSRD-resa?

På Trivector Traffic stödjer vi våra kunder i övergången till en mer hållbar transportsektor, vilket är i direkt harmoni med CSRD.

Vi erbjuder både mer övergripande stöd genom exempelvis mobilitetsutredningar, strategier och handlingsplaner för hållbart resande (även kallat ”grön resplan”) för organisationer som strävar efter att minimera sin påverkan på miljö och människor. Vi är även erfarna inom att hjälpa företag att få kontroll över sina utsläpp inom Scope 1-3 och kan utbilda och assistera företag i förberedelserna inför de ökade rapporteringskraven och i den nödvändiga datainsamlingen som måste ske.

Läs mer om hur vi konkret kan hjälpa er här.

Välkomna till vårt webbinarium:  CSRD för transportintensiva verksamheter – så gör Trafikförvaltningen

Just nu är vi på Trivector Traffic mitt i ett arbete med att stödja trafikförvaltningen i deras förberedelser att anpassa AB SL-koncernen inför de kommande lagkraven som gäller rapporteringsåret 2025. Detta är fokus för ett kommande webbinarium, där vi fördjupar oss i den process som AB SL genomgår.

Låter det intressant? Läs mer om webbinariet och anmäl dig här