Istället för parkering – mobilitetstjänster för en transportsnål stad

2017-03-03
Robusta transportsystem
Delad mobilitet
Parkering

Alla måste hjälpa till att bygga det hållbara transportsystemet. Inte minst aktörer i exploateringsfasen har en viktig roll i omställningen till ett transportsnålt samhälle där det enklaste och bästa valet är att gå, cykla eller åka kollektivt. En väl utformad miljö tillsammans med mobilitetstjänster kan vara ett alternativ till kostnadsdrivande bilparkering och kan bidra till såväl ett hållbart transportsystem som prisvärda bostäder.

Artikeln publicerades först i Samhällsbyggaren nr 1, 2017.

Om vi ska nå målet om en fossiloberoende fordonsflotta räcker inte ny teknik och mer energieffektiva fordon. Helt centralt är att vi också bygger ett transportsnålt samhälle där bilresor flyttas över till gång, cykel och kollektivtrafik. I denna process måste alla aktörer inom samhällsbyggnad vara med och bidra – även aktörer i exploateringsfasen som byggherrar och byggbolag. Att bygga ett transportsnålt samhälle har dessutom många andra fördelar: eftersom gång, cykel och kollektivtrafik är mer ytsnåla färdmedel än bilen skapas mer plats för bostäder, nödvändiga ekosystemtjänster, grönytor och annat som gör en stad attraktiv.

Parkering är dyrt

Att bygga parkering i garage eller liknande i den täta staden är dessutom dyrt – så dyrt att ingen förväntas kunna betala den verkliga kostnaden i avgift. Den som hyr en parkeringsplats subventioneras därför i praktiken av de grannar som valt att inte ha bil. Det kan kosta uppemot en halv miljon kronor per plats att anlägga en p-plats i ett garage. Detta rimmar illa med många kommuners mål om att skapa bra och billiga bostäder.

Så vad göra? Jo, städerna måste erbjuda bättre infrastruktur för cykel och kollektivtrafik, och de som bygger och förvaltar nya bostäder och kontor måste erbjuda en attraktiv miljö och mobilitetsalternativ som gör det lätt att välja bort bilen. Det handlar om att se helheten när man bygger: att bygga genvägar för fotgängare och cyklister (istället för gated communities) som kopplar till huvudnät och hållplatser och lägga cykelparkering närmast entréerna. Det handlar också om att skapa förutsättningar för helt nya lösningar där transporter konsumeras som tjänst, ”Mobility as a Service” (MaaS) som det kallas på engelska.

Dela istället för att äga

MaaS bygger på idén att dela istället för att äga. Heltäckande, prisvärda och enkla mobilitetslösningar bestående av sammankopplade transporttjänster kan på allvar konkurrera med den privata bilen när det kommer till att sy ihop människors vardagspussel. Kollektivtrafiken utgör ryggraden i ett sådant system, kompletterad med bilpool, hyrbil, taxi, lånecykel, etc. för att täcka resenärernas fulla mobilitetsefterfrågan. Samlad information om alla transportslag och enkel betalning är andra viktiga pusselbitar.

Många kommuner drar idag ner parkeringsnormen för att underlätta byggandet av bra och billiga bostäder. Det är bra, men kommunerna bör kräva något i gengäld! Kräv att de som bygger är med och underlättar den hållbara resan, med t.ex. bilpool, cykelparkering, informations- och beteendepåverkande åtgärder och MaaS. Samtidigt måste kommun och kollektivtrafikmyndigheter göra sin del och vara med och satsa på infrastrukturen för cykel och kollektivtrafik.

En bit på vägen

Redan idag finns exempel på städer och fastighetsägare som kommit en bit på vägen i de här tankarna. Många kommuner ger idag ”rabatt” på parkeringsnormen åt byggherrar som väljer att erbjuda bilpoolsmedlemskap till de som flyttar in i deras fastigheter. Det finns också exempel på fastighetsägare som tagit ytterligare steg och kompletterat bilpoolserbjudandet med t.ex. lastcyklar för utlåning, bl.a. i kvarteret Fullriggaren i Malmö. På gång är även det nya cykelhuset Ohboy. Ingen har dock ännu skapat någon länk till kollektivtrafiken.

Bilfritt boende planeras

Ett intressant exempel är därför Xplorion på Brunnshög i Lund, där LKF planerar ett bilfritt boende där de boende ska få tillgång till en komplett mobilitetslösning genom den nya tjänsten EC2B. De boende kommer att kunna välja bland olika paket av mobilitetstjänster för att få tillgång till de transportsätt de önskar – kollektivtrafik, lånecyklar, bilpool, hyrbil, samåkning, hemleverans etc. Allt hanteras genom en plattform som också innehåller rådgivningselement för att stimulera ett mer hållbart resande. I motsats till andra MaaS-försök är EC2B tydligt kopplat till boendemiljön. Förutom en bra informations- och bokningstjänst planeras också specifika insatser nära bostaden för att underlätta val där den egna bilen annars är given. Inflyttning är planerad 2019.

 

Faktaruta: Bilpool för fem

Med tanke på att en genomsnittlig bil i Sverige endast används 3-4 % av tiden finns goda möjligheter att ersätta den privatägda bilen med exempelvis medlemskap i en bilpool. Studier visar att varje bilpoolsbil i snitt ersätter 5 privatägda bilar (se t.ex. Trivector Rapport 2014:84).

För den som inte äger en bil innebär dessutom varje bilresa ett aktivt val och en högre kostnad per resa, vilket minskar bilresandet till förmån för mer hållbara färdmedel.

 

Författare: Karin Neergaard, Emma Lund och Johan Kerttu, trafikkonsulter på Trivector Traffic